Ikääntyneiden määrän kasvaessa on Suomessa keskityttävä toimintakykyä edistävien ja toimintarajoitteita ehkäisevien palvelujen kehittämiseen. Ikääntyneiden asuinympäristöjen esteettömyys, turvallisuus ja toimivuus ovat tärkeitä kehittämisen kohteita. Lisäksi mahdollisuudet sosiaalisiin kontakteihin ja merkitykselliseen tekemiseen edistävät kokemusta asuinympäristön viihtyvyydestä.

 

Tarkoitus ja tavoite

SH_10 BeWellHAPPY -hanke on Tekesin Digile SHOKin D2I -ohjelman BeWell-projektin osa-alue. Vuosina 2014–2016 toteutuneessa hankkeessa etsittiin ikäteknologiasta vastauksia itsenäiseen ja hyvään elämään kotona. Miina Sillanpään Säätiön tarkoituksena yhteistyöhankkeessa oli ylläpitää ja edistää yksin asuvien senioreiden toimintakykyä ja aktiivisuutta kotona. Tavoitteena oli kehittää yleishyödyllinen toimintamalli siitä, miten teknologiaa voidaan hyödyntää ikäihmisten elämänlaadun parantamiseen. Tavoitteena oli lisäksi välittää tietoa senioreiden päivittäisestä elämästä heidän läheisilleen ja terveydenhuollon ammattilaisille, mikä lisää turvallisuutta ja palvelutehokkuutta.

 

Toiminnan kuvaus

BeWell 350Hankkeessa kehitettyjä sähköisiä palveluja kokeiltiin käytännössä viidentoista seniorin omassa toimintaympäristössä. Kokeilun aikana vapaaehtoisten osallistujien arkiaktiivisuutta ja sen muutoksia seurattiin anturiteknologian avulla. Läheisillä oli rajallinen mahdollisuus seurata seniorin päivittäisen toiminnan tasoa terveystililtä. Tämä tieto on tarpeellista, jos seniori ei esimerkiksi vastaa puhelimeensa eikä häneen saada yhteyttä. Kokeiluun osallistuneet vaikuttivat kehittämistyöhön jakson aikana järjestettävissä yhteissuunnittelutilaisuuksissa. Näin haluttiin varmistaa tulevaisuudessa kehitettävien palveluiden sopivuus kohderyhmälle.

 

Tulos ja tuotos

Hankkeessa tehtiin käyttäjätutkimus, jossa mallinnettiin kohderyhmän aktiiviseen elämään vaikuttavia tekijöitä kotiympäristössä. Lisäksi selvitettiin miten henkilön päivittäistä toimintakykyä ja sen muutoksia voidaan havainnoida ja tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Miina Sillanpään Säätiön osuus painottui yleishyödyllisen malliin ja käyttäjätutkimukseen yhteistyössä VTT:n kanssa.

 

Anni ja onni julkkari 350Tutkimuksen perusteella luotiin teoreettinen viitekehys ja käytännönläheinen toimintamalli hyvinvointia ja toimintakykyä tukevien käyttäjäprofiilien kuvaukseen. Ymmärrys ja tieto ikäihmisten arjesta ja toimintakyvystä ovat välttämättömiä, kun suunnitellaan ja toteutetaan ikäteknologiaa. Tämä luo perustan teknologian kehitystyöhön ja palvelujen määrittelylle. Hankkeen perusteella ikäteknologian suunnittelun ja ratkaisujen tulee lisäksi perustua eettiseen kestävyyteen.

 

Hankekokemusten perusteella julkaistiin Anni ja Onni – Huomaamaton teknologia arjen apuna -kirja, jossa huomaamattoman anturiteknologian tuomia mahdollisuuksia ja lisäarvoa ikäihmisen toimintakyvyn seuraamisessa havainnollistetaan Annin ja Onnin tarinoiden avulla.

 

 

Anni ja Onni – huomaamaton teknologia arjen apuna

Uusin julkaisumme käsittelee ikäteknologian tuomia mahdollisuuksia itsenäiseen ja merkitykselliseen elämään kotona asuen sekä eettiset näkökulmat huomioiden.

Huomaamaton teknologia arjen avuksi

Tutustu BeWell -hankkeen loppukatsaukseen.

”Anturit aktivoivat nousemaan sohvalta ylös.”

Aktiiviset BeWell Happy -kokeilussa mukana olleet seniorit osallistuivat toukokuussa yhteiseen tilaisuuteen, jossa keskusteltiin hankkeesta ja arvioitiin sen mahdollisuuksia.