Kuntoutusviikolla on tärkeää nostaa esille ikääntyvien oikea-aikaisen kuntoutuksen merkitystä heidän kokonaisvaltaisen hyvinvointinsa kannalta. Ikääntyvien kuntoutukseen ja toimintakykyyn panostaminen mahdollistavat itsenäisen elämän ja tuottavat hyvinvointialueille kustannussäästöjä raskaampien palveluiden käytön siirtymisenä myöhempään ajankohtaan.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuodenvaihteessa kuntoutuksen uudistamiseksi oppaan: ”Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamisen perusteet – Opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja kuntoutuksen parissa työskenteleville”. Opas on tarkoitettu ensisijaisesti hyvinvointialueen terveydenhuollon ammattihenkilöille sekä tietolähteeksi muille kuntoutuksen parissa työskenteleville, lääkinnällistä kuntoutusta tarvitseville ja opiskelijoille.

Koko oppaan läpileikkaavana periaatteena on kuntoutujalähtöisyys, joka tarkoittaa kuntoutujan osallisuuden vahvistamista kuntoutuksen kaikissa vaiheissa, kuten kuntoutustarpeen arvioinnissa, tavoitteiden asettamisessa, kuntoutuksen suunnittelussa, päätöksenteossa sekä seurannassa.

 

Miina Sillanpään Säätiön toimitusjohtaja Eija Sorvari oli puheenjohtajana monialaisessa asiantuntijatyöryhmässä ikääntyvien kuntoutuksen osiossa. Toimitusjohtaja Sorvari oli jäsenenä aiemmin myös sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa Kuntoutuksen uudistamiskomiteassa, joka työsti kuntoutuksen kehittämis- ja uudistamisohjelmaa. Nyt julkaistu STM:n opas on seuraava askel kuntoutuksen uudistamisessa ja sen tavoitteena on yhtenäistää lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamista, selkeyttää ja yhtenäistää käytäntöjä ja kuntoutuksen vastuunjakoa sekä tukea kuntoutuksen suunnittelua ja ohjata oikea-aikaisen kuntoutuksen järjestämisessä. Hyvinvointialueen tehtävänä on järjestää terveydenhuoltolaissa säädetty lääkinnällinen kuntoutus.

 

Ikääntyneiden kuntoutuksen asiantuntijaryhmä korostaa oppaassa ikääntyneiden ihmisten toimintakyvyn seurannan tärkeyttä eri tilanteissa, joissa sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kohtaavat ikääntyneitä. Tärkeää on varhainen puuttuminen havaittuihin muutoksiin. Riittävän aikainen ja tehokas kuntoutus mahdollistaa ikääntyneelle itsenäisen ja omatoimisen elämän. Kuntoutus parantaa toipumista akuutin sairauden tai vamman jälkeen, auttaa ennaltaehkäisemään tai hidastamaan toimintakyvyn heikentymistä ja vähentää muun muassa kaatumisriskiä. Ikääntyneiden kuntoutuksen työryhmä korostaa, että kuntoutus on turvattava myös asumispalvelujen piirissä oleville henkilöille ja esimerkiksi muistisairaille.

 

Opas on luettavissa verkossa osoitteesta: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164488/STM_2022_17_J.pdf

 

Tutustu myös Kuntoutusverkon julkaisemaan Kuntoutusviikon tiedotteeseen, jossa verkosto vaatii, että hyvinvointialueiden on panostettava kuntoutukseen.