Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeen yhtenä päätavoitteena on ryhmiin osallistuvien miesten osallisuuden kokemuksen lisääminen. Matalan osallisuuden kokemuksen tiedetään olevan yhteydessä muun muassa huonompaan terveyteen, koettuun yksinäisyyteen sekä psyykkiseen kuormittuneisuuteen. Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmätoiminnassa miehet pääsevät itse osallistumaan sisältöjen suunnitteluun sekä toteuttamiseen ja jokaisen ääni on tärkeä. Seuraavassa avaamme hieman itse osallisuuden käsitettä sekä sitä, miten osallisuutta mitataan.

 

Yksinkertaistetusti osallisuus kuvastaa ihmisen mahdollisuuksia osallistua merkityksellisiin sosiaalisiin yhteisöihin sekä vaikuttaa oman elämänsä kulkuun ja ympäröivään yhteiskuntaan. Osallisuutta voidaankin tarkastella kolmesta eri näkökulmasta. Osallisuus omassa elämässä kuvastaa henkilön päätösvaltaa omista valinnoistaan ja esimerkiksi siitä mihin toimintoihin ja palveluihin yksilö haluaa tai kykenee osallistumaan. Osallisuus yhteisöissä ja vaikuttamisen prosesseissa pitää sisällään yksilön mahdollisuuden kuulua erilaisiin ryhmiin sekä yhteisöihin ja vaikuttaa niissä tehtäviin päätöksiin. Osallisuudella yhteisestä hyvästä vastaavasti tarkoitetaan mahdollisuutta yhdessä tekemiseen sekä yhteisen hyvän luomiseen. Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmätoiminnassa pyritäänkin ottamaan huomioon kaikki edellä mainitut osallisuuden osa-alueet.

 

No, miten tätä osallisuuden kokemusta sitten oikein voidaan mitata? Ryhmätoiminnassamme on käytössä sekä määrällinen, että laadullinen osallisuuden kokemuksen mittari. Ensin mainitun virkaa hoitaa Osallisuusindikaattori, joka sisältää kymmenen osallisuuteen liittyvää väittämää. Näiden väittämien yhteenlaskettu pistemäärä sijoittuu välille 0–100, jossa suurempi luku kuvastaa suurempaa osallisuuden kokemusta. Osallisuusindikaattorikysely suoritetaan suljettujen ryhmäprosessien aluksi ja lopuksi, jolloin saadaan selville ryhmätoiminnan aikana tapahtuneet mahdolliset osallisuuden kokemuksen muutokset. Osallisuusindikaattori on tieteellisesti validoitu ja sen on osoitettu mittaavan hyvin osallisuuden kokemusta (Leeman ym. 2021).

 

Osallisuuden kokemuksen laadullisena mittarina käytämme vastaavasti Pienet onnistumistarinat -teemahaastatteluja. Tämä arviointityökalu koostuu avoimiin ryhmiin osallistuneiden miesten yksilöhaastatteluista ja sen tarkoituksena on tuottaa laadullista tietoa osallisuuden muutosten mekanismeista Osallisuusindikaattorista saatavan tiedon rinnalle. Haastatteluissa pyritään nimensä mukaisesti tunnistamaan osallistujien ”onnistumistarinoita”, joita on mahdollisesti ryhmätoimintaan osallistumisen myötä syntynyt. Haastattelujen luotettavuuden lisäämiseksi pienet onnistumistarinat – teemahaastatteluja ovat tehneet hankkeen työntekijöiden sijasta LAB- ja XAMK-ammattikorkeakoulujen sosionomi- ja geronomiopiskelijat. Yksilöhaastattelut on nauhoitettu ja litteroitu, jonka jälkeen niistä poimitaan kaikki yksittäiset onnistumistarinat, jotka kuvastavat ryhmätoiminnan positiivisia vaikutuksia osallistujan osallisuuden kokemukseen.

 

Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmätoiminnassa kuudesta pidetystä ryhmästä viiden osalta osallisuuden kokemuksen keskiarvo on noussut osallisuusindikaattorilla mitattuna. Pienet onnistumistarinat -teemahaastatteluja on vastaavasti suoritettu syksyn aikana yhteensä kolmessa avoimesti toimivassa miesryhmässä ja näiden haastattelujen tuloksista tulemme kirjoittamaan tarkemmin saatuamme haastattelujen analysoinnin valmiiksi.

 

Mukavaa joulunaikaa kaikille Miina Sillanpään Säätiön uutiskirjeen lukijoille täältä Kaakkois-Suomesta!

Terveisin, Henkka ja Nina

 

Voimaa ikämiesten arkeen on STEA:n rahoittama, Miina Sillanpään Säätiön ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Socom Oy:n yhteinen kolmevuotinen hanke (2021–2024). Hankkeen tavoitteena on edistää 60–70-vuotiaiden miesten elämänhallintaa, lievittää yksinäisyyden kokemuksia, lisätä osallisuutta sekä kohentaa sosiaalista toimintakykyä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilla.