Löydetyt miehet -hankkeen toinen toimintavuosi alkaa olla lopuillaan. Kuluvana vuonna ryhmätoimintaa on järjestetty Paltamossa, Kuhmossa, Suomussalmella, Sotkamossa ja Puolangalla. Ryhmiin osallistuneiden miesten palautteiden pohjalta heidän hyvinvointinsa on kohentunut. Miesten arkeen on tullut uutta virtaa uusien tuttavuuksien ja elintapamuutosten myötä.

 

Ennen ryhmien käynnistymistä hankkeen kehittäjät haastattelevat osallistujia alkukyselyn merkeissä. Kyselyssä kartoitetaan heidän ajatuksiaan omasta hyvinvoinnista sekä toiveita tulevalle ryhmätoiminnalle. Kysymykset koskevat esimerkiksi ruokailutottumuksia, fyysistä aktiivisuutta ja alkoholin käyttöä. Ryhmäläiset arvioivat hyvinvointiaan myös ryhmätoiminnan päättymisen jälkeen. Osallistujien seurantahaastattelu on kolme kuukautta ryhmän päättymisestä. Näin ollen kyselyt tuottavat arvokasta tietoa miesten hyvinvoinnissa tapahtuneista muutoksista niin ryhmätoiminnan aikana kuin sen päättymisen jälkeen.

 

Jokainen osallistuja asettaa itselleen ryhmätoiminnan alussa muutostavoitteen arkeensa. Toteutuneita tavoitteita ovat muun muassa osallistuminen jokaiselle ryhmäkerralle ja kotoa pois lähteminen, liikunnan muuttuminen satunnaisesta säännölliseksi, tupakoinnin lopettaminen sekä vertaistuen saaminen. Toteutuneet tavoitteet kannustavat miehiä pitämään arjen hyvinvoinnista kiinni ja tekemään positiivisia muutoksia tulevaisuudessakin. Positiiviset muutokset palkitsevat:

 

”Kiinnostus ruokaan ja terveyteen on lisääntynyt. Painoni on pudonnut muutosten myötä”,
kertoi tyytyväinen osallistuja ryhmän päättyessä.

 

Alkukyselyssä oman hyvinvointinsa hyväksi kokeneiden keskiarvo asteikolla 0-5 oli 2,89, ja loppukyselyssä 3,39. Seurantakyselyssä keskiarvo oli 3,76. Vastaavasti terveydentilan kokemisessa keskiarvot olivat 2,86 (alkukysely), 3,31 (loppukysely) ja 3,38 (seurantakysely). Yksinäisyyden kokeminen on lieventynyt merkittävästi. Ryhmiin osallistuneista miehistä 89,3 % koki ryhmän käynnistyessä yksinäisyyttä joskus, melko usein tai hyvin usein. Seurantakyselyn tulosten mukaan vastaava tulos oli laskenut huomattavasti ollen enää 48,6 %.

 

Tulokset osoittavat miesten ryhmätoiminnan tarpeellisuuden ja merkityksellisyyden. Eräs ryhmään osallistunut mies totesikin, että ryhmä osui hänen kohdalleen juuri oikeaan aikaan.

 

Miina Sillanpään Säätiön Löydetyt miehet (2018–2020) -hankkeen tavoitteena on syrjäytymisvaarassa olevien 45–65 -vuotiaiden kainuulaismiesten arjen hyvinvoinnin vahvistuminen ja elämänhallinnan kohentuminen kohti liikunnallisempaa, päihteettömämpää ja terveellisempää elämäntapaa. Hankkeessa luodaan miesten vertaisryhmätoiminnan malli, jonka mukaisia ryhmiä toteutetaan eri puolilla Kainuuta. Järjestöjen, kuntien ja maakunnan yhteistyöverkostojen tiivistymisen myötä Löydetyt miehet -ryhmätoiminta jatkuu paikallisesti hankkeen päätyttyä. Hanketta tukee Sosiaali- ja terveysministeriö.