Suomen ensimmäiset alevaalit järjestetään 23.1.2022. Miina Sillanpään Säätiön aluevaaliteemat painottavat alueellisen yhteistyön merkitystä sekä oikeutta laadukkaisiin ja vaikuttaviin palveluihin ikääntyvien hyvinvoinnin turvaamiseksi. Ikääntyvässä yhteiskunnassa on vahvistettava kansalaisten toimintakyvyn ylläpitämistä ottamalla monipuolisesti käyttöön alueen toimijat ja resurssit. Yhteistyön avulla turvataan monipuoliset palvelut hyvinvointialueilla ja mahdollistetaan hyvä arki ikääntyville ihmisille.

 

Kestävää tulevaisuutta luodaan laadukkailla ja vaikuttavilla palveluilla.

Palvelujen on muodostettava palvelun käyttäjälle yhtenäinen kokonaisuus, johon järjestöjen toiminta nivotaan mukaan. Järjestöjen mahdollisuudet palvelujen tuottamiseen on turvattava huolehtimalla pienten palveluntuottajien mahdollisuuksista osallistua kilpailutuksiin. Palvelujen hankinnassa on panostettava laatuun ja vaikuttavuuteen. Palvelusetelin ja henkilökohtaisen budjetin avulla vahvistetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja mahdollisuuksia valita palvelut, jotka vastaavat parhaiten hänen tarpeisiinsa ja toiveisiinsa. On tärkeää järjestää tukea niille ikääntyville, jotka tarvitsevat apua palvelujen valintaan. Palvelujen järjestämisessä on kiinnitettävä erityistä huomiota ennalta ehkäisyyn ja kuntoutukseen.

 

Yhteistyöllä edistetään ikääntyvien hyvinvointia ja terveyttä.

Alueet ja kunnat vastaavat jatkossa yhdessä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnassa painottuu haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten parissa tehtävä työ. Järjestöjen monipuolinen toiminta on tunnistettava ja järjestöt on otettava mukaan hyvinvointialueiden rakenteisiin. Rakenteilla ja yhteistyömuodoilla on varmistettava myös, että ikääntyvillä on monipuoliset osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet. Vahva kansalaisyhteiskunta on perusta vakaan hyvinvointitalouden rakentumiselle.

Hyvä arki ikääntyvälle  – Rohkeaa kehittämistyötä, jotta me kaikki voisimme ikääntyä paremmin. 
www.miinasillanpaa.fi