Julkaistu 25.2.2020

Blogin kirjoittajina Maria Akatemian toiminnanjohtaja Sari Nyberg ja Miina Sillanpään Säätiön tutkimuspäällikkö Anne Rahikka

 

Nainen väkivallan tekijänä on edelleen herkkä aihe. Naisen elämässä on monenlaisia haastavia ja kuormittavia elämäntilanteita, joiden yhteydessä aggression tunteet ja pelko väkivallan käyttämisestä voivat aktivoitua. Tilanteet yllättävät ja aiheuttavat hämmennystä. Jälkikäteen voi kokea häpeää, jonka vuoksi asian yrittää torjua tai piilottaa.

 

Monilla naisilla on myös kokemus, että he eivät ole tulleet kuulluksi yrittäessään ottaa asiaa puheeksi. On tärkeää, että huoli otetaan vakavasti, tuomitsematta ja ilman häpeää. Huolen kanssa ei kannata jäädä yksin. Väkivallan puheeksi ottaminen edistää avun saamista kaikille asianosaisille; väkivallan tekijöille, kokijoille ja heidän läheisilleen.

 

Väkivaltaa käyttävän naisen historiassa on usein omia kokemuksia väkivallan kohteena olemisesta lapsuudessa tai myöhemmässä elämänvaiheessa. Tunne ettei ole tullut nähdyksi ja kuulluksi eri elämänvaiheissa on hyvin tyypillistä. Tällöin omat tunteet ja ajatukset ovat jääneet sanoittamatta, jolloin käsittelemättömät tunteet ja ajatukset ovat siirtyneet mukana myöhempään elämänvaiheeseen.

 

Kun nainen voi matalalla kynnyksellä ottaa puheeksi aggressiiviset tunteensa ja pelkonsa, päästään käynnistämään yhteinen työskentely, jolla voidaan katkaista ylisukupolvinen väkivallan kierre. Työskentelyn myötä syntyy oivalluksia, joista alkaa uusien toimintamallien harjoittelu. Olennainen osa työskentelyä on vertaistuki, jossa samassa tilanteessa olevat naiset pääsevät jakamaan kokemuksiaan ja löytämään oivalluksia, jotka vahvistavat ja luovat toivoa.

 

”Olen pystynyt hillitsemään kieltäni​, enkä enää huuda tai säti kuin ennen vertaisryhmätyöskentelyä.​ Luotan enemmän siihen, että selviän haastavista tilanteista aiheuttamatta ​harmia itselle tai muille”, kertoo eräs Maria Akatemian ryhmän käynyt kokemusasiantuntija.

 

Maria Akatemia on tehnyt vuodesta 2003 alkaen ehkäisevää väkivaltatyötä naisten kanssa, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Maria Akatemiassa on kehitetty ehkäisevää väkivaltatyötä tarjoamalla tukea nuorille naisille sekä kasvokkaisena toimintana että valtakunnallisena verkkoauttamisena.

 

Yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Omaishoitajien joukossa ikääntyvät naiset muodostavat enemmistön. Tilanteissa, joissa omainen hoitaa kotona huonokuntoista läheistään on useita väkivallan riskiä lisääviä tekijöitä. Omaishoito on aina vuorovaikutteinen tilanne ja usein väkivalta kumpuaa arvottomuuden ja merkityksettömyyden kokemuksista sekä kuulluksi tulemisen puutteesta. Myös hoitotilanteen ulkopuoliset kuormittavat tekijät vaikuttavat omaishoitajan jaksamiseen ja voivat lisätä kaltoinkohtelun riskiä. Ehkäisevän väkivaltatyön yhteiskunnallinen merkitys on suuri. Meidän tulee tehdä työtä ennaltaehkäisevästi väkivaltailmiöiden tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi. Väkivaltaisen käyttäytymisen ehkäisyyn kannattaa panostaa, koska tutkimusten mukaan ehkäisevien interventioiden avulla on saavutettu hyviä tuloksia.

 

Keväällä 2020 Miina Sillanpään Säätiössä käynnistyy ikääntyvien omaishoitajanaisten väkivallan käytön ehkäisyyn sekä heidän hyvinvointinsa ja jaksamisensa edistämiseen tähtäävä yhteishanke. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Omaishoitajaliitto, Kuntoutussäätiö ja Maria Akatemia. Tunne voimavarasi – ikääntyvien omaishoitajanaisten aggressio voimavaraksi -hanke perustuu järjestökumppaneiden väliseen yhteiskehittämiseen sekä tutkimukselliseen kehittämisotteeseen, jossa jokainen toimija tuo oman asiantuntemuksensa hanketoimintaan.