Löydetyt miehet (2018–2020) -hankkeen tavoitteena oli syrjäytymisvaarassa olevien 45–65-vuotiaiden kainuulaismiesten arjen hyvinvoinnin vahvistuminen ja elämänhallinnan kohentuminen kohti liikunnallisempaa, päihteettömämpää ja terveellisempää elämäntapaa. Hankkeessa luotiin mieserityinen ryhmätoimintamalli, jonka mukaisia ryhmiä toteutettiin eri puolilla Kainuuta. Järjestöjen, kuntien ja maakunnan yhteistyöverkostojen tiivistymisen myötä Löydetyt miehet -ryhmätoiminta on jatkunut paikallisesti hankkeen päätyttyä.

 

Löydetyt miehet -ryhmätoimintaan osallistuvat miehet asettivat henkilökohtaiset tavoitteensa arjen hyvinvoinnin vahvistumiseksi. Miehet tekivät pieniä päivittäisiä muutoksia elintapoihinsa liittyen liikuntaan, päihteettömyyteen ja terveelliseen ravitsemukseen. Viikoittain järjestetyt ryhmätapaamiset lievittivät miesten kokemaa yksinäisyyttä.

 

Hankkeen tuotos on varhaisen tuen yhteistoimintamalli, joka sisältää verkoston kanssa tehtävän yhteiskehittämisen sekä ryhmätoiminnan. Ennen ryhmätoiminnan käynnistymistä järjestettiin jokaisella ryhmäpaikkakunnalla yhteistyökumppaneiden kanssa ideointityöpaja, jossa suunniteltiin ryhmätoiminnan suuntaviivat ja yhteistyön pohja. Suunnitteluvaiheen yhteistyö ja jatkuva tiedonvaihto edistivät ryhmätoiminnan jatkuvuuden turvaamista ja toiminnan vakiinnuttamista paikkakunnille.

 

Löydetyt miehet -hankkeen aikana toteutettiin Kainuussa yhteensä kahdeksan ryhmäprosessia, joista yksi oli etäryhmä keväällä 2020.

 

Löydetyt miehet -ryhmät

  • Miehille suunnattua tavoitteellista ryhmätoimintaa
  • Teemoina ravitsemus, liikunta, uni ja lepo, yksinäisyys sekä päihteet ja riippuvuudet
  • Miesten terveellisten elämäntapojen, elämänhallinnan ja osallistumisen edistäminen
  • Miesten sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistuminen
  • Toiminnan tavoitteiden ja sisältöjen suunnitteleminen yhdessä.

 

”Ryhmä on ollut minulle henkireikä!” 

 

Yksinäisyyttä vastaan käydään usein yhteisöllisin menetelmin. Mahdollisuudet muuttuvat voimaksi ja toiminnaksi ryhmässä. Luottamuksellinen yhteisö antaa yksilölle erilaisia mahdollisuuksia kokeilemaan ja kokemaan. Kokeilemalla ja kiinnostumalla uusista asioita voi löytää tien itsensä kehittämiseen. Itseluottamuksen lisääntyminen, yhteisöllisyys, ryhmän tuki, usko tulevaisuuteen ovat havaittuja huomioita ryhmätoiminnassa saavutetuista tuloksista.
(THL Työpaperi 9/2018)

 

Yhdessä kohti arjen oivalluksia! 

 

 

Yhteistyöllä edistetään ikääntyvien hyvinvointia ja terveyttä

Hyvinvoinnin portaat -malli esittelee yhteistyötä ja toiminnan merkitystä. Voimavarakeskeinen ryhmän vertaistuki, yhdessä tekeminen sekä osallistumisen kokemukset tuovat merkityksellisyyttä elämään ja mahdollisuuden itsensä toteuttamiseen.

Miehet edellä -webinaarin aineistot

Löydetyt miehet -hankkeen webinaarin koosteesta löydät tilaisuuden esitysaineistot.

Miesten ryhmä yksinäisyyden lieventäjänä

Miehet ovat huomanneet, että monella heistä on kokemus yksinäisyydestä. Tämä on yhdistänyt Löydetyt miehet -ryhmäläisiä ja tarjonnut heille vertaistukea. 

”On mukava tuntea kuuluvansa johonkin”

Löydetyt miehet -ryhmiin osallistuvat asettavat itselleen tavoitteita hyvinvointinsa lisäämiseksi. Tule mukaan 2.9. alkavaan Kajaanin -ryhmään!

Kun Heikki otti uuden suunnan

Heikki kokee, että viimein hän on saanut elämäänsä sisältöä, arkeen on tullut uusia kavereita. Puhelimessa on numeroita, joihin soittaa.

Osallisuus ja vertaisuus auttavat arjen muutoksessa

Löydetyt miehet -ryhmissä koettu positiivinen ilmapiiri ja vertaistuki ovat auttaneet tavoitteiden saavuttamisessa. ”Olen kokenut saavani ryhmästä sellaista vahvuutta, että voin olla ilman alkoholia.”

”Ryhmä osui kohdalleni juuri oikeaan aikaan”

Löydetyt miehet -ryhmiin osallistujien seurantahaastattelujen ja palautteiden mukaan heidän hyvinvointinsa on kohentunut. Miesten arkeen on tullut uutta virtaa!