Tunne voimavarasi -hankkeen vertaisryhmätoiminta ikääntyville omaishoitajanaisille on käynnistynyt syksyn 2020 aikana ja ensimmäinen ryhmä on saatu päätökseen. Kokemukset ryhmästä olivat hyvät sekä osallistujilla että ohjaajilla. Hankkeen vertaisryhmätoiminta on ammatillisesti ohjattua vertaisryhmätoimintaa, jolla tarkoitetaan sitä, että varsinaisina vertaisina toisilleen ovat ryhmään osallistuvat omaishoitajat ja ammattilaisten tehtävä ryhmän ohjaajina on johdattaa keskustelua erilaisten teemojen kautta eteenpäin. Ammattilaisilta voi saada myös jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta tärkeää tukea ja ohjausta. Tunne voimavarasi – vertaisryhmiin hakeudutaan ottamalla yhteys hankkeen työntekijöihin.

 ”Työskentely ravistelee asenteita ja vinoutuneita ajatusmalleja ja mahdollistaa uudenlaisen ajattelun ja asenteiden muokkauksen, jonka kautta oma elämänasenne kevenee, paranee ja helpottaa tätä hetkeä.” 

 

Vertaisryhmät toteutetaan tällä hetkellä verkossa, mutta ensi vuoden puolella toivottavasti myös kasvotusten kohdaten. Vertaisryhmien toteuttaminen verkkovälitteisesti on yllättänyt hankkeen työntekijät positiivisesti. Ryhmäytyminen ja yhteenkuuluvuuden tunne syntyi helposti, vaikka työskentely tapahtui tietokoneruudun äärellä. Verkkomuotoinen toteutustapa vertaisryhmälle voi myös madaltaa osallistumiskynnystä.

”Empaattinen kuunteleminen ja osanottajan osallisuudentunteen vahvistaminen on tuntunut hyvältä.”

 

Tunne voimavarasi -vertaisryhmään osallistuneet omaishoitajanaiset ovat kokeneet tärkeäksi sen, että muilla on samanlaisia tuntemuksia kuin heillä itsellään – ettei olekaan yksin. Se on helpottavaa. Vertaistuen tärkeimpiä asioita ovat tuen, lohdun ja ymmärryksen saaminen sekä antaminen. Ne luovat toivoa tulevaisuuteen. Olennaista työskentelyssä on kertominen ja kuunteleminen.

”Vertaisten kertomukset omista tilanteistaan ja tunteistaan sai minut ymmärtämään, että minulla on lupa tuntea kuin tunnen ja lupa olla väsynyt ja saamaton.”

 

Tietoa vertaistuesta

Vertaistuella tarkoitetaan kokemusten jakamista toisten samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa. Vertaistuki on kokemustietoon perustuvaa tukea. Vertaiset pystyvät ymmärtämään toistensa kokemusmaailmaa oman kokemuksensa kautta. Heitä voi yhdistää esimerkiksi samanlainen elämäntilanne, sairaus tai ongelma. Jaettu kokemus on hyvin merkityksellinen kokemus. Ryhmässä saadun vertaistuen lisäksi ryhmästä voi löytää myös ystäviä.

 

Tunne voimavarasi on STEA:n tukema kehittämishanke vuosille 2020-2022. Kyseessä on Miina Sillanpään Säätiön, Maria Akatemian, Kuntoutussäätiön ja Omaishoitajaliiton yhteishanke, jota koordinoi Miina Sillanpään Säätiö. Hankkeella edistetään ikääntyvien omaishoitajanaisten hyvinvointia ja ehkäistään omaishoitosuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua.

Hankkeen omat verkkosivut: www.tunnevoimavarasi.fi