Miina Sillanpään Säätiö jakaa apurahoja säätiön tarkoitusta edistävään tutkimustoimintaan. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa uusien ja innovatiivisten tieteellisten tutkimusten toteuttaminen. Apurahan myöntämisen ehtona on säätiön sääntöjen mukainen tutkimus, joka edistää työikäisten ja vanhusten kuntoutusta ja palveluja. Apuraha on tarkoitettu Suomessa tehtävään tutkimukseen. Apurahaa ei myönnetä hanketoimintaan.

 

Säätiön hallitus päättää vuosittain apurahojen jakamisesta sekä haettavan apurahan teemasta. Hallitus päättää myönnettävän apurahan suuruuden vuosittain ja viime vuosina se on ollut kokonaissummaltaan noin 30.000e. Päätökset apurahojen saajista tehdään hallituksen loppuvuoden kokouksessa ja apurahan maksatus tapahtuu seuraavana kalenterivuonna. Säätiö ilmoittaa maksamansa apurahat verottajalle.

 

Myöntämisehdot

Apurahan saaneiden nimet ja tutkimusaiheet julkaistaan säätiön verkkosivuilla ja sähköisessä viestinnässä.

 

Apurahan saajan tulee lähettää selvitys apurahan käytöstä yhden (1) vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. Mikäli selvitystä ei lähetetä, saaja on velvollinen palauttamaan myönnetyn apurahan Miina Sillanpään Säätiölle. Apurahan saaja on tutkimuksen valmistuttua velvollinen laatimaan artikkelin tai tiivistelmän, joka julkaistaan Miina Sillanpään Säätiön internetsivuilla. Rahoituksen saaja antaa myös suostumuksensa siihen, että hänet voidaan yhteisellä sopimuksella kutsua esittelemään tutkimustaan säätiön tilaisuuteen.

 

Apurahan hakijoiden ja saajien rekisteröinti

Apurahan hakija suostuu siihen, että apurahan hakijoista ja saajista laaditaan hakija- ja saajarekisterit, joihin säätiö tallentaa hakemuksen käsittelyssä ja myönnettyjen apurahojen maksamisessa ja valvonnassa tarpeelliset tiedot. Hakemuksesi liitetään osaksi apurahahakurekisteriä. Lue lisää tietosuojastamme.

 

Apurahoihin liittyvät tiedustelut:

Tutkimuspäällikkö Anne Rahikka, anne.rahikka@miinasillanpaa.fi, p. 040 535 5223.

 

Säätiön hallitus päätti kokouksessaan, ettei vuodelle 2019 myönnetä uusia apurahoja. Seuraamme meneillään olevien apurahatutkimusten etenemistä. Vuoden 2020 mahdollisesta apurahahausta hallitus tekee päätöksen keväällä 2020.

 

Myönnetyt apurahat

 

Apurahat vuodelle 2018:

Vuonna 2018 säätiön hallitus myönsi apurahat tutkimuksiin, joissa käsitellään osallisuutta ja merkityksellisyyttä ikääntyneen arjessa. Apurahat myönnettiin seuraavasti:

  • TtT Karoliina Korniloffille, tutkimus ”Virtuaalitodellisuus merkityksellisyyden ja aktiivisen vanhenemisen mahdollistajana ikääntyneen arjessa”.
  • TtM Anu Janssonille väitöskirjatutkimukseen ”Iäkkäiden ihmisten yksinäisyys ja sen vähentäminen palveluasumisessa”.

 

Apurahat vuodelle 2017:

Vuonna 2017 säätiön hallitus kohdensi apurahat tutkimuksiin, joissa hyödynnetään teknologiaa työikäisten kuntoutuksessa. Apurahat myönnettiin seuraavasti:

  • FM Tanja Korhonen, Virtuaalista ja lisättyä todellisuutta hyödyntävät pelit tukemassa työikäisten kuntoutusta.
  • DI Jayden Khakurel, Improving health and well-being of elderly by reshaping wearable devices through usability development. (Tutkimukseen osallistuu ikääntyneiden lisäksi myös työikäisiä aikuisia.)

 

Valmiiden tutkimusten tiivistelmiä julkaistaan Miina Sillanpään Säätiön Tutkimus ja raportit -sivulla.