Osana Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeen kokonaisarviointia on valmistumassa miesten vertaisryhmätoiminnan vaikutuksia käsittelevä Social Return on Investment (SROI) -analyysi. SROI-analyysin tarkoituksena on tuoda tiettyjä sosiaalisia, terveydellisiä sekä yhteiskunnallisia hyötyjä (ns. ”pehmeät hyödyt”) samalle viivalle ja vertailukelpoisiksi rahallisten hyötyjen (ns. ”kovat hyödyt”) kanssa.

 

SROI-analyysi sopiikin erityisen hyvin arvioinnin työkaluksi nimenomaan järjestösektorille ja todentaa toiminnan rahallisen arvon yhteiskunnalle.

 

Tehdyssä analyysissä tarkastellaan 1/2022–6/2023 välisenä aikana Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeen ryhmätoiminnalla saavutettuja sosiaalisia, terveydellisiä ja yhteiskunnallisia hyötyjä, jonka lisäksi analyysiin sisällytetään myös pitkäaikaisvaikutuksia kuvaava vuoden pituinen seurantajakso. SROI-analyysin perusteella jokainen miesryhmätoimintaan sijoitettu 1€ tuottaa noin 2€ suuruisen hyödyn.

 

SROI-arvioinnin avulla sosiaalisia ja terveydellisiä hyötyjä voidaan arvottaa rahamääräisenä

Avaamme SROI-analyysin yleisiä periaatteita sekä erityisesti Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeen osalta analyysin keskeisimpiä tuloksia ja niiden merkitystä.

 

SROI-analyysia ja sen avulla esitettyä toiminnan taloudellisen tuloksen arviointia on käytetty järjestösektorin vaikutusten kuvaamiseen erityisesti Iso-Britanniassa. SROI:ssa aiemmin mainitut pehmeät hyödyt rahamääräistetään niin kutsutuilla korvikemuuttujilla. Korvikemuuttujan tulisi kuvastaa mahdollisimman realistisesti sitä rahallista panosta, joka jouduttaisiin ilman arvioinnin kohteena olevaa toimintaa kustantamaan joko osallistujan itsensä tai yhteiskunnan kuluna. Lisäksi SROI-arviointi eroaa perinteisemmistä ja yleisemmin käytetyistä taloudellisista arvioinneista (esim. kustannus – hyötyanalyysi tai kustannus – tehokkuusanalyysi) siten, että siinä arviointiin otetaan mukaan myös arvioitavaan toimintaan liittyvät oleellisimmat sidosryhmät.

 

Voimaa ikämiesten arkeen -toiminnan tärkeimmiksi sidosryhmiksi määriteltiin (1.) ryhmätoimintaan osallistuneet ikämiehet sekä (2.) julkinen sektori, joka käsitti tässä tapauksessa pilottipaikkakunnat sekä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson hyvinvointialueet. Sidosryhmien panostukset ja odotukset on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Sidosryhmien panokset ja odotukset.

 

 

Ryhmätoiminnan pääasiallisina tuloksellisuuden mittareina käytettiin osallisuusindikaattoria sekä pienet onnistumistarinat -teemahaastatteluja. Näiden mittareiden perusteella pystyttiin määrittämään, kuinka monella ryhmätoimintaan osallistuneista tapahtui positiivisia muutoksia mitatuissa tulosmuuttujissa. Analyysiin valikoitui yhteensä 5 tulosmuuttujaa, joista jokaiselle valittiin mahdollisimman kuvaava ja realistinen korvikemuuttuja. SROI-analyysissa käytetyt tulos-, sekä korvikemuuttujat on esitetty kuvassa 2.

Kuva 2. Tulos- ja korvikemuuttujat

 

Arvioinnissa otetaan huomioon myös vaikuttavuutta vähentäviä tekijöitä

Rahamääräisten korvikemuuttujien arvot laskettiin analyysissa yhteen, jonka jälkeen summasta vähennettiin niin sanotut vaikuttavuutta vähentävät tekijät, joita ovat esimerkiksi turha panostus (osa vaikutuksista olisi tapahtunut joka tapauksessa, vaikkei arvioinnin kohteena olevaa toimintaa olisi) ja syrjäyttäminen (arvioinnin kohteena oleva toiminta syrjäyttää jonkin muun organisaation tarjoamaa vastaavanlaista toimintaa alueella). Lisäksi arviointiin sisällytettiin vuoden mittainen seurantajakso (6/2023–6/2024), jolle määritettiin omat vaikuttavuutta vähentävät tekijät.

 

Lopuksi toiminnan tuottamat rahamääräiset hyödyt jaettiin siihen investoidulla rahasummalla ja näin saatiin SROI-suhdeluku. Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmätoiminnan SROI-suhdeluku perusskenaariossa on 2.01, mikä tarkoittaa, että jokainen toimintaan sijoitettu 1€ tuottaa noin 2€ suuruisen hyödyn.

 

Tämän lisäksi osana arviointia tehtiin herkkyysanalyysi, jossa pyrittiin tuomaan esille sitä, kuinka paljon muutokset eri oletuksissa, eli esimerkiksi korvikemuuttujien valinnassa ja niiden rahallisessa arvossa, vaikuttavat lopulliseen SROI-tunnuslukuun. Herkkyysanalyysin perustella SROI-tunnusluvun vaihteluväli on 1.55–2.30 ja se on esitetty oletusmuutoksineen kuvassa 3.

Kuva 3. SROI-tunnusluvut herkkyysanalyysin eri skenaarioissa.

 

Toiminnan taloudellinen arviointi on tärkeää myös kolmannen sektorin toimijoille

SROI-arvioinnin tulosten perusteella voidaan todeta, että ikämiehille suunnattu Voimaa ikämiesten arkeen -vertaisryhmätoiminta on tuottanut noin kaksinkertaisen taloudellisen hyödyn siihen investoituun rahamäärään verrattuna. Panostukset tämän kaltaiseen järjestösektorin toteuttamaan ja ennaltaehkäisevään vertaisryhmätoimintaan maksavat siten itsensä takaisin verrattain lyhyessä ajassa ja ovat taloudellisesti perusteltuja.

 

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoituksen tiukentuessa on oleellisen tärkeää kyetä tuomaan esille toiminnan vaikuttavuutta mahdollisimman relevantein mittarein. Lisäksi järjestöjen oman toiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää, että kaikkea toimintaa pyritään arvioimaan monipuolisilla ja soveltuvilla mittareilla. Lopullinen SROI-raportti Voimaa ikämiesten arkeen -hanketoiminnasta julkaistaan loppuvuonna 2023 ja se on luettavissa Miina Sillanpään Säätiön verkkosivuilla.

 

Lisätietoja:
Hankekoordinaattori Henri Uotila
henri.uotila@miinasillanpaa.fi, p. 044 0255 552
Voimaa ikämiesten arkeen -hanke

 

Voimaa ikämiesten arkeen -hanke on Miina Sillanpään Säätiön ja Socomin yhteishanke (2021–2024). Hanketta tukee Sosiaali- ja terveysministeriö.