Väestöennusteen mukaan yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa ja heidän osuutensa ennusteiden mukaan vuonna 2040 on jo 28% väestöstä. Keväällä 2022 Miina Sillanpään Säätiön ja Harjulan Setlementin kyselyllä selvitettiin Lahden ja Helsingin alueiden seniorien turvattomuuden kokemuksia. Tulokset osoittavat, että 56% vastanneista koki turvattomuutta kodin ulkopuolella liikkuessaan. Kolmannes vastanneista ilmoitti kokevansa yksinäisyyttä. Turvattomuuden kokemuksen taustalla on useita tekijöitä: elämänkulun muutokset, ikääntyminen, yksin asuminen sekä toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät pelot ja muutokset. Pahimmillaan turvattomuuden kokemukset johtavat ikääntyneen osallisuuden vähenemiseen, heikentävät hyvinvointia ja lisäävät syrjäytymistä.

 

Krögerin (2021) mukaan ikääntyneiden hoivaköyhyys eli riittämätön avunsaanti on yleistä. Yhtenä hoivaköyhyyden ilmentymänä ovat sosioemotionaalisen avun puutteet. Kansainvälisessä tutkimuksessa on todettu, että ikääntyneet kokevat saamansa emotionaalisen tuen riittämättömäksi. Heidän sosiaalisiin tarpeisiinsa ei vastata, eikä tarjota keskustelumahdollisuuksia tai kohdatuksi tulemisen kokemuksia (Van Aerschot ym. 2022). Näihin emotionaalisiin sekä turvattomuutta aiheuttaviin vajeiseen vastataan SenioriKamu-toiminnalla, jossa vapaaehtoiset tarjoavat toimintaa, sekä osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemuksia senioreille.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä rahoitettavan yhteishankkeen SenioriKamu – sosiaalista tukea ja toivetapahtumia (4/2023–3/2026) tavoitteena on vapaaehtoisten valmentaminen ja organisoiminen ikääntyneiden SenioriKamuiksi sekä etsivään työhön. Hankkeen toiminta tapahtuu Lahden ja Helsingin alueilla ja tarjoaa tukea yksin asuville senioreille, jotka kokevat turvattomuutta ja yksinäisyyttä, sekä joilla on myös taloudellisia, sosiaalisia tai terveydellisiä hyvinvointivajeita. Hankkeessa valmennetaan vapaaehtoisia toimimaan SenioriKamuina ja yhdistetään heidät kamupareiksi tukea tarvitsevan ikääntyneen kanssa. Toiminta tapahtuu sekä lähi- että etätapaamisten kautta sekä kerran kuussa toteutuvissa SenioriKamu-toivetapahtumissa.

 

Kyseessä on Miina Sillanpään Säätiön ja Harjulan Setlementin yhteishanke, jota Miina Sillanpään Säätiö koordinoi. Muita yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat Lahden alueella Lahden vanhusten asuntosäätiö ja Kiinteistö Oy Harjulakodit, Lahden seurakuntayhtymä sekä Helsingin alueella Malmin ja Mikaelin seurakunnat sekä Helsingin kaupungin Seniori-info.