Miina Sillanpään Säätiön Virkeyttä ja vireyttä -hankkeessa (2018–2019) vahvistettiin Helsingin Pikku Huopalahdessa ja lähialueella asuvien vähän liikkuvien ja yksinäisyyden kokemuksia omaavien eläkeläisten toimintakykyä ryhmätoiminnan avulla. Ryhmätoiminnan tavoitteena oli ylläpitää ja edistää ikääntyneiden sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä toimintakykyä. Ryhmäkertojen läpileikkaavina teemoina olivat mielen hyvinvointi ja matalan kynnyksen liikkuminen.

 

Taloudellisten hyötyjen osoittaminen rahoittajille ja yhteiskunnalle on nykypäivää. Miina Sillanpään Säätiön Virkeyttä ja vireyttä -hankkeessa arvioitiin hankkeen taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia Suomessa ei vielä kovin tunnetun  Social Return on Investment -menetelmän (SROI) avulla. SROI-menetelmällä voidaan osoittaa toiminnan tai interventioiden mahdolliset hyödyt erilaisille sidos- ja kohderyhmille. Kokemuksemme perusteella SROI on hyötyjen arvioinnissa käyttökelpoinen menetelmä, vaikka se sisältääkin tiettyä tulkinnanvaraisuutta. SROI:n etuna on, että se on systemaattinen ja huomioi keskeiset sidosryhmät. Se on myös läpinäkyvä silloin, kun analyysiprosessi on kuvattu selkeästi. Järjestölähtöisessä toiminnassa tulee aina huomioida muiden toimijoiden vaikutukset tuloksiin ja menetelmä huomioi ne systemaattisesti. SROI-analyysin mukaan Virkeyttä ja vireyttä -hankkeen ryhmätoiminta oli taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kannattavaa toimintaa.

 

SROI-raportti ryhmätoiminnan taloudellisista vaikutuksista on julkaistu ja löytyy sähköisenä julkaisuna Miina Sillanpään Säätiön verkkosivuilta. Tutustu sähköiseen julkaisuun:
Virkeyttä ja vireyttä eläkevuosiin – Arvioiva SROI eläkeläisten ryhmätoiminnan vaikutuksista (pdf)

 

Painettua julkaisua voi tilata maksutta osoitteesta: julkaisut@miinasillanpaa.fi

 

Lisätietoja:
tutkimuspäällikkö Anne Rahikka, anne.rahikka@miinasillanpaa.fi tai puh. 040 5355 223

 

Tutustu myös Sosten julkaisuun SROI-menetelmän käytöstä.