Juuri julkistettu tutkimustulos todistaa, että Muistisairauksia voidaan ehkäistä ja muistiterveyttä edistää. Lue Helsingin Sanomien artikkeli aiheesta: http://www.hs.fi/kotimaa/a1426053981181

 

THK_27 uutiskuvaUutinen oli ilahduttava ja tuloksiltaan hyvinkin samansuuntainen kun Miina Sillanpään Säätiössä 2008-2010 tehdyn Muista Pääasia tutkimus- ja kehittämishankkeen tulokset olivat. Hankkeen aikana järjestettiin kurssitoimintaa aivojen terveydestä kiinnostuneille ikääntyville. Tavoitteena oli vaikuttaa ikääntyvän hyvinvointiin, kognitiiviseen toimintakykyyn ja tarjota keinoja aivojen terveyden ylläpitämiseksi. Kannustavia tuloksia Muista Pääasia-hankkeestamme tässä tiivistettynä:

Kehittämishankkeen tulokset viittasivat siihen, että mahdollisimman varhaisessa vaiheessa saatu tieto ja omaan elämään sovelletut taidot aivojen terveyden ylläpitämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi kannattavat. Kurssimuotoinen muistikoulutus vaikutti myönteisesti osallistujien kognitiiviseen toimintakykyyn sekä omaan arvioon arjen toimintakyvystä ja muistin toiminnasta. Välittömien, lyhytkestoisten myönteisten vaikutusten lisäksi havaittiin koetussa terveydentilassa kurssin vaikutuksia myös puolen vuoden seurannassa. Reaktioaikamittausten mukaan häiriönsietokyky parani. Mielenkiintoista oli myös se, että kurssilla oli enemmän myönteisiä vaikutuksia nuorempaan ikäryhmään (55-75v). Tässä ryhmässä mielessä pidettävien asioiden sekä tapahtuneiden asioiden muistaminen parani kurssin aikana. Muutos oli tilastollisesti merkitsevä. Kenties kurssi auttoi kiinnittämään huomiota enemmän muistin toimintaan ja osallistujat saivat käyttöön uusia keinoja omaan arkielämäänsä. Koetun terveyden arviot kohosivat kaikilla tutkimukseen osallistujilla ja ne säilyivät vielä puolen vuoden seurannassa. Tulos on merkittävä, sillä useiden tutkimusten mukaan arviolla omasta terveydestä tiedetään olevan vahva yhteys terveyteen ja hyvinvointiin yleensä.

 

Kurssilaisten kokemuksia:

Kurssilaiset kokivat saaneensa laajasti tietoa ja taitoja oman aivoterveytensä ylläpitämiseen. Muistin käyttöön liittyvät harjoitukset koettiin hyödyllisiksi. Ryhmissä uskallettiin puhua ehkä ensimmäisen kerran omista muistipulmista. Vertaisuus, kokemusten ja ajatusten vaihtaminen sekä tiedon saaminen koettiin tärkeänä. Osallistuminen oli innostunutta ja kurssilaisten kokemukset olivat myönteisiä. Loppupalautteissa ilmeni itsetunnon ja hallinnan tunteen vahvistumista. Kurssilaiset saivat monipuolista tietoa kurssin aikana riskien vähentämisestä ja he tekivät muutoksia elintapoihinsa. Nämä muutokset voivat vaikuttaa heidän kohdallaan vielä pidemmällä aikavälillä kuin mitä tutkimusaikana havaittiin.

Tutkimustulokset ja osallistujien kokemukset kurssin hyödyistä ovat luettavissa Muista Pääasia-hankkeen sivuilla.

Sivuilla on ladattavissa myös Muista Pääasia-hankkeen tutkimusraportti.

 

THK_31 artikkelikuva 350