Miina Sillanpään Säätiö julkaisee A, B ja C-sarjan julkaisuja sekä pienempiä painettuja tuotoksia tutkimus- ja kehittämishankkeistamme. Julkaisusarjan julkaisuja toimitetaan mm. kirjastoille, yliopistoille ja yleishyödyllisille järjestöille. Julkaisut ovat pääosin sekä painetussa että sähköisessä muodossa (pdf) ja vapaasti ladattavissa. Painettuja julkaisuja saa tilattua maksutta (lukuun ottamatta Muistaakseni laulan -laulukirjaa) osoitteesta: julkaisut@miinasillanpaa.fi

  • A-sarjan julkaisut ovat väitöskirjoja.
  • B-sarjaan kuuluvat tutkimuksista, kokeiluista tai selvityksistä tehdyt julkaisut.
  • C-sarjassa julkaistaan henkilökunnan laatimia raportteja, jotka liittyvät yhteisömme toimintaan ja työn kehittämiseen.
  • Muut julkaisut käsittävät mm. hankkeissa tuotettuja vihkosia ja tuotoksia.

 

Tuoreimmat julkaisumme:

 

Voimaa ikämiesten arkeen – Arvioiva SROI ikämiesten vertaisryhmätoiminnasta (pdf)

Ikämiesten vertaisryhmätoiminnan taloudellisia vaikutuksia selvittävä SROI-analyysi käsittää ryhmätoiminnan tuottamien rahamääräisten hyötyjen arvioinnin. SROI-arvioinnin tarkoituksena on tuoda esimerkiksi erilaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toiminnan tuottamia ns. ”pehmeitä hyötyjä” vertailukelpoisiksi ns. ”kovien” rahamääräisten hyötyjen kanssa. Edellä mainitussa käytetään hyväksi määriteltyjä korvikemuuttujia, joiden avulla sosiaalisten ja terveydellisten hyötyjen rahamääräistäminen tapahtuu.

 

Tunne voimavarasi -vertaisryhmämalli (pdf)

Tunne voimavarasi -hankkeessa kehitetystä vertaisryhmämallista on julkaistu sähköinen ohjaajan opas. Tunne voimavarasi -vertaisryhmämalli on tarkoitettu ikääntyville omaishoitajanaisille, jotka ovat huolissaan tunteistaan ja käyttäytymisestään. Vertaisryhmämalli on viiden tapaamiskerran kokonaisuus, jossa jokaisella tapaamiskerralla on oma teemansa. Keskiössä on omien tarpeiden ja tunteiden tunnistaminen, tunnesäätely, rajojen asettaminen sekä voimavarat. Ryhmämallia voi hyödyntää joko sellaisenaan, soveltaen eri kohderyhmille tai poimimalla yksittäisiä teemoja ja harjoituksia osaksi muuta ryhmätoimintaa.

 

TunneVaaka® – Työkaluja omaishoitajalle (pdf)
on Tunne voimavarasi -yhteishankkeessa omaishoitajien tueksi julkaistu kirjanen. Se sopii myös omaishoidon parissa työskenteleville ja vapaaehtoisille. Kirjanen sisältää tiiviissä muodossa pohdintaa mm. omaishoitajan eri rooleista, haastavista tilanteista sekä tunteista ja niiden säätelystä. Kirjanen sisältää TunneVaaka®-mittarin, jonka väittämien avulla voi pohtia omien voimavarojen sekä huolien tasapainoa.

 

Nautitaan luonnosta! -korttipakka, tuotettu Kuu kiurusta kesään -hankkeessa. PAINOS LOPPUNUT.  korttipakka ohjaa luonnon hyvinvointivaikutusten pariin kuvin ja helpoin harjoituksin. Luontoon liittyvät harjoitukset sisältävät rahoittavia, virkistäviä ja voimaannuttavia osioita. Pakka sopii käytettäväksi sekä ulkona että soveltaen sisätiloissa niin yksin, yhdessä läheisen tai ryhmänkin kanssa. Korttipakkaa voi hyödyntää myös sähköisenä, tiedostot löytyvät maksuttoman Luontosivuston Luontoharjoituksia -alasivulta.

