Mihin tarkoitukseen tutkimushankerahoitusta voi hakea?

Miina Sillanpään Säätiö jakaa tutkimusrahoitusta säätiön tarkoitusta edistävään tutkimustoimintaan. Painotamme korkeatasoisen tutkimustiedon tuottamista, joka luo uutta ymmärrystä ja tukee myös käytännön kehittämistyötä

 • ikääntyneiden toimintakyvyn
 • terveyden
 • kuntoutumisen
 • osallisuuden
 • asumisen
 • arjen toimintaympäristöissä toimimisen kysymyksissä.

Rahoitus myönnetään yleishyödylliseen tutkimukseen, ja tulosten tulee olla kaikkien avoimesti saatavilla. Emme tue taloudellista toimintaa.

 

Vuonna 2024 avaamme säätiön hallituksen päätöksen mukaisesti tutkimusrahoitushaun teemalla Hyvän ikääntymisen, toimintakyvyn ja kuntoutumisen tukemiseen arjen toimintaympäristöissä. Hakemusten arvioinnissa kiinnitämme huomiota hankesuunnitelman laatuun, asiantuntijoiden osaamiseen, tiedon sovellettavuuteen ja käytäntölähtöisyyteen sekä tutkimusaiheen ajankohtaisuuteen. Arvostamme uutta luovia näkökulmia, idearikkautta ja rohkeutta. Näemme ansioina innovatiivisten, osallistavien tutkimusmenetelmien hyödyntämisen.

 

Kuka voi hakea?

Tutkimusrahoitus myönnetään yhteisölle, jossa tutkimuksen toteuttajina voi olla tutkimusryhmä tai yksittäinen tutkija. Yhteisöllä on oltava Y-tunnus. Tutkimusrahoitusta ei myönnetä vuonna 2024 henkilö-kohtaisina apurahoina. Edellytämme tutkimushankkeen tekijöiltä tutkimuksellisesti korkeaa tasoa. Rahoitus on tarkoitettu Suomessa tehtävään tutkimukseen, jonka raportointi rahoittajalle tulee toteuttaa suomen kielellä.

 

Miten paljon rahoitusta voi hakea?

Tutkimuksen toteuttamiseen myönnettävissä oleva rahasumma on yhteensä 36.000 euroa, ja tutkimusrahoitus on kaksivuotinen.

 

Miten hakemuksessa kuvataan hankkeen talousarvio?

Tutkimushankkeen yleiskulut voivat olla maksimissaan 14 prosenttia kokonaiskuluista. Yhteisö voi käyttää omarahoitusta tutkimushankkeen toteuttamiseen. Suunniteltu omarahoitus tulee kuvata tutkimushankkeen budjetissa. Kulut merkitään talousarvioon ilman arvonlisäveroa. Miina Sillanpään Säätiö myöntää rahoituksen arvonlisäverottomana.

 

Mille ajalle rahoitusta voi hakea?

Vuonna 2024 toteutettavassa tutkimusrahoitushaussa rahoitus myönnetään kaksivuotisena.

Säätiön hallitus päättää tutkimusrahoituksen teemoista, rahoituksen suuruudesta sekä hankkeiden kestosta. Vuonna 2023 hallitus päätti kohdentaa rahoitusta kaksivuotiselle tutkimushankkeelle, joka tulee käyttää vuosien 2024–2026 aikana. Seuraavasta tutkimusrahoitushausta päätetään hallituksessa vuonna 2025.

 

Milloin apurahaa voi hakea ja milloin päätös tehdään?

Tutkimusrahoituksen hakuaika on 31.1.–29.2.2024. Päätös rahoituksen saajasta tehdään toukokuun alkupuolella. Myönteinen tutkimusrahoituspäätös ilmoitetaan saajalle sähköpostitse, ja tieto julkaistaan säätiön verkkosivuilla ja sähköisessä viestinnässä.

 

Mitä tietoja hakulomakkeeseen syötetään?

Hakija täyttää Miina Sillanpään Säätiön sähköisen hakulomakkeen. Lomake aukeaa 31.1.2024 klo 9.00 ja sulkeutuu 29.2.2024 klo 16.00. Hakemukseen tarvittavat liitteet pdf-muodossa:

Hankesuunnitelma.
Nimeä tiedosto päähakijaorganisaation nimellä ja liitä se lomakkeeseen yhtenä pdf-tiedostona. Suunnitelman tulee sisältää:

 • tutkimushankkeen yhteiskunnallinen merkitys ja toteuttamisaikataulu
 • rahoitussuunnitelma taulukkomuodossa. Hankkeen yleiskulut voivat olla maksimissaan 14 prosenttia hankkeen kokonaiskuluista.
 • hankkeeseen osallistuvien tekijöiden roolit ja tehtävät
 • suunnitelma mahdollisten tutkimuseettisten kysymysten selvittämisestä ja tutkimuseettisen lausunnon saamisesta
 • tiivistelmä (max. puolikas A4)

Hankkeeseen osallistuvien ansioluettelot yhdeksi pdf-tiedostoksi yhdistettynä
(enintään kolme sivua/henkilö). Nimeä tiedosto nimellä cv_päähakijaorganisaation nimi.

