Miina Sillanpään Säätiö kehittää jatkuvasti erilaisia yhteiskehittämisen keinoja, jossa toimintaan osallistujat ovat mukana ja heidän näkemyksiään kuullaan. Kehittäjäryhmätoimintaa voidaan järjestää niin ikääntyneiden, vapaaehtoisten kuin ammattilaisten kanssa. Erityisesti erilaisissa haavoittuvissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kokemuksia ja mielipiteitä on tärkeää hyödyntää osana kehittämistyötä.

 

Jotta kehittämistyön tarpeiden kartoitus pohjaa faktoihin ja lopputuotokset palvelevat käyttäjiään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti, tehdään hankkeissa tiivistä yhteistyötä monialaisesti. Yksi yhteistyön muodoista on esimerkiksi ikääntyneiden itsensä osallistuminen hankkeiden kehittäjäryhmätoimintaan.

 

Metropolia ammattikorkeakoulun geronomiopiskelijat Taru Laine ja Veronika Vilaranta arvioivat lopputyönään säätiön ikääntyneiden omaishoitajien kehittäjäryhmään osallistuneiden kokemuksia toiminnasta. Opinnäytetyö ”Koskaan mulla ei tullut semmosta tunnetta, että mä oisin puhunut turhaan” – Omaishoitajien kokemuksia yhteiskehittämisestä on luettavissa ammattikorkeakoulujen Theseus -alustalla.

 

Kehittäjäryhmässä mm. kartoitetaan kokemuksia, pilotoidaan ideoita, arvioidaan hankkeen tuotoksia sekä tuodaan esille erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten ääni ja osaaminen. Kehittäjäryhmätoimintaan osallistuminen lisää siihen mukaan lähtevän henkilön osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Pienryhmässä on mahdollisuus tuoda esille kokemuksiaan ja osaamistaan muidenkin hyödyksi ja sitä kautta vahvistaa sekä minä-pystyvyyttä että saada uusia voimavaroja. Myös opinnäytetyö paneutui samoihin teemoihin: ”Opinnäytetyössä tarkastellaan osallisuutta osana hyvinvointia. Yhteiskehittämistä käsitellään keinona omaishoitajien osallisuuden vahvistamiselle. Yhteiskehittämisen yhtenä keinona esitellään kokemusasiantuntijuutta.”

 

Kehittäjäryhmiin osallistuminen on koettu monissa säätiön hankkeissa ja toiminnassa positiiviseksi kokemukseksi. Osallistujat ovat toivoneet jopa mahdollisuutta jatkaa toimintaa ja tiiviimpiä tapaamisia. Tuotosten ja toimintamallien kehittämisen ohella monet kehittäjäryhmäläiset ovat päässeet myös vaikuttamaan yhteiskunnallisesti mm. esiintymällä seminaareissa ja mediassa sekä julkaisemalla mielipidekirjoituksia. ”Kehittäjäryhmään osallistujat saivat toiminnassa uusia ajatuksia, taitoja ja näkökulmia, joita he hyödynsivät omassa elämässään”.

 

Tärkeää kehittäjäryhmätoiminnassa on tasavertainen ja arvostava asetelma sekä avoin vuorovaikutus, mikä mahdollistaa kuuntelemisen ja kuulemisen. Ammattimainen toiminta luo rungon toiminnalle ja ohjaaja mahdollistaa yhteiskehittämisen tarkoituksenmukaisuuden sekä kaikkien osapuolten hyötymisen. Opinnäytetyössäkin todettiin: ”Ammattilaisten toiminnassa merkityksellistä on taito kohdata omaishoitajat ja luoda heille tila, jossa heidän tietoaan ja näkemyksiään arvostetaan. Kehittäjäryhmä toi esiin omia ajatuksiaan ja ideoitaan, jotka ammattilaiset kokosivat yhteen ja joita käytettiin hankkeen tuottamissa materiaaleissa. Kehittäjäryhmän jäsenet olivat tyytyväisiä ammattilaisten taitoon tehdä yhteenvedot ja tiivistää asiat.”

 

Osallistuja kiteyttikin yhteiskehittämisen idean: ”Mikään tuotos ei oo minun aikaansaannos. Vaan meidän aikaansaannos.”