 

B:45 Virkeyttä ja vireyttä eläkevuosiin – Arvioiva SROI eläkeläisten ryhmätoiminnan vaikutuksista
Rahikka Anne, Tuormaa Tuija / 2019

Virkeyttä ja vireyttä eläkevuosiin – Arvioiva SROI eläkeläisten ryhmätoiminnan vaikutuksista (pdf)

Social Return on Investment -menetelmää (SROI) käytettiin Virkeyttä ja vireyttä -hankkeen eläkeläisten ryhmätoiminnan taloudellisten ja yhteiskunnallisten hyötyjen arvioinnissa. Analyysin mukaan ryhmätoiminnan taloudelliset vaikutukset kertovat toiminnan olleen taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kannattavaa.

 

B:44 Neuvokkaiden naisten Konstikokoelma
Niini Ella, Suutari Saini, Launiainen Helena (toim.) / 2017
Neuvokkaiden naisten Konstikokoelma (pdf) – käytettävissä säköisesti!

PAINOS LOPPUNUT. Konstikokoelma perustuu ikääntyvien naisten viisaudelle, sinnikkyydelle ja yhteiskunnalliselle merkitykselle. Kirja sisältää arjen konsteja aina säästövinkeistä elämänohjeisiin. Konstien lisäksi kirjassa on tehtäviä, joita voi tehdä yksin tai vaikka omassa Neuvokkaiden naisten ryhmässä.

 

B:43 Neuvokkaat naiset® -ryhmätoimintamallin käsikirja,
Niini Ella, Suutari Saini, Launiainen Helena (toim.) / 2017
Neuvokkaiden naisten ryhmätoimintamallin käsikirja (pdf)

Neuvokkaat naiset® -hankkeessa kehitettiin yhteisöllisen ryhmätoiminnan malli pienituloisuutta ja yksinäisyyttä kokevien ikääntyvien naisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Ryhmätoimintamalli soveltuu esimerkiksi järjestöihin, yhdistyksiin, palvelukeskuksiin ja kuntouttavaan työtoimintaan.

 

B:42 Eteenpäin elävä mieli – Muistiluuri-kehittämishankkeen loppuraportti
Launiainen Helena (toim.), Arifullen Hämäläinen Ulla, Koskinen Sanna, Nevalainen Tomi, Pietilä Piia, Poutiainen Erja, Rosenvall Ari, Sarajuuri Jaana /2016
Muistiluuri -hankkeen digitaalinen loppuraportti (pdf)

Muistiluuri -hankkeessa luotiin Muistikompassi -kuntoutusmalli lievässä muistisairauden vaiheessa oleville henkilöille ja heidän läheisilleen. Muistikompassi- kuntoutuksen tavoitteena on parantaa muistisairaiden henkilöiden ja heidän läheistensä oman hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen liittyviä valmiuksia sekä lähi- että etäkuntoutuksen avulla, myös verkossa toimivaa Impulssi-hyvinvointisovellusta ja sen sisältöjä ja harjoituksia hyödyntäen. Muistikompassin opas löytyy kohdasta B:39.

 

B:41 Anni ja Onni – Huomaamaton teknologia arjen apuna
Jaana Leikas, Helena Launiainen (toim.)/ 2016
Painos loppu. Saatavilla vain sähköisenä: Anni ja Onni (pdf)

Teos on tehty BeWell Happy -yhteistyöprojektin tutkimuksen pohjalta yhdessä VTT:n kanssa. Anni ja Onni – huomaamaton teknologia arjen apuna -kirja käsittelee ikäteknologian tuomia mahdollisuuksia itsenäiseen ja merkitykselliseen elämään kotona asuen ja myös eettiset näkökulmat huomioiden.

 

B:40 Viisaus vanhuuden kodissa -hankkeen loppuraportti (vain verkkojulkaisuna)
Anna Maksimainen, Anne Rahikka (toim.) /2016
Viisaus vahuuden kodissa loppuraportti (pdf)

Viisaus vanhuuden kodissa -hankkeessa kehitettiin iäkkäiden kotikuntoutusta ja arvioitiin kuntoutusinterventioiden vaikuttavuutta säännöllisen kotihoidon ja tukipalvelujen asiakkailla. Asiakkaiden osallistumisesta hankkeen aikana tapahtuvaan kehittämistyöhön saatiin hyviä kokemuksia, jotka osoittivat ikääntyneiden osallistumisen tärkeyden.

 

B:39 Opas Muistikompassi-kuntoutuksen ohjaajalle (vain verkkojulkaisuna)
Ulla Arifullen-Hämäläinen, Ella Niini, Helena Launiainen (toim.) / 2016
Opas Muistikompassi-kuntoutuksen ohjaajalle (pdf)

Asiantuntijaohjaajalle suunnatussa oppaassa on kuvattu Muistikompassi-kuntoutuksen eteneminen, sisällöt sekä toimintatavat.Muistikompassi-kuntoutus muodostuu ryhmämuotoisesta lähikuntoutuksesta ja Impulssi -hyvinvointisovellusta hyödyntävästä ohjatusta etäkuntoutuksesta kotona. Keskiössä ovat: vertaisuus, tiedon myötä saavutettu ymmärrys, omien selviytymiskeinojen ja päämäärien tarkastelu sekä osallistujan oma toiminta.

 

B:38 Yhteinen sävel – kotona asuvan muistisairaan teknologia-avusteinen kuntoutus. Tutkimuksen loppuraportti.
Merja Kurki, Helena Launiainen, Sari Laitinen, Erja Poutiainen, Pirjo Vantanen, Anne Eskelinen, Eeva Soikkeli, Kristiina Sarmas / 2015
Yhteinen Sävel -hankkeen digitaalinen loppuraportti (pdf)

Yhteinen sävel -hankkeen päämääränä oli teknologiaa hyödyntävän kuntoutusmallin kehittäminen. Tarkoituksena oli kotona asuvien muistisairaiden henkilöiden ja heidän läheisensä keskinäisen vuorovaikutuksen edistäminen musiikin ja kommunikoinnin keinoin.

 

A:12 Dialogi auttavissa verkkopalveluissa – Sosiaali- ja terveysjärjestöjen ammattilaisten kertomuksia kommunikaatiosta
Anne Rahikka, väitöskirja / 2015 (ensimmäinen julkaisu 2013)

Säätiön tutkimuspäällikkö Anne Rahikan väitöskirjassa järjestöjen auttavia verkkopalveluita ja verkossa ilmenevää dialogisuutta tutkittiin sosiaali- ja terveysjärjestöissä työskentelevien työntekijöiden lähtökohdista. Lue julkaisu-uutinen.

 

C:17 Tutkimusmatkalla tuoksujen maailmaan Wilhelmiinan senioritalon asukkaiden kanssa (vain verkkojulkaisu)
Jari Tuominen, Iiris Landström & Ulla Arifullen-Hämäläinen / 2013
Tutkimusmatkalla tuoksujen maailmaan (pdf)

Raportti sisältää kuvauksen ja analyysin toteutetusta ryhmätoiminnasta, jonka tarkoituksena oli kerätä kokemuksia ja havaintoja tuoksuista ja niiden tuottamista muistoista. Yhtenä teemana oli selvittää lisääkö tuoksuja hyödyntävä ryhmätoiminta senioreiden psyykkistä, sosiaalista ja kognitiivista toimintakykyä.

 

A: 10 Muistaakseni laulan®: Musiikin käyttö muistisairaiden mielialan, elämänlaadun ja kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa
Teppo Särkämö, Sari Laitinen, Ava Numminen, Mari Tervaniemi, Merja Kurki, Pekka Rantanen / 2011
Muistaakseni laulan tutkimusraportti (pdf)
Muistaakseni Laulan laulukirjaa (sis. cd:n) voi tilata Säätiöltä, hinta 15e.

Muistaakseni laulan® -hankkeessa kehitettiin valtakunnallisesti levitettävä ja helposti käytettävissä oleva valmennusmalli, jossa musiikin avulla tuetaan muistisairaiden henkilöiden toimintakykyä ja heidän lähiverkostonsa toimintaa. Hankkeessa kehitettiin myös hoitolaulumenetelmä, jota voidaan käyttää yhtenä lääkkeettömän hoidon vaihtoehtona erilaisissa hoitotilanteissa.