 

Täytä sähköinen lomake ohjeiden mukaisesti ja muista lähettää se. Saat verkkosivulle automaattisen kuittauksen, kun olemme vastaanottaneet hakemuksesi. Jos kuittausviestiä ei tule näkyviin, niin lomakkeen tiedot eivät ole siirtyneet meille. Sähköpostiin ei tule erillistä kuittausta lähetetystä hakemuksesta.

 

Miten maksatus tapahtuu?

Kaksivuotisissa hankkeissa rahoitusosuudet tilitetään kalenterivuosittain rahoituksen saajan kanssa erikseen yksilöitävällä aikataululla. Tutkimusraha maksetaan organisaation tilille, ei yksityishenkilölle. Tutkimusrahoitus myönnetään juridisille yhteisöille, eli hakijalla täytyy olla Y-tunnus.

 

Mitä tukea tarjoamme tutkimushankkeen toteuttajalle?

Tarjoamme tutkimushankkeen toteuttajalle tukea tutkimustiedon levittämiseen ja tulosten hyödyntämiseen mm. säätiön viestintäkanavien avulla. Säätiön edustajista, tutkimuksen toteuttajista ja mahdollisesti muista teeman asiantuntijoista koostuva tukiryhmä kokoontuu hankkeen alkaessa ja päättyessä. Tapaamisia voi olla tarvittaessa enemmän. Tuella tähdätään tiedon parempaan hyödynnettävyyteen ja tulosten leviämiseen.

 

Tutkimusrahoituksen saajalla on ainutlaatuinen foorumi esitellä tutkimustaan ja sen tuloksia Miina Sillanpään Tulevaisuusakatemian yhteydessä. Miina Sillanpään Tulevaisuusakatemia yhdistää tutkimusta, kehittämistä ja uuden luomista. Tulevaisuusakatemialla luomme yhteisön, joka toteuttaa Miina Sillanpään arvoja ja tulevaisuusviisautta. Tulevaisuusakatemiaan liittyy mm. Studia Generalia -luentosarja. Tutkimusrahoituksen saaja pääsee esittelemään tutkimustaan Studia Generalia-tilaisuudessa ja mahdollisesti muissa akatemiaan liittyvissä tilaisuuksissa.

 

Mitä tutkimuksentekijältä edellytetään?

Rahoituksen saadessaan saaja sitoutuu tukiryhmän alku- ja päätöstapaamiseen ja osallistumaan vähintään yhteen Studia Generalia-tilaisuuteen.

 

Miten tutkimuksen etenemisestä raportoidaan?

Toteuttaja sitoutuu myös laatimaan tutkimushankkeen puolivälissä yhteenvedon tutkimuksen etenemisestä. Tutkimushankkeen päättyessä toteuttaja laatii suomenkielisen yleistajuisen loppuraportin, joka sisältää tutkimuksen keskeiset tulokset ja kuvauksen hyödyntämismahdollisuuksista, esimerkiksi kehittäjille ja päättäjille välitettäväksi. Säätiö tarjoaa tukea raportin toimittamiseen. Loppuraportti julkaistaan mm. säätiömme www-sivuilla. Mainitut yhteenveto ja raportti ovat edellytyksenä tutkimusrahoituksen maksatukselle.

 

Millainen rekisteri tutkimusrahoituksen hakijoista ja saajista syntyy?

Tutkimusrahoituksen hakija suostuu siihen, että hakijoista ja saajista laaditaan hakija- ja saajarekisterit, joihin säätiö tallentaa hakemuksen käsittelyssä ja myönnettyjen rahoitusten maksamisessa ja valvonnassa tarpeelliset tiedot. Hakemuksesi liitetään osaksi hakurekisteriä. Lue lisää tietosuojastamme.

 

Tutkimusrahoituksen saaneiden nimet ja tutkimushankkeen aihe julkaistaan säätiön verkkosivuilla ja sähköisessä viestinnässä.

 

Mistä voi kysyä lisätietoja tutkimusrahoituksesta?

Emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin. Teknisissä, hakemuksen jättämiseen liittyvissä asioissa voit lähettää sähköpostin tutkimus@miinasillanpaa.fi -osoitteeseen.