Voimaa ikämiesten arkeen -hanke lähestyy loppuaan ja onkin hyvä aika hieman reflektoida ja pureskella kulunutta kolmivuotisjaksoa sekä sen tarjoamia oppeja. Hanketyö oli vielä kesäkuussa 2021 molemmille uutta, joten opittavaa oli paljon. Jaamme kokemuksiamme ja vinkkimme muillekin hanketyön parissa työskenteleville.

 

dig

Hankkeen alkuvaiheen ensimmäiseksi tavoitteeksemme otimme tutustumisen mahdollisimman moneen sote-, kunta- ja järjestökentän toimijaan Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilla. Pidimme heti loppukesästä ja alkusyksystä 2021 yhteisiä infotilaisuuksia Teamsissa, joilla tavoitimme yhteensä noin sata paikallista ammattilaista. Näiden henkilöiden joukosta löysimmekin yhteistyökumppanit, joiden kanssa pääsimme aloittamaan ensimmäiset miesryhmät Imatralla ja Haminassa. Lisäksi tapaamisista löytyi lukuisia muita kumppaneita, joiden kanssa tehty yhteistyö on jatkunut näihin päiviin asti muun muassa ohjausryhmätyöskentelyn muodossa. Koemme molemmat, että alkuvaiheessa oli olennaista saada mahdollisimman laaja yleisö tietoiseksi uudesta hankkeesta, jonka jälkeen tästä isommasta porukasta valikoitui mukaan kaikkein tärkeimmät ja toiminnasta eniten kiinnostuneet yhteistyökumppanit.

 

Tiivis ja vastavuoroinen verkostoyhteistyö on ollut tärkeää myös ryhmätoiminnan juurruttamisen kannalta. Pyrimme alusta asti löytämään ja kehittämään toimintatapoja, jotka hyödyttäisivät ryhmiin osallistuvien ikämiesten lisäksi myös toimintaan mukaan lähteneitä yhteistyökumppaneita. Yhteistyökumppaneiden kanssa käytiin keskusteluja, joissa kartoitettiin heidän toiveitaan ryhmätoiminnalle. Yhteistyötä tehtiin esimerkiksi ryhmätilojen, mainonnan sekä ryhmiin ohjautumisen tiimoilta.

 

Myös ryhmien ohjaaminen antoi meille paljon uusia näkökulmia ikääntymiseen. Oli hienoa päästä tekemään ikääntyneiden kanssa töitä hieman eri näkökulmasta, kuin aiemmissa töissämme sosiaaliohjaajana ja fysioterapeuttina. Miesryhmien ohjaamisen myötä vahvistui ajatus siitä, että ikääntyneet ihmiset eivät ole mikään homogeeninen ja yhtenäinen porukka. Jo kymmenen miehen ryhmään mahtuu kymmenen täysin erilaista ihmistä, erilaisilla taustoilla, osaamisella ja taidoilla. Ikäluokassa olisi todella vahva potentiaali esimerkiksi vapaaehtoistyöhön, joka pitäisi pystyä hyödyntämään, eikä päästää valumaan hukkaan.

 

Kolmen vuoden hanketyörupeama on onnistuneiden tulosten ja toiminnan vaikuttavuuden lisäksi antanut meille molemmille myös paljon uusia ammatillisia valmiuksia. Tärkeimpänä ammatillisena oppina kuluneiden vuosien aikana voidaan pitää projektinohjausosaamisen karttumista aina toiminnan suunnittelusta toteutukseen sekä arviointiin. Opittuja asioita voimme soveltaa monessa tulevaisuuden työtehtävässä. Ryhmänohjauskokemusta tuli vuosien aikana paljon. Oli hienoa huomata, että ryhmätoiminnalle oli selkeää kysyntää, toimintaan sitouduttiin ja se tavoitti hyvin kohderyhmän, ja isoimmat ryhmät olivatkin kooltaan miltei 20 miehen kokoisia. Hankkeen aikana pääsimme tuomaan esille matalan kynnyksen miestoiminnan tärkeyttä ja esiinnyimme asiantuntijan roolissa myös useissa virallisemmissa yhteyksissä, kuten ohjausryhmissä ja messuilla. Lisäksi työ piti sisällään paljon erilaista sidosryhmätyöskentelyä, yhteistyön ja verkostoitumisen merkitystä ei voi liikaa korostaa. Viestintää tehtiin läpinäkyvästi koko hankkeen ajan, ja sen tärkeys nousi esille sekä sisäisen että ulospäin suuntautuvan viestinnän osalta. Viestinnässä pyrittiin monikanavaisuuteen, ja esimerkiksi alueellinen someviestintä tavoitti kohderyhmää tehokkaasti ja somemaailma tuli tutuksi työnäkökulmastakin käsin.

 

Yhteenvetona voidaan todeta viimeisten kolmen vuoden olleen sekä ammatillisesti tuloksia tuottavia, mutta myös antoisia. Aika on kulunut kuin siivillä merkityksellisen työn äärellä, ja töihin on ollut mukava lähteä aamuisin. Tästä kiittäminen käy sekä mukavia työkavereita, että ryhmäläisiä, joiden kanssa on oppinut joka päivä jotakin uutta.

 

Nyt kun ryhmätoiminta pyörii omalla painollaan joka paikkakunnalla ja työmme on tehty, on tästä hyvä jatkaa eteenpäin kohti uusia haasteita!

 

Terveisin, Henkka ja Nina

Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeen hanketyöntekijät

 

Tutustu hankkeen tuotoksiin ja vaikuttavuuden taloudellisia arvoja esittävään SROI-analyysiin hankesivuilla.

 

Voimaa ikämiesten arkeen on STEA:n rahoittama, Miina Sillanpään Säätiön ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy:n yhteinen kolmevuotinen hanke (2021–2024). Tavoitteena oli lisätä yli 65-vuotiaiden miesten osallisuutta sekä vähentää heidän yksinäisyyden kokemuksia vertaisryhmätoiminnan keinoin Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilla.