Miina Sillanpään Säätiö on toiminnallaan rakentamassa strategiansa mukaisesti hyvää arkea ikääntyville ihmisille. Kannustamme myös kaikkia lähestyvien kuntavaalien ehdokkaita ottamaan keskeiseksi tavoitteekseen ikääntyvien ihmisten hyvinvoinnin edistämisen ja toimintakyvyn ylläpitämisen. Näin voidaan lisätä jokaisen ikääntyvän kuntalaisen elämänlaatua ja säästää kunnan kustannuksia vähentämällä tai myöhentämällä raskaiden, kalliiden palvelujen tarvetta. Arjessa suoriutumista ja mielekästä elämää edistävää fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä voidaan vahvistaa kuntoutuspalveluilla, joihin ikääntyvät ihmiset on tarvittaessa ohjattava.

 

Jokaisen ikääntyvän ihmisen fyysisen ja sosiaalisen arkiympäristön on oltava turvallinen ja mahdollistettava sekä liikkumista että sosiaalisia kontakteja. Oman kodin ja elinympäristön esteettömyys, monenlaista tekemistä ja yhdessäoloa tukevat tilat ja rakenteet rikastuttavat ikäihmisen arkea, lisäävät yhteisöllisyyttä ja vähentävät yksinäisyyden kokemuksia. Palvelujen suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon se, että ne ovat lähellä kotia ja arkiympäristöä. Näin ikääntyvät kuntalaiset voivat helposti kohdata muita ihmisiä, opiskella, liikkua, harrastaa ja nauttia kulttuurista. Kunnissa on huolehdittava myös siitä, että iäkkäillä ihmisillä on mahdollisuuksia ja osaamista digipalvelujen käyttöön sekä teknologian monipuoliseen hyödyntämiseen mm. osana osallisuuden vahvistamista.

 

Järjestöt tuottavat monenlaisia hyvinvointipalveluja ja tukevat ikääntyvien arkea ryhmätoimintojen, vertaisuuden ja vapaaehtoistoiminnan kautta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä palvelujen kehittäminen yhteistyössä järjestötoimijoiden kanssa vahvistavat ikääntyvien kuntalaisten hyvinvointia ja edistävät kuntien kestävää tulevaisuutta. Olennaista on myös varmistaa rakenteilla ja yhteistyömuodoilla, että ikäihmiset osallistuvat itse omien palvelujensa kehittämiseen sekä päätöksentekoon heitä koskevissa asioissa. Yhdessä onnistumme luomaan ikäystävällisiä kuntia, joissa jokaisen ikääntyvän ihmisen on mahdollista elää hyvää arkea, omannäköistä elämää ja saada oikea-aikaisesti tarvitsemansa palvelut.

 

Miina Sillanpään Säätiö sr
Hyvää arkea ikääntyvälle – Rohkeaa kehittämistyötä, jotta me kaikki voisimme ikääntyä paremmin.