Järjestyksessään kahdeksastoista Miesten viikko toteutuu 7.–13.11.2022 teemalla ”Miesten parissa tehtävä työ ja sen tulevaisuus”. Teeman myötä pyritään nostamaan esille erityisesti miestyön jatkuvuuden turvaamisen tärkeyttä. Tällä hetkellä miestyötä tehdään pitkälti erilaisten ajallisesti ennalta määritettyjen hankkeiden toimesta, joiden päättymisen jälkeen myös itse toiminta on vaarassa hiipua. Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeessa ryhmätoiminnan jatkuvuutta on pyritty turvaamaan heti alusta alkaen ja ottamalla huomioon sekä panostamalla seuraaviin tekijöihin:

 

Toimintaa on suunniteltu ja toteutettu heti alusta alkaen mahdollisimman tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Ajatuksena on ollut, että toiminnan tulisi palvella ikämiesten lisäksi myös pilottipaikkakuntien vakituisia toimijoita. Käytännön tasolla yhteistyötä on ollut esimerkiksi miesryhmien järjestelyjen, kuten kokoontumistilojen, mainonnan, sekä toiminnan pariin ohjautumisen tiimoilta. Lisäksi ryhmissämme on vieraillut runsaasti paikallisten järjestöjen edustajia kertomassa omasta toiminnastaan.

Saadun palautteen perusteella vastavuoroinen yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa on ollut hyödyllistä ja toimivaa. Ryhmiimme osallistuneet miehet ovat toiminnan myötä tulleet myös tietoisemmiksi paikkakunnan järjestökentän laajasta tarjonnasta.

 

Toinen jatkuvuuden kannalta tärkeä seikka on ryhmätoiminnan tarvelähtöisyys ja ryhmäläisten osallistaminen toiminnan suunnittelemiseen.

Periaatteena ryhmätoiminnassamme onkin, että miehet pääsevät itse vaikuttamaan ryhmien sisältöihin, kuten käsiteltäviin teemoihin ja ryhmissä tehtäviin asioihin. Uskomme, että tällä tavoin osallistujat kokevat ryhmätoiminnan vahvemmin omaksi jutukseen ja sitoutuvat siihen jatkossakin – verrattuna tilanteeseen, jossa ryhmän ohjaaja laatii ”valmiin ohjelman” ryhmäkerroille.

Näistä syistä johtuen Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmät ovat muotoutuneet sisällöiltään hyvinkin monipuolisiksi: ryhmissä on saatettu yhtenä viikkona käydä tutustumisretkellä paikallisessa museossa, kuunnella toisella viikolla järjestövierailijan tietopakettia hätäensiavusta ja kolmannella viikolla perehtyä paikkakunnan uittojen historiaan aiheen asiantuntijan itsensä alustamana.

 

Kolmantena ja tärkeimpänä tekijänä ryhmätoiminnan jatkuvuuden turvaamisessa, on kannustaa ryhmäläisiä ottamaan vastuuta ryhmätoiminnasta, sekä vapaaehtoisten ryhmänohjaajien saaminen toimintaan mukaan.


Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeen avoimissa miesryhmissä on syksyn aikana käyty keskusteluja ryhmien vetovastuun siirtämisestä ryhmäläisille itselleen. Tavoitteena onkin, että osa ryhmistä jatkaisi jo alkuvuodesta 2023 toimintaansa itsenäisesti. Tämän lisäksi, talven 2023 aikana tullaan pilotoimaan vapaaehtoisten rekrytointi- ja valmennusta, jolla pyritään saamaan vapaaehtoisia ryhmänohjaajia uusiin Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmiin.

 

Näillä keinoin pyrimme edesauttamaan sitä, että hankkeessa kehittämällämme miesryhmätoiminnan mallilla olisi heti alusta alkaen mahdollisimman hyvät mahdollisuudet juurtua pysyväksi toiminnaksi jo hankkeen aikana. Lisäksi ehdimme myös tarvittaessa muokkaamaan toimintamallia käytännön kokemusten perusteella.

 

Hyvää Miesten viikkoa kaikille!

Terveisin Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeesta Henkka ja Nina.

 

Lisätietoa Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeesta.

Voimaa ikämiesten arkeen on STEA:n rahoittama, Miina Sillanpään Säätiön ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Socom Oy:n yhteinen kolmevuotinen hanke (2021–2024). Hankkeen tavoitteena on edistää 60–70-vuotiaiden miesten elämänhallintaa, lievittää yksinäisyyden kokemuksia, lisätä osallisuutta sekä kohentaa sosiaalista toimintakykyä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilla.