Miina Sillanpään Säätiö jakaa apurahoja säätiön tarkoitusta edistävään tutkimustoimintaan. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa uusien ja innovatiivisten tieteellisten tutkimusten toteuttaminen. Apurahan myöntämisen ehtona on säätiön sääntöjen mukainen tutkimus, joka edistää työikäisten ja vanhusten kuntoutusta ja palveluja. Apuraha on tarkoitettu Suomessa tehtävään tutkimukseen. Apurahaa ei myönnetä hanketoimintaan.

 

Säätiön hallitus päättää vuosittain apurahojen jakamisesta sekä haettavan apurahan teemasta. Hallitus päättää myönnettävän apurahan suuruuden. Päätökset apurahojen jakamisesta tehdään kunkin vuoden kesällä, hakuaika on tarkemmin ilmoitettavana ajankohtana syksyllä ja päätökset saajista tehdään hallituksen loppuvuoden kokouksessa. Apurahan maksatus tapahtuu seuraavana kalenterivuonna. Säätiö ilmoittaa maksamansa apurahat verottajalle.

 

Vuoden 2023 apurahat

Säätiön hallitus on päättänyt, että apurahahakua ei avata vuodelle 2023. Rahoitus käytetään yleishyödyllistä toimintaa tukevaan tutkimustiedon tuottamiseen. Vuoden 2024 apurahojen jakamisen osalta säätiön hallitus tekee päätöksen myöntämisestä kesällä 2024.

 

Myöntämisehdot

Apurahan saaneiden nimet ja tutkimusaiheet julkaistaan säätiön verkkosivuilla ja sähköisessä viestinnässä.

 

Apurahan saajan tulee lähettää selvitys apurahan käytöstä ja tutkimuksen etenemisestä yhden (1) vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. Mikäli selvitystä ei lähetetä, saaja on velvollinen palauttamaan myönnetyn apurahan Miina Sillanpään Säätiölle. Apurahan saaja on tutkimuksen valmistuttua velvollinen laatimaan artikkelin tai tiivistelmän, joka voidaan julkaista Miina Sillanpään Säätiön internetsivuilla. Rahoituksen saaja antaa myös suostumuksensa siihen, että hänet voidaan yhteisellä sopimuksella kutsua esittelemään tutkimustaan säätiön tilaisuuteen.

 

Apurahan hakijoiden ja saajien rekisteröinti

Apurahan hakija suostuu siihen, että apurahan hakijoista ja saajista laaditaan hakija- ja saajarekisterit, joihin säätiö tallentaa hakemuksen käsittelyssä ja myönnettyjen apurahojen maksamisessa ja valvonnassa tarpeelliset tiedot. Hakemuksesi liitetään osaksi apurahahakurekisteriä. Lue lisää tietosuojastamme.

 

Apurahoihin liittyvät tiedustelut:

Kehittämisasiantuntija Elisa Virkola, elisa.virkola@miinasillanpaa.fi, p. 044 4914 605.

 

Myönnetyt apurahat

 

  • Vuonna 2022 tutkimusapurahahaun teemana oli kulttuurihyvinvointi. Apurahat myönnettiin seuraavasti: Filosofian maisterille, sairaanhoitaja Mari Jolkkoselle, jonka aiheena on ”Kosketuksia kotihoidossa – Tutkimus kotihoidon iäkkään asiakkaan ja lähihoitajan välisestä kosketuksesta” sekä terveystieteiden maisterille, geronomi Laura Rautiaiselle, jonka aiheena on ”Iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden kokemukset ja luonnon merkitys palveluasumisessa”.
  • Vuonna 2021 tutkimusapurahahaun teemana oli kestävän hyvinvoinnin edistäminen ikääntyvien asumisratkaisuissa. Apuraha myönnettiin valtiotieteiden maisteri Hanna Sjögrenille, jonka tutkimusaiheena on ”Inhimillisen kestävyyden rakentaminen, edistäminen ja ylläpitäminen ikääntyvien asumisessa”.
  • Vuonna 2020 tutkimusapurahahaun teemana olivat tutkimukset, jotka kohdistuvat omaishoitajien jaksamiseen ikääntyneiden omaishoitotilanteissa. Apuraha myönnettiin terveystieteiden maisteri Sohvi Koposelle, jonka tutkimusaiheena on Ravitsemushoidon vaikutus omaishoitajien ja -hoidettavien ravitsemustilaan, suun terveydentilaan, toimintakykyyn ja elämänlaatuun.
  • Vuonna 2018 säätiön hallitus myönsi apurahat tutkimuksiin, joissa käsitellään osallisuutta ja merkityksellisyyttä ikääntyneen arjessa. Apurahat myönnettiin seuraavasti: TtT Karoliina Korniloffille, tutkimus ”Virtuaalitodellisuus merkityksellisyyden ja aktiivisen vanhenemisen mahdollistajana ikääntyneen arjessa” sekä TtM Anu Janssonille väitöskirjatutkimukseen ”Iäkkäiden ihmisten yksinäisyys ja sen vähentäminen palveluasumisessa”.
  • Vuonna 2017 säätiön hallitus kohdensi apurahat tutkimuksiin, joissa hyödynnetään teknologiaa työikäisten kuntoutuksessa. Apurahat myönnettiin seuraavasti: FM Tanja Korhonen, Virtuaalista ja lisättyä todellisuutta hyödyntävät pelit tukemassa työikäisten kuntoutusta sekä DI Jayden Khakurel, Improving health and well-being of elderly by reshaping wearable devices through usability development. (Tutkimukseen osallistuu ikääntyneiden lisäksi myös työikäisiä aikuisia.)

 

Valmiiden tutkimusten tiivistelmiä julkaistaan Miina Sillanpään Säätiön Tutkimus ja raportit -sivulla.