Julkaistu 15.3.2023 Pohjois-Kymenlaakson Kaupunkilehdessä Ankkurissa. Artikkelin kirjoittaja Teija Piipari. 

 

”Ihan kuin lä­hi­ö­pu­bi il­man olut­ta”

Ikä­mies­ten ryh­mäs­sä jut­tu len­tää ja teh­dään yh­des­sä ki­vo­ja asi­oi­ta. Toi­min­ta laa­je­nee Kot­kan seu­dul­ta myös poh­joi­seen Ky­men­laak­soon.

 

Ar­pa­kuu­tio len­näh­tää pe­li­lau­dal­le. Nu­me­ro nel­jä. Pe­lin­joh­ta­jan roo­lin ot­ta­nut Es­ko Tir­ra­nen siir­tää nap­pu­laa.

– Kel­tai­nen ruu­tu. Se on his­to­ria, hän sa­noo, nos­taa laa­ti­kos­ta kor­tin ja esit­tää ky­sy­myk­sen. Kuka ha­lu­aa vas­ta­ta?

Kymmenisen yli 60-vuo­ti­as­ta ha­mi­na­lais­mies­tä on tul­lut Sum­man van­hal­le kou­lul­le. Me­neil­lään on Voi­maa ikä­mies­ten ar­keen -hank­keen Ha­mi­nan ryh­män jo­ka­viik­koi­nen ta­paa­mi­nen.

 

Kaak­kois-Suo­men so­si­aa­li­a­lan osaa­mis­kes­kus Oy So­co­min ja Mii­na Sil­lan­pään sää­ti­ön hank­keen tar­koi­tuk­se­na on ikä­mies­ten yk­si­näi­syy­den lie­vit­tä­mi­nen, elä­män­hal­lin­nan li­sää­mi­nen ja osal­li­suu­den pa­ran­ta­mi­nen, mui­den mu­as­sa. Täl­lai­sel­le mies­toi­min­nal­le on näh­ty ole­van tar­ve. Var­sin­kin, jos les­key­ty­mi­sen, eron tai elä­köi­ty­mi­sen jäl­keen mei­naa jää­dä ko­tiin, ei oi­kein löy­dä te­ke­mis­tä tai ih­mi­siä ym­pä­ril­le.

 

Sum­man avoin ryh­mä ko­koon­tuu per­jan­tai­sin kel­lo 10–12. Kes­ki­viik­ko­na 22. maa­lis­kuu­ta Ha­mi­nas­sa aloit­taa uu­si avoin ryh­mä Kump­pa­nuus­ta­lo Hil­man ti­lois­sa kel­lo 13–15. Kot­kan avoin ryh­mä ko­koon­tuu Kot­kan kir­jas­ton Ka­ta­rii­nan kam­ma­ris­sa kes­ki­viik­koi­sin kel­lo 10–12.

– Näi­hin ryh­miin voi kuka ta­han­sa 60 vuot­ta täyt­tä­nyt mies tul­la mu­kaan sil­loin kun it­sel­le par­hai­ten so­pii, kan­nus­taa han­ke­työn­te­ki­jä Nina Mark­ka­nen.

 

Haastattelupäivänä Sum­man van­hal­la kou­lul­la pait­si kah­vi­tel­laan, myös mi­tel­lään yleis­si­vis­tyk­ses­tä Tri­vi­al Pur­suit -lau­ta­pe­lin ää­res­sä.

– Vii­mek­si teim­me mart­to­jen kans­sa ruo­kaa, use­am­paa la­jia. Ja oli hy­vää, kaik­ki meni, ke­hai­see Tir­ra­nen, 64.

Myös muut in­nos­tu­vat ker­to­maan, mitä yh­des­sä on teh­ty tai ty­kä­tään teh­dä:

– Su­lan­maan ai­ka­na olem­me pe­lan­neet mölk­kyä ja pe­tank­kia, sa­noo Jou­ni Kor­mu, 79.
– Ha­mi­nan kau­pun­gin edus­ta­jia on käy­nyt ker­to­mas­sa eri­lai­sis­ta ak­ti­vi­tee­teis­ta, mai­nit­see Au­vo Pork­ka, koh­ta 61.
– Ja kau­den päät­teek­si tou­ko­kuus­sa pais­tam­me mak­ka­raa laa­vul­la, jat­kaa Ris­to Ki­hu­la, 75.

