Miina Sillanpään Säätiön Virkeyttä ja vireyttä kotikulmilla -paikallishankkeessa (2018-2019) ehkäistiin itsenäisesti asuvien eläkeläisten yksinäisyyttä, sekä edistettiin ja vahvistettiin kohderyhmän mielen hyvinvointia ja fyysistä aktiivisuutta ryhmätoiminnan ja eri sukupolvien välisen yhteistyön avulla.

 

Tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen lähtökohtana ja toiminnan painopisteinä oli pienryhmätoiminnan kautta toteutuva vertaisuus, yhdessä tekeminen ja toisilta oppiminen. Ryhmätoiminnan tarkoitus oli vähentää yksinäisyyttä ja voimaannuttaa ryhmäläisiä auttaen heitä tunnistamaan omat vahvuutensa – ja siten lisäämään elämänhallinnan ja osallisuuden tunnetta. Ryhmätoiminnan kautta saatu tuki vahvistaa sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä toimintakykyä, jolloin sote-palveluiden tarve voi myöhentyä ja lieventyä.

 

Hankkeessa pilotoitiin myös alueellista vapaaehtoisvalmennusta. Valmennuksen tavoitteena oli tuoda yhteen eri ikäisiä Pikku Huopalahden ja lähialueiden asukkaita, vahvistaa paikallista yhteisöllisyyttä ja innostaa alueen asukkaita vapaaehtoisuuteen.

 

Toiminnan kuvaus

Virkeyttä ja vireyttä -ryhmät

Hankkeessa toteutettiin kuusi eläkeläisten pienryhmää. Ryhmien sisältönä oli matalan kynnyksen liikkuminen yhdistettynä mielen hyvinvointiin liittyviin keskusteluihin. Osa ryhmäkerroista toteutettiin yhdessä paikallisen yläasteen oppilaiden kanssa.

 

Vapaaehtoisvalmennus

Valmennus toteutettiin kaksi kertaa. Valmennuksen aikana tutustuttiin vapaaehtoistyön perusteisiin sekä vierailtiin vapaaehtoisia tarvitsevien toimijoiden luona. Valmennusmalliin voit tutustua lyhyen esittelyvideon myötä. Vapaaehtoisvalmennuksen vaikutusketju on avattu alla olevassa kaaviossa.

 

 

Tulokset ja tuotokset

Ryhmätoiminnan tulokset

Ryhmiin osallistujista neljäsosalla yksinäisyyden kokemukset lieventyivät ja kolmasosalla psyykkiset voimavarat vahvistuivat. Fyysinen arkiaktiivisuus lisääntyi kolmasosalla ja lihaskunto koheni puolella.

 

Vapaaehtoisvalmennus

Valmennukseen osallistuneista henkilöistä kolmasosa oli vapaaehtoistyössä kuukausi valmennuksen jälkeen. Valmennus oli vaikuttava keino saada alueen eläkeläisiä kiinnostumaan vapaaehtoistoiminnasta.

 

Hankkeen toimintojen taloudellinen arviointi

Ryhmätoiminnan taloudellisia ja yhteiskunnallisia hyötyjä analysoitiin Social Return on Investment-menetelmän (SROI) avulla. Raportti on julkaistu sekä sähköisenä että painettuna versiona. Lisätietoja menetelmän käytöstä hanketyössä antaa tutkimuspäällikkö Anne Rahikka.

 

 

Eläkeläisten toimintakyvyn ylläpitoon panostaminen kannattaa

SROI-raportti Virkeyttä ja vireyttä -hankkeen ryhmätoiminnan taloudellisista vaikutuksista on julkaistu ja analyysin mukaan toiminta oli taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kannattavaa.

Toimintakyky voi kohentua vahvistamalla uskoa omiin kykyihin

Ryhmätoimintaan osallistuneista eläkeläisistä osa sai uusia sosiaalisia kontakteja, vahvistusta psyykkiselle toimintakyvylle sekä lisättyä aktiivisuutta arjessaan.

Vapaaehtoisvalmennuksen kokemuksia

”Loistojuttu! Saatan löytää paikkani, jota olen odottanut”, todettiin oman alueen vapaaehtoistyöhön keskittyvästä Virkeyttä ja vireyttä -valmennuksesta.

Virkeyttä ja vireyttä kotikulmilla

Uusin hankkeemme edistää ja vahvistaa Pikku Huopalahdessa asuvien yli 65-vuotiaiden senioreiden mielenhyvinvointia ja fyysistä aktiivisuutta yhteisöllisyyden ja eri sukupolvien välisen yhteistyön avulla.