Miina Sillanpään Säätiö on yhdessä Löydetyt miehet -hankkeen kehittäjien kanssa tehnyt kuluvan vuoden aikana yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen laitoksen kanssa.

 

Itä-Suomen yliopiston yliopistonlehtori Jari Lindh on vuoden 2019 aikana haastatellut Löydetyt miehet -hankkeen ryhmiin osallistuneita miehiä. Haastattelut liittyvät tutkimukseen, joka käsittelee kansalaislähtöistä sosiaalityötä osallisuuden ja sosiaalisen kestävyyden vahvistajana Kainuussa. Löydetyt miehet haastatteluaineiston osalta kiinnostus kohdistuu erityisesti ryhmätoiminnan merkitykseen kainuulaismiesten toimijuuden tukemisessa.

 

Haastatteluaineisto kertoo useista miesten elämänkulun taustalla olevista tekijöistä, jotka yhteenkietoutuneena vaikuttavat miesten työ- ja toimintakykyyn. Alustavien havaintojen perusteella näyttää siltä, että ryhmätoiminta voi auttaa ja tukea toimijuuden uudelleen suuntaamisessa sekä mahdollistaa sosiaalisten suhteiden laajentumisen. Miesten keskinäinen vertaisuus tukee aktivoitumista ja muutokseen motivoitumista. Jari Lindh nimeää toimijuuden tukemisen keskeisiksi elementeiksi: kansalaislähtöisyyden, toiminnallisuuden ja yhteisökiinnittyneisyyden.

 

Haastattelut ovat tuottaneet meille hyödyllistä tutkimustietoa, joka auttaa hankeprosessin tavoitteiden ja painopisteiden suuntaamisessa sekä yhteistyön kehittämisessä eri järjestöjen ja viranomaistahojen kanssa, kun Löydetyt miehet -hankkeen viimeinen toimintavuosi käynnistyy 2020.

 

Miina Sillanpään Säätiön Löydetyt miehet (2018–2020) -hankkeentavoitteena on syrjäytymisvaarassa olevien 45–65 -vuotiaiden kainuulaismiesten arjen hyvinvoinnin vahvistuminen ja elämänhallinnan kohentuminen kohti liikunnallisempaa, päihteettömämpää ja terveellisempää elämäntapaa. Hankkeessa luodaan miesten vertaisryhmätoiminnan malli, jonka mukaisia ryhmiä toteutetaan eri puolilla Kainuuta. Järjestöjen, kuntien ja maakunnan yhteistyöverkostojen tiivistymisen myötä Löydetyt miehet -ryhmätoiminta jatkuu paikallisesti hankkeen päätyttyä. Hanketta tukee Sosiaali- ja terveysministeriö.