Gerontologia -lehdessä Vol 34(2) 2002 on julkaistu Miina Sillanpään Säätiön tutkimus- ja kehittämistoimintaan pohjaava artikkeli ikääntyvien naisten kokemasta yksinäisyydestä.

 

Kirjoittajina ovat Miina Sillanpään Säätiön kehittämispäällikkö Virpi Annaniemi, tutkimuspäällikkö Anne Rahikka ja projektityöntekijä Saini Suutari Neuvokkaat naiset -hankkeesta.

 

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastellaan ikääntyvien 60–76-vuotiaiden naisten kokemaa yksinäisyyttä sekä heidän yksinäisyydelle antamiaan merkityksiä. Lisäksi artikkelin keskeisenä kysymyksenä on niukan toimeentulon vaikutukset yksinäisyyden kokemuksiin. Tutkimusaineisto koostuu yhdeksästä ikääntyvän naisen teemahaastattelusta, jotka suoritettiin pääkaupunkiseudulla kevään 2018 aikana. Analyysimenetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä.

 

Ikääntyvien naisten kokema yksinäisyys oli ajoittaista ja tilanteista, ja se nimettiin yksinäisyyden aaltomaiseksi vaihteluksi. Yksinäisyyden taustalla olivat elämäntilanteessa tapahtuneet muutokset. Nykyisistä sosiaalisista suhteista huolimatta naiset kaipasivat samanhenkistä seuraa. Olemassa oleva sosiaalinen verkosto ei pystynyt täyttämään heidän sosiaalisiin suhteisiin kohdistamiaan odotuksia. Niukka toimeentulo vahvisti naisten kokemaa yksinäisyyttä, koska se rajoitti vaihtoehtoisia keinoja ratkaista yksinäisyyttä. Niukkaan toimeentuloon yhdistyi lisäksi ulkopuolisuuden tunne, kun naiset joutuivat kieltäytymään heitä kiinnostavista harrastuksista ja tapahtumista. Yksinäisyyden kietoutuminen niukkaan toimeentuloon huolestutti suurinta osaa naisia ja elämänkulun janalla tulevaisuus näyttäytyi epävarmana. Yksinäisyys on yksilöllinen ja monimerkityksellinen ilmiö suhteessa aikaan ja elämäntilanteeseen. Yksinäisyyden ja taloudellisen toimeentulon välistä kytköstä tulisi selvittää lisää, jotta pystytään paremmin kehittämään toimivia interventioita yksinäisyyden ehkäisemiseksi.

 

Lue koko artikkeli tästä.