EU jäsenmaiden tulee yhteisesti sovittuja periaatteita noudattaen edistää aktiivista ikääntymistä kehittämällä tarvelähtöisiä hyvinvointia ja elämänlaatua edistäviä palveluita. Miina Sillanpään Säätiön tavoitteena on luoda yleisesti hyödynnettävissä olevia toimintatapoja, jotka edistävät iäkkäiden ja heidän läheistensä osallistumista ja sitoutumista päivittäistä elämää tukevan kuntoutuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen.
 

Tarkoitus ja tavoite

Viisaus vanhuuden kodissa-hanke, kuntoutus, iäkkäiden, vanhus, palvelu, kehittäminen, teknologia, palvelut, asuminenViisaus vanhuuden kodissa on 18 kuukautta kestävä hanke, jossa kehitetään ikäihmisten kotona asumista tukevaa kuntoutusta. Kuntoutusta tarkastellaan kokonaisuutena, jossa kehitettävät palvelut ja teknologiset ratkaisut yhdistyvät saumattomasti iäkkään henkilön toiminta- ja asuinympäristöön. Hankkeessa kehitetyistä kuntouttavista palveluista ja teknologisista ratkaisuista tullaan tiedottamaan sekä kansallisissa että kansainvälisissä julkaisuissa ja seminaareissa.

Miina Sillanpään Säätiön tavoitteena on luoda yleishyödyllinen toimintamalli, jota voidaan hyödyntää kehitettäessä vanhuslähtöisiä kuntoutuspalveluja. Mallissa vanhuksen osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet omaan elämäänsä ovat kehittämistä ohjaavia periaatteita.

 

Tutkimus

Säätiö vastaa asiakkaiden palvelutarpeiden ja yhteiskunnallisten tarpeiden määrittelystä ja osallistuu palvelukonseptin vaikuttavuuden arviointiin. Säätiö kehittää iäkkäiden tarpeista lähtevän, yhteistoiminnalliselle kehittämiselle perustuvan, vanhuslähtöisen kuntoutuspalvelujen toimintamallin. Säätiön tehtävänä on myös tuottaa hankkeessa yleishyödyllistä tutkimustietoa, joka tukee vanhusten tarpeisiin vastaavien älykkäiden ja interaktiivisten kuntoutuksen palvelumallien kehittämistä.

 

Viisaus vanhuuden kodissa-hanke, kuntoutus, iäkkäiden, vanhus, palvelu, kehittäminen, teknologia, palvelut, asuminen

Toiminnan kuvaus

Syksyn 2014 aikana on selvitetty kotiin vietävien palvelujen nykytilaa ja käytössä olevia kotimaisia ja kansainvälisiä ratkaisuja. Selvityksen mukaan kuntien mahdollisuudet ikääntyvien toimintakykyä ylläpitävään ja ennaltaehkäisevään kotikuntoutukseen ovat toistaiseksi olleet rajalliset. On havaittavissa, että kiinnostus erityyppisten kotiin vietävien kuntoutuspalvelujen kehittämistä kohtaan on kasvamassa.

Teknologialistauksen perusteella näyttää siltä, että olemassa olevat teknologiset ratkaisut painottuvat lähinnä turvallisuuteen ja terveysteknologiaan, kuntoutuksellisen ikäteknologian ollessa vielä melko vähäistä. Uuden teknologian käyttö on jo nyt mahdollista, mutta vielä toistaiseksi pilotoinnit ovat olleet yksittäisten laitevalmistajien käyttökokeiluja kokonaisvaltaisten palveluratkaisujen puuttuessa. Loppukäyttäjien osallisuuden ja heidän tarpeidensa huomioiminen on ollut myös vähäistä. Hankkeessa kehitettävälle uudenlaiselle kuntoutuksen palvelukonseptille ja toimintamallille on selkeä tarve ja perustelut.
 

Viisaus vanhuuden kodissa -hankkeen loppukatsaus

Tutustu hankkeen loppukatsaukseen.

Tutustu Viisaus vanhuuden kodissa –hankkeen loppuraporttiin

Loppuraportti on nyt julkaistu sähköisenä julkaisuna. Lue lisää…

Viisaus vanhuuden kodissa -hankkeen Hollannin matkaraportti on ilmestynyt

Maan ikääntymispolitiikassa näkyy laajasti ottaen positiivinen käsitys ikääntymisestä ja ihmisten arvostaminen.