Suomalaisten hyvinvointi ja terveys ovat kohentuneet viime vuosikymmeninä. Yhteiskunnalliset muutokset ovat kuitenkin samanaikaisesti kasvattaneet väestön eriarvoisuutta, jolloin osalla ikääntyvistä hyvinvointi ja elämänlaatu ovat heikentyneet. Säätiö edistää ikääntyvien hyvinvointia kehittämällä toimintaa, joka mahdollistaa hyvän ja ihmisarvoisen elämän sekä toimivat vanhuspalvelut. Eriarvoisuuden vähentäminen ja yksilöllisen hyvinvoinnin lisääminen, kuten itsensä toteuttaminen sekä yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden kokemusten lisääminen ovat tutkimus- ja kehittämistoimintaa ohjaavia periaatteita.

 

Säätiö kehittää arvojensa mukaisesti hyvinvointia edistävää toimintaa, joka mahdollistaa ikääntyvien ja heidän läheistensä osallistumisen palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. Esimerkkinä tästä on Viisaus vanhuuden kodissa -hanke, jossa kehitetään uudenlaista kotikuntoutuksen toimintamallia monitoimijaisessa kumppanuusverkostossa. Hankkeessa yhdistyvät vanhuspalvelujen ja asiakkaiden osallisuutta edistävän toimintamallin kehittäminen hyvinvointiteknologisten sovellusten kokeiluun.

 

Yleiskuvat_18 350Hyvinvoinnissa on myös kyse omiin asioihin vaikuttamisesta ja ryhmään tai yhteisöön kuulumisesta eli osallisuudesta. Osallisuus muodostuu yksilöiden omien voimavarojen käyttöönotosta, tietojen ja taitojen edistämisestä, vaikuttamisen mahdollisuuksien tarjoamisesta ja yhteiskunnan tasavertaisena jäsenenä toimimisesta. Edistämme osallisuutta kestävään kehitykseen pohjautuvalla Neuvokkaiden naisten kestävät konstit -hankkeella, jonka kohderyhmänä ovat yksin asuvat yksinäisyyttä kokevat pienituloiset naiset. Hankkeessa korostuu kestävän kehityksen taloudellisen ja ekologisen kestävyyden ohella sosiaalinen kestävyys ja sosiaalisten suhteiden merkityksellisyys ikääntyvien kokeman hyvinvoinnin rakentajana.

 

Kategorian alle kuuluvat hankkeet:

Kuu kiurusta kesään

Neuvokkaiden naisten kestävät konstit 

Viisaus vanhuuden kodissa