Miina Sillanpään Tulevaisuusakatemian aamukahveilla 8.4.2024 esiteltiin Säätiön ja Säätiökonsernin tavoitteet ikääntyneiden kuntoutuksen uudistamiseksi.

Ikääntyneiden kuntoutusta tulee uudistaa. Ikärajat kuntoutuksesta tulee poistaa. Sosiaalista kuntoutusta tulee tarjota myös ikääntyneille. Kuntoutus pitää saada vahvemmin ikääntyneiden palveluihin ja hyte-työhön. Järjestöt tarvitaan tulevaisuudessakin tarjoamaan toimintakyvyn tukea ikääntyneille. Hyvät kuntoutuksen toimintamallit pitää saada leviämään valtakunnallisesti.

 

Miina Sillanpään Säätiö esittää ikääntyneiden kuntoutukseen useita muutoksia. Esitykset ovat pitkälti samansuuntaiset vanhusasiavaltuutettu Päivi Topon ehdotusten kanssa. Topo jätti ehdotuksensa ensimmäisessä eduskuntakertomuksessaan 30.3.2024.

 

 

Miina Sillanpää tulevaisuusakatemian logo
Toimijuus pitää säilyttää

Miina Sillanpään Tulevaisuusakatemian aamukahveilla oli paikalla noin 30 kuntoutuksen asiantuntijaa ja päättäjää hyvinvointialueilta, kunnista, julkishallinnosta, ammattikorkeakouluista, yliopistoista ja tutkimuslaitoksista, sekä järjestöistä ja palvelutuottajista. Tilaisuudessa alustuspuheenvuoron piti kuntoutuksen pitkän linjan kehittäjä ja vaikuttaja Mika Pekkonen. Pekkonen käsitteli kuntoutuksen peruskäsitteitä ja ikääntyneiden oikeutta kuntoutumiseen.

 

“Ikääntyneiden kuntoutumisessa avainasioita ovat toimijuuden ja subjektiuden säilyttäminen. Omakuntoutus pitää sisällään monenlaiset ihmiselle merkitykselliset arjen asiat. Kuntoutuksen ammattilainen auttaa tavoitteiden muotoilussa ja tukee tavoitteisiin pääsyssä”, Mika Pekkonen korosti. Mika Pekkosen mielestä kuntoutuksen uudistamisen pitää lähteä koulutuksen uudistamisesta. Työntekijöillä, heidän asenteillaan ja toimintatavoillaan on valtava vaikutus kuntoutumisen onnistumiseen.

 

Tutustu tilaisuuden esitysdioihin (pdf)

 

Tilaisuudessa tuotiin esille tutkimustulos, jonka mukaan työntekijän usko kuntoutujan kuntoutumisen mahdollisuuteen on ratkaisevin lopputuloksen kannalta.  Kuntoutus tapahtuu vuorovaikutteisessa suhteessa, jossa rohkaisulla ja kannustuksella on paljon merkitystä. Mika Pekkonen painotti kokemuksellisuutta kuntoutuksen ja kuntoutumisen prosesseissa. Olennaisinta on lopulta, miten ihmiset kokevat kuntoutumista edistämään tarkoitetut asiat omassa arjessaan. Mittarien lisäksi on kerättävä tietoa, miten kuntoutujat asiat kokivat ja loivatko ne heille merkityksellisyyttä.

Säätiö edistää ikääntyneiden kuntoutuksen uudistamista
Ennaltaehkäisy ja varhaisen vaiheen tuki keskeistä

Keskustelussa tuotiin esille muun muassa voimavarakeskeisyyden, proaktiivisuuden ja ennaltaehkäisyn merkitystä. Lisäksi keskusteltiin kuntouttavan hoitotyön sisällöistä ja tarpeesta avata ne. Suomessa on edelleen hyvin epäselvää, kenen vastuulla varhaisen vaiheen tuki on, ja miten sen tulisi integroitua sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteisiin. Hyvinvointialueiden lisäksi kunnilla on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa ikääntyneiden toimintakykyyn. Kysymys on yhteiskuntapoliittisesti ja inhimillisesti iso. Varsinaisen kotihoidon piiriin pääsee vasta, kun toimintakyky on jo heikentynyt ja henkilö tarvitsee apua päivittäisissä toimissaan.

 

Tilaisuuden päätti Miina Sillanpään Säätiön TKIO-päällikkö Elisa Virkola. Virkola painotti etsivän ja löytävän työn merkitystä sekä haavoittuvassa asemassa olevien ikääntyneiden tukemista. Tätä työtä tulee tehdä ikääntyneiden toimintaympäristöissä ja myös heidän kodeissaan. Keskustelussa nostettiin esiin tarve arkimielekkyyden käsitteelle, joka ottaa huomioon arjen toimintojen tasapainon. Arki- ja omakuntoutuksesta puhuttaessa on tärkeää tunnistaa asiat, jotka tuottavat merkityksellisyyden kokemuksia ikääntyneille, esimerkiksi mielekkäät harrastukset, ihmissuhteet ja elämänrytmi.

 

Keskustelulle iso tarve – tulevia tilaisuuksiamme

Tilaisuus osoitti tarpeen ikääntyneiden kuntoutusta koskevalle keskustelulle ja yhteiskehittämiselle. Toimijat eivät edelleenkään riittävästi tunnista toistensa työtä ikääntyneiden toimintakyvyn tukemisessa. Yhteistyön tiivistämiselle on paljon tarvetta.

 

Merkitse kalentereihisi jo seuraavat ikääntyneiden kuntoutukseen liittyvät tapahtumat. Seuraa viestintäämme tarkempien ohjelma- ja ilmoittautumistietojen tiimoilta.

  • Miina Sillanpään Säätiön ja Tule ry:n yhdessä järjestämä webinaari “Ikääntyneiden kuntoutus – Mihin tässä taloudellisessa tilanteessa on varaa” 11.6.2024 klo 09:00-10:30 Teamsissa. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille ikääntyneiden kuntoutuksesta ja erityisesti sen kustannusvaikuttavuudesta kiinnostuneille. Tilaisuudessa kuullaan konkreettisia esimerkkejä kustannusvaikuttavista toimista alueilta.
  • Kuntoutuksen teeman käsittelyä jatketaan Miina Sillanpään liputuspäivänä 1.10.2024 klo 08:30-10:30 Studia Generalia-tilaisuudella. Kyseessä on ensimmäinen Miina Sillanpään Tulevaisuusakatemian Studia Generalia-tilaisuus.

 

Miina Sillanpään Säätiökonserni käynnisti vuonna 2024 Miina Sillanpään Tulevaisuusakatemian.

Miina Sillanpää oli rohkea, eteenpäin katsova uudistaja, näkijä ja tekijä. Säätiömme vaalii tätä perintöä. Säätiömme keskeinen tehtävä on uudistaa ja kehittää kuntoutusta. Miina Sillanpään Tulevaisuusakatemiaan liittyy Innovaatio-ohjelma, tutkimusrahoitushaku, Studia Generalia sekä muita tapahtumia ja webinaareja.