Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeen vertaisryhmätoiminnan taloudellisia vaikutuksia selvittävä Social Return On Investment (SROI) -arviointi on julkaistu. Raportti käsittää ikämiesten ryhmätoiminnan tuottamien rahamääräisten hyötyjen arvioinnin aikavälillä 1/2022–6/2023, jonka lisäksi siihen on sisällytetty pidempiaikaisempien vaikutusten arvioinnin osalta vuoden pituinen seurantajakso. Analyysin tulosten perusteella jokainen ikämiesten ryhmätoimintaan sijoitettu euro tuottaa noin kahden euron suuruisen hyödyn.

 

SROI-arvioinnin tarkoituksena on tuoda esimerkiksi erilaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toiminnan tuottamia ns. ”pehmeitä hyötyjä” vertailukelpoisiksi ns. ”kovien” rahamääräisten hyötyjen kanssa. Edellä mainitussa käytetään hyväksi määriteltyjä korvikemuuttujia, joiden avulla sosiaalisten ja terveydellisten hyötyjen rahamääräistäminen tapahtuu. Arviointimenetelmää on käytetty erityisesti Iso-Britanniassa, joka on toiminut eräänlaisena SROI-arvioinnin pioneerimaana.

 

Herkkyysanalyysissa esitellään erilaisia skenaarioita

Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmätoiminnan SROI-arviointi sisältää kaksi toiminnalle tärkeintä sidosryhmää: ryhmiin osallistuvat miehet sekä julkisen sektorin.

  • Ryhmiin osallistuvien miesten osalta toiminnan tavoitteena oli yksinäisyyden kokemusten väheneminen sekä osallisuuden, mielen hyvinvoinnin ja itsevarmuuden lisääntyminen.
  • Julkinen sektori käsitti ryhmätoiminnan pilottipaikkakunnat sekä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson hyvinvointialueet. Näiden tavoitteena oli, että yhteistyö Voimaa ikämiesten arkeen -toiminnan kanssa vähentäisi ryhmiin osallistuvien miesten sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta ja siten toisi mukanaan taloudellisia säästöjä.

 

Edellä mainituille tulosmuuttujille määritettiin asianmukaiset korvikemuuttujat, joiden perusteella laskettiin SROI-suhdeluku (perusskenaariossa 2.01). Perusskenaarion lisäksi arviointiin sisällytettiin herkkyysanalyysi, jonka perusteella ryhmätoiminnan tuottamat hyödyt vaihtelivat matalan hyödyn skenaarion 1.55. ja korkean hyödyn skenaarion 2.30 välillä.

 

Taloudellinen arviointi entistä tärkeämpää

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoituksen tiukentuessa on erityisen tärkeää, että toiminnan tuottamia sosiaalisia ja terveydellisiä hyötyjä pystytään esittämään myös euromääräisessä muodossa. Lisäksi analyysin tekeminen syventää ymmärrystä arvioitavasta toiminnasta ja tuo lisätyökaluja järjestöjen oman toiminnan seuraamiseen ja kehittämiseen. Analyysia tehtäessä on kuitenkin huomioitava, että lopulliseen SROI-suhdelukuun päätymisen taustalla olevat oletukset ja usein harkinnanvaraiset päätökset on pystyttävä kuvaamaan raportissa avoimesti sekä hyvin perustellusti. Analyysi ei siis saa pelkistyä pelkäksi suhdeluvuksi.

 

Tutustu Voimaa ikämiesten arkeen -SROI-arviointiin (pdf).

 

Lisätietoja

Hankekoordinaattori Henri Uotila, henri.uotila@miinasillanpaa.fi

 

Tutustu Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeeseen verkkosivuillamme.