Tunne voimavarasi ─ Ikääntyvien omaishoitajanaisten aggressio voimavaraksi

 

Tunne voimavarasi -hanke auttaa ikääntyviä omaishoitajanaisia, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Hankkeella edistetään naisten hyvinvointia ja jaksamista sekä ehkäistään omaishoitosuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua. Tavoitteena on myös, että järjestötyöntekijöiden, vapaaehtoisten ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tieto ja osaaminen väkivallan tunnistamiseksi, kohtaamiseksi ja väkivallan puheeksi ottamiseksi lisääntyvät. 

 

Tunne voimavarasi on STEA:n tukema kehittämishanke vuosille 2020–2022. Kyseessä on Miina Sillanpään Säätiön, Maria Akatemian, Kuntoutussäätiön ja Omaishoitajaliiton yhteishanke, jota koordinoi Miina Sillanpään Säätiö. Hanke perustuu järjestökumppaneiden väliseen yhteiskehittämiseen sekä tutkimukselliseen kehittämisotteeseen, jossa jokainen toimija tuo oman asiantuntemuksensa hanketoimintaan.

 

Ilmiöstä

Yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Omaishoitajissa ja -hoidettavissa kuitenkin painottuvat yli 65-vuotiaat henkilöt. Omaishoitotilanteissa on useita väkivallan riskiä lisääviä tekijöitä. Omaishoitaja voi esimerkiksi uupua hoitotehtäväänsä ja unohtaa huolehtia omista tarpeistaan. Ikääntyviä omaishoitajia kuormittavat myös hoitotilanteen ulkopuoliset tekijät, kuten taloudelliset ongelmat ja psyykkiset tai fyysiset sairaudet. Omaistaan hoitava henkilö voi myös kokea väkivaltaa hoidettavan läheisensä taholta. Kaltoinkohtelu voi olla tahallista tai tahatonta, esimerkiksi omaishoitajan tietojen ja taitojen puutteesta johtuvaa. Väkivallan muotoja on monia, mutta kaikki niistä vaarantavat ihmisen turvallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden.

 

Naisen väkivaltaisuus on yhteiskunnassamme herkkä ja heikosti tunnistettu ilmiö, sillä hoivaaminen ja syvä empatiakyky ovat kulttuurissamme naiseuden ydintä. Naiset saattavat helposti luopua omista tarpeistaan toisten hyväksi. Useat naiset ovat oppineet näkemään aggression kiellettynä voimana jo lapsuudessaan. Aggressio kiellettynä ja torjuttuna saa väkivallan muodon. Rajojen asettamisessa omista tarpeista huolehtimiseksi tarvitaan kuitenkin aggressiota. Nimensä mukaisesti hankkeen keskiössä on terveen aggression ymmärtäminen ikääntyvien omaishoitajanaisten voimavarana.

 

Hankkeen toiminta

Hankkeessa kehitetään, toteutetaan ja otetaan käyttöön ikääntyvien omaishoitajanaisten väkivaltaa ehkäisevä interventio, joka koostuu kahdesta osasta:

  • Omaishoitajaliiton paikallisyhdistysten ammattilaisille, vapaaehtoisille ja muille kohderyhmää kohtaaville toimijoille järjestettävät infotilaisuudet ja työpajat
  • Ikääntyville omaishoitajanaisille järjestettävät mini-interventiot, jotka koostuvat kasvokkain ja verkossa tapahtuvista yksilö- ja ryhmätapaamisista

 

 

Omaishoito on paljon muutakin kuin fyysistä avustamista

Monet omaishoitajat kokevat jäävänsä yksin, eivätkä saa sellaista tukea, mitä tilanteessaan kaipaisivat. On tärkeää, että palveluita kehitetään, unohtamatta omaishoitajan henkistä hyvinvointia ja jaksamista.

Tunne voimavarasi -ryhmistä vertaisuutta ja työkaluja

”Sain erinomaiset eväät ja työkalut matkalleni uupumuksesta ja aggressiosta kohti itsemyötätuntoa, tunteiden hallintaa ja omista voimavaroistani huolehtimista. Tunnen suurta kiitollisuutta tuesta, jota olen tältä kurssilta saanut.”

Omaishoitajan uupuminen on riski kaltoinkohtelulle

Vietämme tällä viikolla valtakunnallista omaishoitajien viikkoa. Kaltoinkohtelu omaishoitosuhteessa on vaiettu asia, johon sisältyy paljon häpeää ja syyllisyyttä. Ongelma ei häviä vaikenemalla.

Tunne voimavarasi -hanke julkaisi ”En ole tunteideni kanssa yksin” -videon

Videon tarina kuvaa vaiettua aihetta, kaltoinkohtelua omaishoitosuhteessa. Tarkoituksena on rohkaista omaishoitajia tunteista puhumiseen ja omasta jaksamisesta huolehtimiseen sekä korostaa vertaistuen merkitystä.

TunneVaaka® – Työkaluja omaishoitajille

Tunne voimavarasi -hanke julkaisi omaishoitajien jaksamisen tueksi maksuttoman TunneVaaka® – Työkaluja omaishoitajalle -kirjasen. Se on oiva työkalu myös omaishoitajien parissa työskenteleville.

Armottomuus ja itsemyötätunto -webinaarin uutiskooste

Tunne voimavarasi -hankkeessa armottomuus -teema on noussut omaishoitajanaisten kanssa käydyissä keskusteluissa useaan otteeseen esille. Webinaarikooste ja aineistot on nyt julkaistu.

Tehdään yhdessä ja jaetaan osaamista

Hankekoordinaattori Päivikki Paakkanen jakaa kokemuksia yhteiskehittämisestä sekä jaetusta asiantuntijuudesta ja haluaa samalla rohkaista muitakin monitoimijaiseen hanketyöskentelyyn.

Tule mukaan omaishoitajanaisten vertaisryhmiin

Kevään 2021 aikana Tunne voimavarasi -hanke järjestää sekä alueellisia että valtakunnallisia vertaisryhmiä 60+ läheisistään huolehtiville naisille.

Omaishoidon monet kasvot

Omaishoitajia tulee tukea monin tavoin, sillä työ voi olla kuormittavaa ja omaishoitajan voi olla vaikea arvioida omaa jaksamistaan. Lue Vanhustyö-lehden artikkeli ja katso tiedot kevään vertaisryhmistä.

Kaltoinkohtelu voi hiipiä omaishoitosuhteeseen uupumuksen myötä

Pärjääminen uupumukseen asti voi johtaa hoidettavan kaltoinkohteluun. Omaishoitajille on kuitenkin tarjolla monenlaista tukea.