Miina Sillanpään Säätiö pitää tärkeänä, että ikääntyneiden toimintakykyä, palveluita ja asuinympäristöjä koskeviin laatusuosituksiin otetaan mukaan kuntoutus. Kuntoutuksen tulee näkyä laatusuosituksissa poikkileikkaavana teemana.

 

Kuntoutus koskee palveluasumista, kotona asumista, etsivää ja löytävää vanhustyötä, digitaalisia palveluita ja asuinympäristöjä. Kuntoutumisen toteutumista tulee myös seurata indikaattoritiedoin.

 

Ikääntyminen ei ole sairaus, josta pitäisi tai voisi kuntoutua. Kuitenkin kuntoutuksella ja kuntoutumisen tuella voidaan monin tavoin vaikuttaa ikääntyneiden toimintakykyyn, terveyteen, hyvinvointiin ja osallisuuteen. Ikääntyvien toimintakykyä voidaan parantaa ja hidastaa sen heikkenemistä. Suomessa on paljon hyviä käytäntöjä ikääntyneiden kuntoutumiseen. Skaala ulottuu muistikuntoutuksesta vertaistukeen ja ikääntyvien liikkumiseen.

 

Ongelmana on, että hyvät käytännöt ja vaikuttavuustieto ovat hajallaan. Suomessa ikääntyneet ovat myös eriarvoisessa asemassa sen suhteen, saavatko he kuntoutusta vai eivät.

 

Työurien pidentäminen on välttämätöntä

Työurien pidentäminen on välttämätöntä ja ikääntyvien työntekijöiden työpanosta tulee Suomessa hyödyntää nykyistä enemmän. Suomessa haasteena on edelleen ennenaikainen eläköityminen. Esimerkiksi 55-64 -vuotiaista vain alle 70 prosenttia on mukana työelämässä.

 

Ikääntyneitä on aktiivisesti tuettava yhteiskunnassa ja työpaikoilla jatkamaan työuriaan vähintään eläkeikään saakka. Tarvitsemme myös entistä useamman jo eläkkeelle jääneen osallistumaan työelämään.

 

Laatusuosituksissa ikääntyvien työkykyä koskevaa sisältötekstiä voitaisiin selkiyttää erittelemällä tarkemmin työkykyyn vaikuttavat tekijät. Näitä ovat terveys, toimintakyky, osaaminen, arvot, asenteet ja motivaatio, johtaminen, työyhteisö ja työolosuhteet. Vaikka työkyky heikkenee ikääntyessä, työstä suoriutuminen ei heikkene vastaavassa suhteessa.

 

Miina Sillanpään Säätiö pitää lausunnossaan tärkeänä myös täsmätyökykyisten ikääntyvien työntekijöiden tukemista. Työkyvyn haasteisiin on kehitetty paljon toimivia malleja, joista voidaan valita ikääntyville työntekijöille parhaiten soveltuvat.

 

Pelkkä asuinympäristöjen kehittäminen ei riitä – tarvitaan naapurusto- ja kortteliajattelua

Miina Sillanpään Säätiö katsoo, että naapurustojen ja kortteleiden kehittämisessä on valtavasti annettavaa ikääntyneille sekä heidän hyvinvoinnilleen ja osallisuudelleen. Suomeen tarvittaisiin määrätietoista naapurustojen kehittämistyötä, jossa yhdistettäisiin kunnan, hyvinvointialueen, järjestöjen ja yritysten toimintaa.

 

Järjestöt ovat naapurustotyössä tärkeä voimavara. Ne tarjoavat erilaisia osallisuuden mahdollisuuksia asukkaille, aina digituesta liikkumiseen ja erilaisiin avoimiin tapahtumiin. Hyviä käytäntöjä löytyy Suomesta paljon; esimerkiksi setlementit ovat jo pitkään toteuttaneet tuloksellista naapurustotyötä.

 

Teknologian vaikutuksia on arvioitava monipuolisesti ja ennakkoon

Teknologialla ja teknologisilla ratkaisuilla voidaan monin tavoin vaikuttaa ikääntyneiden hyvinvointiin, terveyteen ja osallisuuteen. Kuitenkin teknologialla on myös kielteisiä vaikutuksia.

 

Ikääntyneiden palveluissa ja heille tarjottavan etätuen kehittämisessä on arvioitava monipuolisesti teknologian vaikutukset. Vaikutukset tulee arvioida jo ennen teknologisten ratkaisujen käyttöönottoa.

 

Ikääntyneiden on myös päästävä nykyistä paljon laajamittaisemmin mukaan teknologian kehittämiseen. Nyt esimerkiksi kyselytutkimuksissa kaikista iäkkäimmät ihmiset saattavat rajautua kohderyhmien ulkopuolelle.

 

Teknologialla on iso rooli myös kuntoutuksessa. Etäkuntoutus mahdollistaa kuntoutuksen toteutumista jokapäiväisessä elämässä. Kuntoutuksen tulokset voivat siirtyä tehokkaammin osaksi normaaleja arjen toimintoja.

 

Teknologiakehitys voi myös syrjäyttää. Siksi tarvitaan tukea ja apua niille ikääntyneille, joiden digitaidot eivät vastaa nykypäivän odotuksia.

 

Laatusuosituksiin pyydettiin lausuntoja

Väestön ikääntymiseen varautumiseksi palvelujen laadun kehittämiseksi ja uudistamiseksi laatusuosituksia on annettu tähän mennessä vuosina 2001, 2008, 2013, 2017 ja 2020.

 

Laatusuositukset on julkaistu yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton kanssa. Lausuntokierroksella oleva laatusuositus julkaistaan yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n ja Suomen Kuntaliiton kanssa. Lausunnoilla olevassa luonnoksessa esitellään vaikuttavuustavoitteittain suosituksia ja hyviä käytäntöjä tavoitteiden toteuttamiseksi.

 

Miina Sillanpään Säätiö jätti oman lausuntonsa lausuntopalveluun 9.11.2023. Voit lukea koko lausunnon tästä.

 

Linkki lausuntopalvelun sivuille.

 

 

Hyvä arki ikääntyvälle  – Rohkeaa kehittämistyötä, jotta me kaikki voisimme ikääntyä paremmin.

miinasillanpaa.fi