Miina Sillanpään Säätiö on toiminnallaan rakentamassa hyvää arkea ikääntyville ihmisille. Kannustamme kaikkia lähestyvien kuntavaalien ehdokkaita ottamaan keskeiseksi tavoitteekseen ikääntyvien ihmisten hyvinvoinnin edistämisen ja toimintakyvyn ylläpitämisen. Näin voidaan lisätä jokaisen ikääntyvän kuntalaisen elämänlaatua ja vähentää tai myöhentää raskaiden palvelujen tarvetta. Tämä näkyy säästöinä kunnan kustannuksissa.

 

1. Osallisuus on kaikkien oikeus.

Osallisuus muodostuu mahdollisuudesta vaikuttaa omaan elämään, lähipiiriin ja -yhteisöön sekä elinympäristöön. Sosiaalinen osallisuus sisältää yhdenvertaiset toimintaedellytykset itseä koskevassa päätöksenteossa sekä kasvokkaisissa että sähköisissä palveluissa. Ikä- ja muistiystävällinen kunta vahvistaa yhteisöllisyyttä ja ehkäisee yksinäisyyden kokemista varmistamalla vanhenevan väestön osallisuuden. Olennaista on varmistaa rakenteilla ja yhteistyömuodoilla, että ikääntyvät ihmiset osallistuvat päätöksentekoon heitä koskevissa asioissa.

 

2 . Hyvinvointi rakentuu arjen elinympäristössä.

Monipuoliset asumisratkaisut edistävät asukkaiden mahdollisuutta arvokkaaseen ikääntymiseen. Esteetön ja turvallinen koti sekä monenlaista toimintaa ja virkistymistä tarjoava elinympäristö edistävät ikääntyneen väestön terveyttä ja hyvinvointia. Ikä- ja muistiystävällinen asuinympäristö mahdollistaa liikkumisen lähiympäristössä, vuorovaikutuksen ja sosiaalisen tuen sekä mielihyvää tuottavat kulttuurikokemukset. Ikääntyneelle kuntalaiselle on turvattava kotiin tuotava ja tarvittaessa asumisen ja hoivan sisältävä laadukas palvelukokonaisuus, joka vastaa yksilöllisesti palvelunkäyttäjän tarpeisiin ja toiveisiin

 

3. Yhteistyöllä kohti kestävää tulevaisuutta.

Järjestöyhteistyöllä kunta varmistaa asiakaslähtöiset hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut kaikille kuntalaisille. Yhdessä suunnitellun ja kehitetyn toiminnan avulla luodaan kestäviä ratkaisuja, joilla vaikutetaan myös haavoittuvassa asemassa olevien ikääntyvien tilanteeseen. Vahva kansalaisyhteiskunta on perusta hyvinvointitalouden rakentumiselle. Näin turvataan myös ikääntyvien ihmisten yhdenvertaisuus, oikeudenmukainen kohtelu sekä sukupolvelta toiselle siirtyvä hyvinvointi.

 

Miina Sillanpään Säätiö
Hyvä arki ikääntyvälle – Rohkeaa kehittämistyötä, jotta me kaikki voisimme ikääntyä paremmin.