Miina Sillanpään Säätiön hallitus hyväksyi joulukuussa 2020 säätiölle uuden strategian vuosille 2021–2024. Toimintamme missiona on hyvä arki ikääntyvälle. Teemme visiomme mukaisesti rohkeaa kehittämistyötä, jotta me kaikki voisimme ikääntyä paremmin. Myös Miina Sillanpään Säätiön kokonaan omistama yritys Wilhelmiina Palvelut Oy kuuluu säätiökonserniin ja toteuttaa osaltaan säätiön säännöissä määriteltyä tarkoitusta. Koko konserni toimii yhteisten arvojen pohjalta, jotka ovat

   • Arvostamme sinua
   • Uudistamme ja uudistumme
   • Onnistumme yhdessä
   • Olemme luottamuksesi arvoisia.

 

Alkuvuonna käynnistimme säätiön henkilöstön kanssa uuden strategian toimeenpanon pohtimalla arvojamme. Haluamme, että arvot näkyvät toiminnassamme ja vahvistavat meidän jokaisen kokemusta merkityksellisestä työstä. Työskentelyyn sisältyi sekä yksilöllinen osuus että yhteisesti käyty keskustelu, jossa kirkastimme arvoja arjen työmme perustana. Havaitsimme, että arvomme tukevat vahvasti strategiakaudelle hyväksyttyjä keskeisiä valintoja, joita ovat arvon tuottaminen yksilölle ja yhteiskunnalle, perustellut ja uudistavat toimintatavat, jatkuvasti kehittyvä osaaminen sekä vakaa talous tulevaisuuden turvaajana.

 

Tasa-arvo, jokaisen ihmisen ainutlaatuisuus ja ihmisarvon kunnioittaminen määrittävät keskeisesti arvomaailmaamme.  Lähtökohtana toiminnassamme on myös se, että luottamus ansaitaan joka päivä tekemällämme työllä, arvojemme ja lupaustemme pitämisellä sekä eettisesti kestävällä toiminnalla. Alla olevat kursiivilla merkityt suorat lainaukset ovat otteita henkilöstön tuottamista arvopohdinnoista strategiatyön yksilöllisessä osuudessa.

 

”Arvostamme sinua” pitää sisällään työyhteisön sisäisen arvostamisen, että arvostetaan toisten työtä ja panosta työyhteisössä kuin myös kaikkea sitä, miten toimitaan ulospäin ja verkostoissa. Minulle on tärkeää, että yhteistyöverkostoissa kaikki tekeminen lähtee siitä, että kuullaan toisten näkemyksiä, jaetaan tietoa, kokemuksia ja ajatuksia sekä opitaan toisilta.”

”Haluan omassa toiminnassani kuulla aidosti toisen mielipiteen ja arvostaa sitä. Kuulemalla ja kuuntelemalla välittyy arvostuksen osoittaminen. Arvostaminen on ihan älyttömän tärkeää.”

”Ajattelen, että tämä on työni ydintä ja mieluisa tehtävä minulle. Samalla koen, että toisen arvostaminen on ainoa keino tehdä hedelmällistä yhteistyötä.”

”Luottamuksen syntyminen mahdollistaa yhteistyön ja sen puute estää tai hankaloittaa sitä. Luottamus liittyy työssäni myös siihen, että pidän sen mitä lupaan rahoittajalle ja asiakkaille.”

”Pyrimme toiminnallamme vaikuttamaan ihmisen elämään, ”parempaan ikääntymiseen”, siksi toimintamme tulee olla erityisen luotettavaa ja eettistä.”

