Miina Sillanpään Säätiön omistama liiketoimintayhtiö Wilhelmiina Palvelut tuottaa asumis- ja hoivapalveluja vanhuksille Helsingin Pikku Huopalahdessa. Asumispalvelukeskus Wilhelmiina lupaa tarjota strategiansa mukaisesti merkityksellistä ja oman näköistä elämää kaikille asukkailleen. Yhdessä on pohdittu, mitä konkreettisia arjen tekoja ja keinoja lupauksen täyttämiseksi on?

 

Wilhelmiinan henkilökunnan muistiosaamisen ja sitä kautta muistisairaan asukkaan hoidon laadun ja elämänlaadun edistäminen on noussut pohdinnoissa tärkeäksi kehityskohteeksi useastakin syystä. Ensinnäkin eteneviä muistisairauksia sairastavien ihmisten määrä on kasvanut ja kasvaa tulevaisuudessa väestön ikääntyessä. Yhä useammalla ikäihmisellä on myös Wilhelmiinaan tullessaan todettu jokin etenevä muistisairaus tai heillä on, jo pelkästään korkean ikänsä puolesta, suurentunut sairastumisriski. Wilhelmiinassa työskentelevä hoitaja, ravintolatyöntekijä, huoltotyöntekijä tai toimistoasioita hoitava henkilö kohtaa siis työarjessaan entistä useammin muistisairaan asukkaan. Wilhelmiinassa pidetään tärkeänä, että ihan jokainen ymmärtää muistisairauksista. Toiseksi työvoiman saatavuus hoitoalan tehtäviin on vaikeutunut ja työvoiman liikkuvuus alalla on lisääntynyt. Kaikilla Wilhelmiinan hoitajilla on terveydenhuollon koulutus, mutta pätevyydestä huolimatta Wilhelmiinassa pidetään tärkeänä vahvistaa osaamista muistisairaiden hoitokeinoista ja kohtaamisista. Wilhelmiina haluaa tarjota uusille työntekijöille perehdytyksen yhteydessä helposti saatavilla olevaa tietoa ja keinoja muistisairaan ihmisen hoitoon ja kohtaamiseen juuri Wilhelmiinassa.

 

Yhdistämällä Wilhelmiinan vankkaa osaamista ja kokemusta muistisairaiden ihmisten hoitamisesta sekä säätiön muistisairaille ja heidän läheisilleen suunnatuista tutkimus- ja kehittämishankkeista kertynyttä tietoa ja asiantuntemusta, on rakennettu Wilhelmiinan oma Muistipolku. Muistipolku on Skhole-nimistä verkkoalustaa hyödyntävä oppimispolku, josta Wilhelmiinan työntekijä saa tietoa ja käytännön työkaluja muistisairaan asukkaan kohtaamisen ja omannäköisen elämän toteutumisen tueksi. Wilhelmiinan henkilökunnalle Muistipolku tarjoaa mahdollisuuden oppia uutta ja syventää muistiosaamistaan. Henkilökunnan muistiosaamista vahvistamalla edistetään muistisairaan asukkaan elämänlaatua.

 

Muistipolkua kehitetään yhdessä

Polun kurssikokonaisuuksia rakennettiin yhteistyössä Wilhelmiinan muistihoitajan, tiimivastaavien ja palvelupäälliköiden sekä säätiön asiantuntijan kanssa. Työskentely aloitettiin kartoittamalla muistiosaamisen lähtötilannetta Muistisairaan hyvän hoidon kriteeristön avulla. Työpajatyöskentely nosti esiin vahvuudet ja kehityskohteet sekä auttoi Muistipolun ensimmäisten sisältöjen valintaa. Muistipolun ensimmäistä kolmea kurssia pilotoitiin Wilhelmiinan hoitohenkilökunnasta ja ravintolasta kootun seitsenhenkisen pilottiryhmän kanssa.

Saatu palaute oli kannustavaa.

  • Muistipolun sisältöjä pidettiin kiinnostavina ja ymmärrettävinä. Oppimista tuki materiaalin ”monikanavaisuus” eli se, että materiaaleja saattoi kuunnella, katsella ja lukea. Arkitoimintaan nivoutuvia linkkejä ja vinkkejä pidettiin myös materiaalia rikastuttavina ”Pidin erityisesti linkeistä, ne olivat hyödyllisiä.” ”Sain uusia vinkkejä muistisairaan kohtaamiseen.”
  • Muistipolun eri kurssikokonaisuuksia pidettiin erittäin tai melko hyödyllisenä ”Kohtaamisosio on hyödyllinen kaikille ja videot sitä avartavia. ”Lääkkeettömät hoitokeinot oli tosi hieno kokonaisuus. Se sai minut pohtimaan, mikä kaikki onkaan lääkkeetöntä hoitoa lähtien hyvästä perushoidosta unesta, ravinnosta…”.
  • ”Konkareille” Muistipolku tarjosi mahdollisuuden kerrata, testata ja syventää osaamistaan: ”On hyvä kerrata asioita ja myös testata omaa osaamistaan välillä”. ”Oli paljon tuttua asiaa. Asiat ovat tärkeitä ja niitä on hyvä palauttaa mieleen.”
  • Kaikki pilotit suosittelisivat Muistipolkua myös työkavereilleen: ”Suosittelisin, koska asiat ovat on jokaisen hyvä osata”. ”Suosittelisin, koska asioita olisi hyvä palauttaa jokaisen työntekijän mieleen. Moni on viimeksi käynyt asioita läpi koulussa.”

 

Toki parannusehdotuksiakin saatiin. Esimerkkitapauksia lääkkeettömien hoitokeinojen hyödyntämisestä ja hyvistä kohtaamistilanteista Wilhelmiinan arjesta toivottiin lisää. Lisäksi toivottiin tiiviimpää kurssia Wilhelmiinan ravintolan ja huollon työntekijöille. Em. toiveet on päätetty täyttää ja pienien hiontojen jälkeen Muistipolku on Wilhelmiinan kaikkien työntekijöiden käytössä. Seuraavaa muistisairaan asukkaan koti- ja asuinympäristöön liittyvää kurssisisältöä aletaan rakentaa syksyllä yhdessä Wilhelmiinan moniammatillisen tiimin kanssa.

 

Wilhelmiinan Muistipolkua yhdessä rakentaessa on ollut ilo huomata, miten tärkeänä Wilhelmiinassa pidetään sitä, että ihan kaikki, niin ravintolassa, huollossa kuin ryhmäkodeissa työskentelevät osaavat kohdata muistisairaan asukkaan hänen kodissaan kunnioittavasti ja empaattisesti, ymmärtäen, että viimekädessä asukkaan kokemus hyvästä elämästä rakentuu pienille laadukkaille kohtaamisen mikrohetkille.

 

Kehittäjä Ulla Arifullen-Hämäläinen, Miina Sillanpään Säätiö