Viisaus vanhuuden kodissa – hankkeen loppuraportti sekä Muistiluuri -hankkeen tuotoksena kehitetyn muistikuntoutusmallin opas on julkaistu sähköisinä versioina Miina Sillanpään Säätiön julkaisusarjassa.

 

Viisaus vanhuuden kodissa -hankkeen loppuraportti

 

VVK_Kansi 350Kotona asumisen mahdollistaminen on asetettu keskeiseksi tavoitteeksi ikäpoliittisissa strategioissa ja nykyisessä hallitusohjelmassa, jolloin kotiin vietävien kuntoutuspalvelujen tarve tulee kasvamaan. Tämän johdosta tarvitaan innovatiivisia ja asiakaslähtöisiä toimintamalleja, joissa palvelut, toimintaympäristö sekä uusi teknologia nivoutuvat yhteen. Viisaus Vanhuuden Kodissa -hankkeessa kehitetty palvelukon­septi on suunniteltu vastaamaan tähän tarpeeseen ja integroitumaan saumatto­masti iäkkään henkilön toiminta- ja asuinympäristöön. Kehitetyn palvelukonseptin ohella hankkeessa panostettiin asiakaslähtöiseen palvelujen kehittämiseen yhdessä ikääntyneiden osallistujien kanssa. Hankkeen tulokset osoittavat, että panostamalla ikääntyneiden kuntoutukseen voidaan saavuttaa hyviä tuloksia sekä fyysisen toimintakyvyn että elämänlaadun osalta.

 

Viisaus vanhuuden kodissa -hankkeen loppuraportti

 

 

Opas Muistikompassi-kuntoutuksen ohjaajalle

 

Muistikompassi 350 rajaamatonMiina Sillanpään Säätiö otti vastaan uudenlaisten teknologiaa hyödyntävien kuntoutusmallien kehittämishaasteen jo vuonna 2012, jolloin käynnistyi Yhteinen sävel -kuntoutusmallin kehitystyö. Tämä jatkui edelleen Raha-automaattiyhdistyksen tukemassa kolmivuotisessa Muistiluuri-hankkeessa, jonka tuotoksena on julkaistu Opas Muistikompassi-kuntoutuksen ohjaajalle.

 

Opas on suunnattu kaikille sosiaali- ja terveysalan toimijoille, jotka toteuttavat muistisairauden varhaisessa ja lievässä vaiheessa olevien henkilöiden ja heidän läheistensä kuntoutusta tai edistävät muilla tavoilla heidän hyvinvointiaan. Opas on luonteeltaan ohjeellinen. Sitä voi soveltaa erilaisissa toimintaympäristöissä kyseessä olevien käyttötarpeiden mukaisesti. Muistikompassi-mallin avulla voi toteuttaa kymmenen viikkoa kestävän kuntoutuskokonaisuuden. Yhtä hyvin mallin osa-alueita voi hyödyntää esimerkiksi vertaisryhmien toteutuksessa tai yksilöllisen ohjauksen tukena.

 

ray_tukee_hyvia_tekoja_CMYK 110 kokoLue lisää oppaasta ja sen käytöstä.

 

Opas Muistikompassi-kuntoutuksen ohjaajalle

 

 

Tutustu Miina Sillanpään Säätiön viimeisimpiin painettuihin julkaisuihin tästä. Julkaisusarjamme kaikista teoksista löytyy tietoa nettisivuillamme. Painettuja julkaisuja voi tilata maksutta.