 

Kehittämistyössämme teemme tulevaisuutta ikääntyvien ihmisten ja yhteiskunnan tarpeisiin. Näin voimme vaikuttaa ikääntyvien kansalaisten hyvinvointiin ja elämänlaatuun sekä tuottaa hyviä, vaikuttavia käytäntöjä ja edistää niiden leviämistä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Asiantuntemuksemme ja osaamisemme on jatkuvasti kehittyvää.  Huolehdimme siitä johtamisella, ajantasaisella tiedolla ja toimintaympäristömme seurannalla sekä käyttämällä kehittämistyön uusimpia menetelmiä ja toimintatapoja. Taustalla oleva arvomme ”Uudistamme ja uudistumme” velvoittaa meitä vaikuttamaan ikääntyvien hyvän arjen edistämiseen ja toimialamme kehittymiseen. Se edellyttää myös meiltä itseltämme muutoskykyä ja -halua sekä kekseliäisyyttä ja kokeilevaa otetta kehittämistoiminnassamme.

 

”Uudistumiskykyinen tapa toimia on osa säätiön kulttuuria. Kokeillaan erilaisia toimintatapoja ja vaihtoehtoja, osallistutaan ja sitoudutaan kehittämään omaa työtä, työtapoja ja työpaikan toimintaa.”

”Ideointi, innostus, uusien ratkaisujen löytäminen on osa säätiön asenneilmapiiriä. Tämä tekee työn mielenkiintoiseksi ja omaa oppimista ja kehitystä jatkuvasti haastavaksi. Aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti kokeillaan ja etsitään uutta. On ilo tehdä mielekästä ja ajassa mukana pysyvää työtä, myös velvollisuus ns. pysyä kartalla uusista asioista.”

”Uudistaminen ja uudistuminen ei siis ole mielestäni itsetarkoitus, vaan aidosta tarpeesta nouseva, eettinen, kriittinen ja perusteltu valinta.”

 

Kuva: Tuuli Hannikainen, suunnittelija ja teollinen muotoilija

 

Jo Miina Sillanpää korosti aikanaan yhteistyön ja eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen merkitystä tärkeiden asioiden edistämisessä.  Myös me uskomme, että onnistumme parhaiten yhdessä. Tämä edellyttää sekä työyhteisön sisälle muodostuvaa vahvaa tiimihenkeä että laaja-alaista, avointa ja luottamuksellista vuorovaikutusta säätiön verkostoissa. Kehittämistyömme on pitkään perustunut kumppanuuteen ja yhteistyöhön mm. kansalaisten, järjestöjen, yritysten, kuntien, korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Monialainen verkostoituminen ja toimivien ratkaisujen löytäminen haastavat meitä etsimään rohkeasti ja ennakkoluulottomasti uudenlaisia kumppanuuksia myös sotealan ulkopuolelta. Erityisen tärkeää meille on varmistaa se, että ikääntyvät ihmiset itse osallistuvat heitä koskevien toimintojen ja palvelujen kehittämiseen koko prosessin ajan. Yhteiskehittämisellä saamme aikaan vaikuttavia toimintamalleja, joilla on mahdollisuus juurtua hankkeista pysyväksi toiminnaksi.

 

”Yhdessä tekeminen tapahtuu eri tasoilla: oman työyhteisön kesken, konsernin sisällä ja ulkopuolisten kumppanien ja muiden toimijoiden kanssa laajasti.”

”Yhteistyö kohderyhmän kanssa ja jokaisen osaamisen huomioiminen, verkosto- ja moniammatillinen yhteistyö yli rajojen onkin välttämätöntä pienessä organisaatiossa.”

”…ilman toisten kokemusta, ajatuksia, asiantuntijuutta ja ammattitaitoa arvostaen, hedelmällinen yhteistyö ja verkostojen rakentaminen ei onnistu.”

”Yhdessä onnistumiseen liittyy vahvasti ikääntyvien ihmisten mukaan ottaminen, vain heidän kanssaan yhdessä onnistumme.”

 

Näiden arvojen saattelemana ohjaa uusi Hyvä arki ikääntyvälle -strategiamme meitä kohti tulevia vuosia. Kuten Miina Sillanpää aikanaan totesi ”Jokaisella ihmisellä on elämässään oikeus hyvinvointiin, inhimillisiin työoloihin ja ihmisyyden kunnioittamiseen.”

 

Eija Sorvari
toimitusjohtaja