Läheisenä työelämässä -yhteishankkeen tavoitteena on tukea 40–65-vuotiaita työssäkäyviä henkilöitä, jotka pitävät työn ohella huolta myös läheisestään. Hankkeen kautta työssäkäyvät läheishoivaajat saavat vahvistusta työssäjaksamiseen sekä työn ja läheishoivan yhdistämiseen ammatillisesti ohjatun yksilö- ja vertaisryhmätoiminnan kautta.

 

Mitä on läheishoiva?

Suomessa on todettu olevan yli 700 000 henkilöä, jotka huolehtivat läheisestään ansiotyön ohessa. Läheishoivalla tarkoitetaan läheisen henkilön tarpeista huolehtimista. Sen voidaan ajatella kattavan kaiken lähisuhteissa tapahtuvan avun ja huolenpidon.

 

Läheishoiva voi olla:

  • sitovuudeltaan säännöllistä tai epäsäännöllistä, tiheästi toistuvaa tai satunnaista, tai jaksottaista.
  • käytännön avun antamista arjen askareissa, asiointiapua tai saattajana olemista, puolesta asiointia, hoivaa ja huolenpitoa perustoiminnoissa tai henkisen ja psyykkisen tuen antamista ja läsnäoloa
  • avun ja tuen antamista omassa tai läheisen kotona, tai etänä puhelimen tai verkon välityksellä
  • matkustamista toiselle paikkakunnalle avustamaan kauempana asuvaa läheistä
  • jaettua, esimerkiksi sisarusten tai muun perheen tai läheisten kesken
  • tuettua, esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajien taholta (esim. kotihoito)

Hoivan ja avun saajana voi olla kuka vain läheinen, kuten ikääntyneet vanhemmat, aikuinen lapsi, sisarus, tai muu omainen tai läheinen, kuten ystävä.

 

Työn ja läheishoivan yhdistäminen

Työn ja hoivan yhdistäminen aiheuttaa tilastollisesti enemmän väsymystä ja stressioireita verrattuna niihin, joilla tätä roolia ei ole. Tutkimusten mukaan mitä sitovampaa, toistuvampaa ja moninaisempaa hoivan ja huolehtimisen muodot ovat, sitä enemmän ne vaikuttavat huolehtijan ajankäyttöön, työssäkäyntiin, hyvinvointiin ja arjen muihin toimintoihin. Keski-iässä työssäkäyvillä on usein velvollisuuksia myös omia lapsiaan ja perhettään kohtaan. Tällaisissa tilanteissa puhutaankin kahden hoivan puristuksessa olemisesta, joka tuo työn ja arjen yhteensovittamisen vielä haastavammaksi.

 

Työn ja läheishoivan yhteensovittamisen haasteet näyttäytyvät moninaisina ja tukea työn sekä läheishoivan yhteensovittamiseen tullaan tarvitsemaan kaikissa työuran vaiheissa. ​ Työyhteisön suhtautumisella ja työkäytännöillä on merkittävä rooli hoivaajan jaksamisen kannalta. Työelämän joustot lisäävät hyvinvointia ja tuottavuutta sekä helpottavat työn ja muun elämän yhteensovittamista.

 

Hankkeen toiminta

Toimintamuotoina Läheisenä työelämässä -hankkeessa ovat 28.6.2022 alkava chat-palvelu, syksyllä 2022 alkavat ammatillisesti ohjatut yksilötapaamiset ja vertaistukiryhmät, vaikuttamistyö sekä vapaaehtoisten kouluttaminen. Toiminta on valtakunnallista ja sitä toteutetaan sekä etäyhteyksin että lähitoimintana Helsingissä. Lisätietoa asiakkaaksi tai vapaaehtoiseksi hakeutumisesta saa olemalla yhteydessä hankkeen työntekijöihin tai hankkeen omilta verkkosivuilta, jotka löytyvät Maria Akatemian nettisivujen alta (www.mariaakatemia.fi). Ota seurantaan myös hankkeen Facebook-sivu.

 

Toimintaamme osallistuminen on aina maksutonta ja vapaaehtoista. Kartoittavissa yksilötapaamisissa kartoitetaan elämäntilannetta ja etsitään yhdessä keinoja työn ja läheishoivan ristipaineeseen. Jos vertaisryhmään osallistuminen kiinnostaa, yksilökeskusteluiden jälkeen on mahdollisuus jatkaa vertaisryhmäprosessiin. Vertaisryhmissä keskustellaan eri teemojen avulla työelämän ja läheishoivan yhdistämisestä sekä tarjotaan työkaluja uupumuksen ennaltaehkäisyyn ja työssä jaksamiseen itsetuntemustyöskentelyn kautta.

 

 

Hankkeen vaikuttamistyössä tuodaan esille työssäkäyvien läheishoivaajien asemaa yhteiskunnassa ja nostetaan tietoisuutta läheishoivaajien kohtaamista kuormitustekijöistä. Lisäksi tarjoamme koulutusta ja webinaareja ammattilaisille, viranomaisille, työelämätahoille ja asiantuntijoille työn ja läheishoivan yhdistämisestä ilmiönä sekä esittelemme hankettamme. Teemme mielellämme yhteistyötä ja verkostoyhteistyökumppaneita etsitään aktiivisesti koko hankkeen ajan!

 

Läheisenä työelämässä -hankkeen työntekijät: (kuvassa vas. Suvi, Anna-Maria ja Siru)

Siru Jokimies​
hankepäällikkö, Maria Akatemia ry​
puh. 040 707 8039​
siru.jokimies@maria-akatemia.fi​

​Suvi Kehälinna​
hanketyöntekijä, Maria Akatemia ry​
puh. 040 595 7650​
suvi.kehalinna@maria-akatemia.fi​

​Anna-Maria Kuri​
hanketyöntekijä, Miina Sillanpään Säätiö sr​
puh. 044 491 4097​
anna-maria.kuri@miinasillanpaa.fi​

 

Maria Akatemian ja Miina Sillanpään Säätiön kolmivuotisen (2022–2024) Läheisenä työelämässä -yhteishankkeen tavoitteena on tukea 40–65-vuotiaita työssäkäyviä henkilöitä, jotka pitävät työn ohella huolta myös läheisestään. Hankkeetta koordinoi Maria Akatemia ja rahoittajana toimii STEA.