Virtuaalinen Muistipuisto -hanke on edennyt toiseen vuoteen. Ensimmäisenä vuonna koottiin taustatietoja, arvioitiin olemassa olevia verkkosivuja ja koottiin aiempien hankkeiden tuloksia. Lisäksi käyttäjien toiveita ja tarpeita selvitettiin toiminnallisin menetelmin useissa tapahtumissa. Syksyllä 2016 valmistui palvelun ensimmäinen kokeiluversio, jonka visuaalista ilmettä, sisältöä, teknistä toteutusta ja käytettävyyttä arviointiin eri käyttäjäryhmien kanssa Espoon Muistiyhdistyksessä. Myös moniammatillinen ohjausryhmä osallistui aktiivisesti kehittämistyöhön. Näiden perusteella Muistipuiston visuaalista ilmettä ja navigointia muokattiin edelleen. Maaliskuussa Päijät-Hämeen Muistiyhdistyksen kokoamat muistisairaiden henkilöiden, heidän läheistensä ja vapaaehtoistoimijoiden ryhmät pääsivät kokeilemaan Muistipuiston toista versiota. Käyttäjäpajoissa ryhmäläiset tutustuivat verkkopalveluun. Tietoa kerättiin havainnoimalla verkkopalvelun käyttöä ja keskustelemalla osallistujien kanssa.

 

Käyttäjäpajoissa osallistujia pyydettiin navigoimaan Muistipuistossa ja siirtymään eri harjoituksiin, jolloin havaittiin kuinka selkeää käyttö ja painikkeet olivat. Käyttäjiä kannustettiin ajattelemaan ääneen ja kertomaan vapaamuotoisesti kokemuksestaan samalla, kun he käyttivät Muistipuistoa. Havainnointi toi tietoa siitä, mikä oli käytön kannalta hankalaa ja mikä sujui. Muistipuiston tavoitteena on kannustaa ja ohjata käyttäjiä aivoterveeseen elämään, jolloin sisällön, harjoitusten ja tiedon tulee olla monipuolista, mutta kuitenkin niin, että käyttö on mahdollisimman helppoa. Haasteena onkin luoda sisällöltään ja harjoituksiltaan runsas ja monipuolinen verkkopalvelu, joka on samalla helppokäyttöinen ja selkeä.

 

Osa pajojen osallistujista kokeili Muistipuistoa kotonaan. Heidän käyttökokemuksista on kerätty jo ensimmäiset palauteet teemahaastatteluin. Osallistujat kokivat Muistipuisto-verkkopalvelun todella tarpeelliseksi. Palvelun sisältö oli testaajien mukaan mielekäs ja osin haasteellinen. Muistipuistoon toivottiin lisää nykyisenkaltaista sisältöä; erityisesti esiin nousi liikunnalliset ja luontoon liittyvät osiot. Myös treenejä aivoille-osiota pidettiin hyvänä. Osallistujat olivat kokeneet Muistipuistossa lastenlasten kanssa mukava yhteisiä hetkiä, ja puiston tehtävät olivat innostaneet myös lapsia ”Muistikouluun”.

 

Verkkopalvelun käytöllä koettiin olevan hyötyä mm. kunnon kohottamisessa. Muistipuisto oli testaajien mielestä melko helppokäyttöinen ja sen toiminnat löytyivät helposti. Tabletin käyttö ei ollut heille kovin tuttua, mutta he pitivät sitä melko helppona. Lahden testaajat jäivät innokkaina odottamaan Muistipuiston uusia osioita ja toimintoja: ”Tätä kyllä käytetään lähes joka päivä.” Käyttäjien ohjaaminen korostui Lahden käyttäjäpajoissa. On tärkeää, että käyttäjä saa ohjausta palvelun käyttöön, mikä ei kuitenkaan tarkoita, että vieressä istuu aina käyttöä avustava henkilö. Kyse on pikemminkin siitä, että puisto itsessään opastaa käyttöä olipa sitten kyseessä ensi kertalainen tai henkilö, joka on käyttänyt Muistipuistoa aikaisemmin.

 

Seuraava vaihe onkin kehittää Muistipuistoa niin, että se tukee käyttäjää yksilöllisesti, seuraa tämän etenemistä ja suosittelee juuri tälle käyttäjälle sopivaa tekemistä. Pelkkä ohjaavuus ei kuitenkaan riitä, vaan todellinen haaste on käyttäjien sitoutuminen jatkuvaan harjoitteluun. Tähän vastaa Muistipuiston pelillisyys, joka tekee sen käytöstä innostavaa ja motivoivaa. Päivän haaste -tehtävät, puistomaiseman rikastuttamainen ja pisteiden kertyminen ovat esimerkkejä tekijöistä, jotka innostavat käyttäjiä päivittäiseen harjoitteluun.

 

Kehittämistyössä on olennaista nähdä Muistipuiston käyttäjien silmin. Kehittäjien on hyvä asettua käyttäjien rooliin ja ymmärtää heidän tarpeitaan, jotta lopputuotoksena on onnistunut palvelu. Mielenkiinnolla ja innostunein mielin kehittämme Muistipuistoa kohti kaikkia käyttäjiä palvelevaa kokonaisuutta ja sitä kautta kohti aivoterveempää elämää. Muistipuisto -verkkopalvelu tullaan avaamaan kaikkien käyttöön syksyllä 2018.

 

Hanke toteutetaan Miina Sillanpään Säätiön ja Muistiliiton yhteistyönä ja Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt hankkeelle avustusta Veikkaus Oy:n pelituotoista (ent. RAY).