Kuu kiurusta kesään -hankkeen ryhmätoiminnan palautekyselyiden tulokset kannustavat aloittamaan tai jatkamaan jo käynnistettyä luontoryhmätoimintaa. Nautitaan luonnosta -ryhmiin osallistuneet ikääntyneet omaishoitoperheet kokivat hyvinvointinsa kohentuneen elvyttävän luontoperustaisen toiminnan avulla.

 

Hankkeessa järjestettiin kuusi omaishoitajille suunnattua Nautitaan luonnosta -luontoryhmää eri puolilla Suomea vuosina 2018–2019. Osallistujat olivat pääosin eläkkeellä olevia naisia ja tyypillisimmin hoidettavana oli oma puoliso. Suuri osa heistä oli osallistunut Omaishoitajaliiton paikallisyhdistyksen toimintaan jo aiemmin, mutta myös uusia kontakteja tuli luontoryhmän myötä. Ensikertalaisina yhdistysten toimintaan mukaan tulleille nimenomaan luontoteema herätti kiinnostuksen osallistua.

 

Omaishoitoperheet saivat ryhmätapaamisten aikana tietoa, tulivat tietoisiksi ja pääsivät kokeilemaan sitä, miten he voivat elvyttävän luontoperustaisen toimintamallin avulla edistää koettua hyvinvointiaan. Ryhmään osallistumisen myötä osallistujat kokivat saaneensa lisää keinoja, voimavaroja ja intoa huolehtia omasta hyvinvoinnista. Osallistujat kuvasivat luontoryhmätoimintaan osallistumisen antaneen virkistäviä ja elvyttäviä hetkiä luonnossa, vertaistukea sekä sosiaalista kanssakäymistä. Jopa uusia ystävyyssuhteita solmittiin ryhmän seurauksena. Lisäkommenttina he kirjoittivat omin sanoin saaneensa ryhmätoiminnasta mm.

”Vertaisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Tuli tarpeeseen.”

”Ihania luontokokemuksia ja hyvän ystävän.”

 

Ohjattujen luontoryhmätapaamisten koettiin luovan turvallisen mahdollisuuden lähteä luontoon. Asia, mitä kaikki osallistujista eivät välttämättä olisi omatoimisesti uskaltaneet tehdä, vaikka halua olisikin ollut. Toimivaksi tavaksi ja osallistumista helpottavaksi tekijäksi osoittautui osalla ryhmäpaikkakunnista järjestetty toiminta omaishoidettaville ryhmien aikana. Toimintaan osallistuneet omaishoitajat kokivat pystyvänsä jakamaan asioitaan toistensa kanssa antaen ja saaden vertaistukea toisiltaan helpommin, kun omaishoidettavat eivät olleet mukana. Lisäksi se, ettei aikaa mennyt hoidettavan hoitamiseen ja ohjaamiseen, mahdollisti hengähdystauon arkeen sekä elpymisen ja virkistymisen luonnossa yhdessä muiden samankaltaisissa tilanteissa olevien kanssa. Ryhmän koettiinkin auttaneen irtautumaan arjesta.

 

Palautteen perusteella luonnossa opittiin elpymään ja virkistymään aiempaa paremmin ja itse ryhmään osallistumisen koettiin lisäävän hyvinvointia. Suuri osa omaishoitoperheistä otti ryhmään osallistumisen myötä käyttöönsä luontoperustaisen toimintamallin mukaisia asioita joko perheenä tai paikallisyhdistyksen ohjaamana jatkuneen luontoryhmän avulla. Opitun kautta omaishoitajat välittivät luonnon hyvinvointivaikutuksia sisältäviä harjoituksia myös kotona läheisilleen mm. Luontosivuston ja retkeilyn avulla. Ryhmätoiminta rohkaisi myös omatoimiseen luonnosta nauttimiseen. Omaishoitajat oppivat soveltamaan opittuja keinoja omassa arjessaan edistääkseen koettua hyvinvointiaan.

 

Lisätietoa Kuu kiurusta kesään -hankkeesta.

Tutustu Luontosivusto.fi -palveluun.

 

Kuu kiurusta kesään – elinvoimaa luonnosta ikääntyneiden omaishoivaan 2017–2019 on Miina Sillanpään Säätiön hanke, joka edistää ikääntyneiden omaishoitoperheiden hyvinvointia elvyttävän ja tarinallisuuteen perustuvan luontotoiminnan avulla. Hankkeen tuotoksia ovat mm. Nautitaan luonnosta -ryhmätoiminta sekä Luontosivusto ja Nautitaan luonnosta -korttipakka. Hanketta tukee Sosiaali- ja terveysministeriö.