 

B:36 Muistaakseni laulan -laulukirja (Sisältää esilauletun cd:n)
Toimittanut Sari Laitinen / 2011
Tilattavissa osoitteesta  julkaisut@miinasillanpaa.fi
hinta 15e + postikulut

Muistaakseni laulan® -hankkeessa kehitetyn valmennusmallin laulukirja, joka sisältää vanhemmalle väestölle tuttuja lauluja, esim. Kulkurin valssi. Laulamista helpottaa esilaulettu cd, jolta löytyvät puolet laulukirjan lauluista. Sopii yhteislauluhetkiin ja läheistenkin kanssa käytettäväksi.

 

B:35 Muistaakseni laulan® -musiikkituokioiden järjestäminen. Ohjaajan opas. (vain verkkojulkaisuna)
Sari Laitinen, Jennie Lillandt, Ava Numminen, Merja Kurki / 2011
Muistaakseni laulan: Ohjaajan opas musiikkituokioiden järjestämiseen (pdf)

Muistaakseni laulan® -hankkeessa kehitettiin musiikkivalmennusmalli, jossa käytetään muistisairaille osallistujille tuttua musiikkia sekä painotetaan muistisairaan ja hoitajan välistä vuorovaikutusta. Vaikuttavuustutkimuksilla osoitettiin, että säännöllisistä musiikkiaktiviteeteista on hyötyä muistisairaiden psyykkiselle ja kognitiiviselle hyvinvoinnille sekä omaisten jaksamiselle.

 

B:34 Muista Pääasia® – Ikääntyvän ihmisen kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitäminen.
Tutkimuksen raportointi. (vain verkkojulkaisuna)
Kaisa Rolig, Merja Kurki, Ville Ojanen / 2011
Muista Pääasia: Tutkimuksen raportointi (pdf)

Muista Pääasia® -hankkeessa kehitettiin ikääntyvien kognitiivista toimintakykyä ja mielen hyvinvointia vahvistava valmennusohjelma, joka on kuvattu Muista Pääasia -ohjaajan oppaassa. Kehitetty toimintamalli on valtakunnallisesti levitettävä, järjestöjen sekä kansalais- ja työväenopistojen kurssitoimintaan sopiva valmennusmalli, joka edistää ikääntyvien aivojen terveyttä.

 

B:33 Muista Pääasia® – ohjaajan opas (vain verkkojulkaisuna)
Ulla Arifullen-Hämäläinen / 2011
Muista Pääasia® – ohjaajan opas, sis. diat ja liitteet (pdf)

Muista Pääasia® -hankkeessa kehitetyn valmennusmallin opas kurssitoiminnan ohjaajille. Opas sisältää tietoa aivojen ja muistin toiminnasta sekä aivojen terveyteen vaikuttavista tekijöistä. Opas sisältää myös käytännön ohjeita ja harjoituksia.

 

B:32  Taavetinpuisto ja Ikiliikkujareitti-raportti (vain verkkojulkaisuna)
Kirsti Hamström / 2011
Taavetinpuisto ja ikiliikkujareitti-raportti (pdf)
Taavetinpuisto ja ikiliikkujareitti, raportin liitteet (zip)

Suunnittelimme ja toteutimme yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa senioreille suunnatun monipuolisen kuntoilu- ja kohtaamispaikan, Taavetinpuiston sekä Ikiliikkuja-kävelyreitin. Taavetinpuiston tavoitteena on tukea ikäihmisten omatoimisuutta, ehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä, lisätä innostusta ulkoiluun ja tarjota mahdollisuuksia virkistävään yhdessäoloon muiden kanssa.

 

A:9 Kurssimuotoisen ohjauksen ja neuvonnan vaikuttavuus lonkkamurtumien ehkäisyssä
Pekkarinen Tuula / 2011

Toteutimme vuosina 1996-2010 laajan tutkimushankkeen, jossa selvitettiin kurssimuotoisen ohjauksen ja neuvonnan vaikuttavuutta lonkkamurtumien ehkäisyssä. Tulokset olivat positiiviset. Kurssitoiminta on toteutettavissa terveyskeskuksissa ja kuntoutusorganisaatioissa.