Suomalainen sosiaali- ja terveysala ja sitä myötä myös kuntoutus ovat murroksessa. Kuntoutusjärjestelmältä odotetaan vaikuttavuuden parantamista, jotta nykyisellä yli 1,2 miljardin euron panostuksella saataisiin aikaan moninkertainen määrä hyvinvointia. Samalla teknologian ja digitaalisuuden kehittymiselle asetetaan suuria toiveita. Digitaalisten palveluiden ennakoidaankin asettuvan osaksi kaikkia kuntoutusmuotoja. Tämän lisäksi kuntoutus halutaan tuoda luontevaksi osaksi ihmisten tavanomaista päivittäistä elämää.

 

Muistikompassi 350 rajaamatonMiina Sillanpään Säätiö otti vastaan uudenlaisten teknologiaa hyödyntävien kuntoutusmallien kehittämishaasteen jo vuonna 2012, jolloin käynnistyi Yhteinen sävel -kuntoutusmallin kehitystyö. Tämä jatkui edelleen Raha-automaattiyhdistyksen tukemassa kolmivuotisessa Muistiluuri-hankkeessa, jonka tuotoksena tänään julkaistaan Opas Muistikompassi-kuntoutuksen ohjaajalle.

 

Muistikompassi-kuntoutusmallissa on aiemmin tällä viikolla julkaistu Impulssi-sovellus nivottu osaksi laajempaa kuntoutuskokonaisuutta. Mallin kehittämisen taustalla on laaja-alainen käsitys ihmisen hyvinvoinnin osatekijöistä, kuntoutuksen ajankohtaiset teoriat ja hyvät käytänteet. Lopulliseen malliin ovat vaikuttaneet lisäksi hankkeessa järjestettyihin kuntoutusryhmiin osallistuneiden 112 muistisairaan henkilön ja heidän läheisensä kokemukset. Oppaasta voi myös lukea heidän arvokaita näkemyksiä ja kokemuksia kuntoutuksesta.

 

Opas rakentuu neljästä osasta:

  1. YS kuva INK2 mainokseenMUISTIKOMPASSI-KUNTOUTUS PÄHKINÄNKUORESSA käsittelee kuntoutuksen tarkoitusta ja tavoitteita, osallistujien valintaan liittyviä tekijöitä sekä ohjaajan tehtäviä.
  2. Osassa MUISTIKOMPASSI-KUNTOUTUKSEN VOIMAVARAKOORDINAATIT kuvataan Muistikompassi-kuntoutuksen neljä peruslähtökohtaa, joita kutsutaan voimavarakoordinaateiksi. Ne pohjautuvat nimensä mukaisesti voimavaralähtöiseen ajatteluun. Voimavarakoordinaatit orientoivat ja johdattavat ohjaajan toimintaa osallistujien kanssa kuljettavalla Muistikompassi-matkalla.
  3. SAIRASTUNEEN JA LÄHEISEN MUUTOS- JA JÄSENTÄMISPROSESSIN kuvaus edistää ohjaajan valmiutta tunnistaa osallistujan prosessin eri vaiheita ja tukee osallistujaa häntä hyödyttävällä tavalla.
  4. Osassa MUISTIKOMPASSI-KUNTOUTUSMALLI kuvataan konkreettiset esimerkkisisällöt kymmenen viikkoa kestävän kuntoutusintervention toteuttamisesta.

 

Opas on suunnattu kaikille sosiaali- ja terveysalan toimijoille, jotka toteuttavat muistisairauden varhaisessa ja lievässä vaiheessa olevien henkilöiden ja heidän läheistensä kuntoutusta tai edistävät muilla tavoilla heidän hyvinvointiaan. Opas on luonteeltaan ohjeellinen. Sitä voi soveltaa erilaisissa toimintaympäristöissä kyseessä olevien käyttötarpeiden mukaisesti. Muistikompassi-mallin avulla voi toteuttaa kymmenen viikkoa kestävän kuntoutuskokonaisuuden. Yhtä hyvin mallin osa-alueita voi hyödyntää esimerkiksi vertaisryhmien toteutuksessa tai yksilöllisen ohjauksen tukena.

 

Muistikompassi metsä ja aurinko 350Muistikompassi-kuntoutuksen ohjenuorana on, että se vastaa osallistujien arjesta ja elämäntilanteesta kumpuaviin tarpeisiin, tukee heidän kyvykkyyttään ja tarjoaa toiminnan mahdollisuuksia sekä toivon näkökulmaa.

 

Opas julkaistaan sähköisessä muodossa, jossa sitä on myös luontevinta käyttää. Se sisältää hankkeessa tuotettua ohjaajan työvälineiksi tarkoitettuja liitteitä. Lisäksi siihen on linkitetty laajasti muiden toimijoiden sivustoja, jotka tarjoavat ohjaajalle lisätietoa ja materiaaleja. Jos kuitenkin tulostat oppaan, niin käytä asetusta: pienennä/sovita tulostusalueeseen.

 

Opas Muistikompassi-kuntoutuksen ohjaajalle