MSS_THK_25 350Miina Sillanpään Säätiö on tutkinut ja kehittänyt pitkäjänteisesti voimavarakeskeistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on toiminta- ja työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen aikuisuuden eri vaiheissa. Kehittämistyö pohjautuu kuntoutuksen nykyisiin ajatusmalleihin, joissa kuntoutuja nähdään aktiivisena toimijana ja omaan elämäänsä vaikuttavana subjektina. Vajavuuskeskeisen ajattelun sijaan korostetaan kuntoutujan mahdollisuutta elää itselleen merkityksellistä arkea, joka muodostuu kuntoutujan ja hänen ympäristönsä välisessä vuorovaikutuksessa. Tavoitteellinen kuntoutus on tietoista yhteistoimintaa, joka asettuu osaksi kuntoutujan päivittäistä elämää hänen omissa toimintaympäristöissään.

 

Kehittämisen painoalueita ovat muistisairaiden henkilöiden kuntoutus, kehitysvammaisten työkykyisyyttä edistävä kuntoutus ja työssä jaksamista tukeva kuntoutus.

 

Muistisairauksien merkittävä lisääntyminen edellyttää uudenlaisen kuntoutuksen suunnittelua ja toteutusta. Säätiö jatkaa muistisairaiden henkilöiden ja heidän läheistensä toimintakykyä ja elämänlaatua edistävää tutkimus- ja kehitystyötä. Muistiluuri-hankkeen ohella juurrutetaan aiempien tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksia ja tuotoksia koulutuksen, neuvonnan ja monipuolisen julkaisutoiminnan avulla.

 

Keko-kuntoutuksessa edistetään kuntoutukseen osallistuvien työikäisten kehitysvammaisten terveyttä, toimintakykyä ja osallisuutta vaikuttamalla heidän terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta merkittäviin tekijöihin. Kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa kehitysvammaisten omia voimavaroja ja terveellisiä elämäntapavalintoja, jotta he selviytyvät arjessaan mahdollisimman pitkään ja kykenevät osallistumaan työelämään. Osallistujien lähipiirin kanssa etsitään yhdessä keinoja tukea ja kannustaa kuntoutujia terveyttä ja hyvinvointia edistävissä elämäntapamuutoksissa.

 

Työkykyä ylläpitävän ja edistävän toiminnan on vastattava työelämän muuttuviin tarpeisiin. Teknologia muuttaa työtehtäviä, työn sisältöjä ja työympäristöjä, jolloin korostuvat työn hallittavuuteen ja työssä jaksamiseen liittyvät tekijät.

 

Kategorian alle kuuluvat hankkeet:

Keko-kuntoutuskurssit
Muistipuisto
Muistiluuri
Yhteinen sävel
Muistaakseni laulan
Muista Pääasia