Löydetyt miehet -hankkeen kehittäjä Harri Smedbergin mietteitä ja pohdintaa hankkeelle tärkeästä paikallistason yhteistyöstä eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

Löydetyt miehet -hanke järjestää Kainuussa miesten ryhmiä, joiden tavoitteena on osallistujien terveellisten elämäntapojen edistäminen. Uudella paikkakunnalla alkavan ryhmän kokoaminen ei käynnisty etsimällä miehiä ryhmään, vaan kartoittamalla ensin kyseisen paikkakunnan toimijat. Jokaisella paikkakunnalla on erilaisia toisiaan täydentäviä toimijoita ja palveluntarjoajia, joista ryhmätoiminnan kannalta keskeisemmät kutsutaan yhteiseen ideointityöpajaan.

 

Paikallisissa ideointityöpajoissa toimijat, jotka eivät välttämättä ole olleet aiemmin yhteistyössä toistensa kanssa, ratkovat saman pöydän äärellä miesten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Mieleeni on jäänyt ideointityöpaja, joka järjestettiin paikallisen työvoimayhdistyksen tiloissa. Valtaosa osallistujista ei ollut käynyt aiemmin kyseisissä toimitiloissa, eivätkä he tienneet työvoimayhdistyksen toiminnasta. Ideointityöpajat ovatkin avanneet tietä paikallisten toimijoiden keskinäiselle yhteistyölle, jota havainnollistaa erään paikkakunnan sosiaalitoimen, mielenterveystoimiston ja paikallisen vuokra-asuntoyhtiön välinen yhteistyö. Paikallisten toimijoiden yhteen saattaminen lisää tietoa miesten arjen hyvinvointia edistävien palvelujen kokonaistilanteesta ja kunkin toimijan roolista kokonaisuudessa.

 

Ryhmätoiminnan onnistuminen edellyttää paikallisten olosuhteiden ja mahdollisuuksien kartoittamista hyvissä ajoin ennen ryhmän käynnistymistä. Tätä yhteistyökumppaneilta saatavaa tietoa ja osaamista hyödynnetään ryhmän käytännön järjestelyissä, kuten ryhmäläisten rekrytoinnissa, ryhmätilojen etsimisessä ja ryhmätoiminnan jatkumisessa hankkeen jälkeen. Vastavuoroisesti Löydetyt miehet -hanke tuottaa yhteistyökumppaneille arvokasta tietoa ryhmätoimintaan osallistuvien kainuulaismiesten arjen hyvinvoinnin tarpeista ja toiveista. Tämän perusteella voimme verkostoyhteistyössä tarkastella mitä palveluja meillä on jo olemassa ja millaisia palveluita tulisi saada lisää kullekin ryhmäpaikkakunnalle.

 

Löydetyt miehet-hanke on kehittämishanke, jossa olemme etsineet ja saaneet mukaan eri paikkakunnilta ”uusia” erilaisia yhteistyökumppaneita. Kokeilemme rohkeasti, jotta tietämyksemme karttuu. Hankkeessa kerätyn tiedon ja kokemusten perusteella tulemme kuvaamaan verkostoyhteistyön hyviä käytänteitä.

 

Yhdessä kehittäminen ja pohtiminen eri toimijoiden kanssa on asioiden jakamista. Tämä on noussut esille kaikilla paikkakunnilla, joissa olemme järjestäneet Löydetyt miehet -ryhmiä. Aluksi osallistujat ovat miettineet omaa rooliansa ja sitä, miten heidän organisaationsa liittyy asiaan. Verkostoyhteistyö on tuonut osallistujille uusia ajattelutapoja ja kiinnostusta, joka on näkynyt heiltä saadussa palautteessa.

 

Tätä työtä ei tehdä yksin. Jotta ryhmätoiminta saadaan ensin käyntiin ja kiinnittymään paikkakunnalle siihen tarvitaan hyvä ja toimiva verkosto. ”Muistan hyvin, miten työstin ensimmäistä verkostokarttaa. Käytin siihen aikaa, se pohjatyö kannatti. Nyt on helpompi rakentaa muiden paikkakuntien yhteistyöverkostoa”, Harri toteaa lopuksi.

 

Yhteistyössä on voimaa, verkostoyhteistyössä vielä enemmän.

 

Miina Sillanpään Säätiön Löydetyt miehet (2018–2020) -hankkeen tavoitteena on syrjäytymisvaarassa olevien 45–65 -vuotiaiden kainuulaismiesten arjen osallisuuden lisääntyminen ja elämänhallinnan kohentuminen kohti liikunnallisempaa, päihteettömämpää ja terveellisempää elämäntapaa. Hanketta tukee Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.