Parin tun­nin yh­teis­het­ken ai­ka­na tie­tys­ti myös ju­tel­laan kai­kes­ta maan ja tai­vaan vä­lil­lä. Tai lä­hes, kos­ka po­li­tiik­kaa ja us­kon­toa py­ri­tään vält­tä­mään. Het­ki­nen, on­nis­tuu­ko näin vaa­li­ke­vää­nä pi­dät­täy­tyä po­li­tii­kas­ta pu­hu­mi­ses­ta?

– Kyl­lä se ko­vil­le ot­taa. Ei me mi­ten­kään pys­ty­tä sii­hen, kuu­luu kuin yh­des­tä suus­ta.

 

Vuoden alus­sa So­com aloit­ti yh­teis­työn Ky­men­laak­son hy­vin­voin­ti­a­lu­een en­nal­ta­eh­käi­se­vien pal­ve­lu­jen kans­sa. Sa­mal­la han­ke le­vit­täy­tyy Kou­vo­laan. Mies­ten oma ryh­mä aloit­taa Val­ke­a­las­sa tiis­tai­na 4. huh­ti­kuu­ta ja ko­koon­tuu kir­jas­ton ala­sa­lis­sa kel­lo 10–12.

– Ky­sees­sä on niin sa­not­tu sul­jet­tu ryh­mä, mikä tar­koit­taa, et­tä ryh­mä ko­koon­tuu yh­teen­sä kym­me­nen ker­taa ja mu­kaan ote­taan osal­lis­tu­jia kah­den en­sim­mäi­sen ker­ran ai­ka­na. Tä­män jäl­keen jat­kam­me sa­mal­la po­ru­kal­la lop­puun as­ti, Mark­ka­nen ker­too.

Hä­nen kans­saan Val­ke­a­lan ryh­mää oh­jaa en­nal­ta­eh­käi­se­vien pal­ve­lu­jen pal­ve­luoh­jaa­ja Sirk­ka Ta­san­ko. Ryh­mään il­moit­tau­tu­mi­nen on par­hail­laan me­nos­sa.

 

Haminan avoin ryh­mä aloit­ti vii­me vuo­den huh­ti­kuus­sa. Es­ko Tir­ra­nen ei ole ol­lut mu­ka­na ihan alus­ta as­ti, mut­ta muis­te­lee, kuin­ka hä­net heti otet­tiin läm­pi­mäs­ti vas­taan.

– On mu­ka­va po­ruk­ka ja läm­min­hen­kis­tä kes­kus­te­lua syn­tyy. Per­jan­tai­set aa­mu­päi­vä­ni on va­rat­tu täl­le, olen mer­kin­nyt ne ka­len­te­riin tou­ko­kuun lop­puun as­ti.

Tuo­mo Uus-Mä­ke­lä, 83, to­te­aa, et­tä jos ko­to­na sei­nät kaa­tu­vat ja yk­si­näi­syys ru­pe­aa pai­na­maan pääl­le, on hyvä läh­teä liik­keel­le.

– Sitä tun­tee it­sen­sä yh­teis­kun­ta­kel­poi­sek­si, kun saa ol­la osa ryh­mää, ol­la mui­den mies­ten kans­sa.

Ryh­mä on kuin lä­hi­ö­pu­bi il­man olut­ta, heit­tää Pau­li Kaup­pi­nen, 63, ja hy­myi­lee.

– Muu­tin Val­ke­a­las­ta Ha­mi­naan vii­si vuot­ta sit­ten, jo­ten olen vie­lä pi­hal­la seu­dun ku­vi­ois­ta, kun nämä muut pu­hu­vat Ha­mi­nan asi­ois­ta 30-lu­vul­ta as­ti, hän nau­raa. – Ryh­mäs­sä olen pääs­syt osak­si yh­tei­söä, tääl­lä on mu­ka­va käy­dä.

 

Lue lisää Miina Sillanpään Säätiön ja Socomin yhteisestä Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeesta.

Lue alkuperäinen lehtiartikkeli tästä.

 

Ylin valokuva lehtiartikkelista, kuva Teija Piipari. Muut valokuvat on otettu  ryhmätoiminnasta hanketyöntekijöiden valokuvaamina.