Virkeyttä ja vireyttä -ryhmissä yhdistettiin mielen hyvinvointiin liittyvät keskustelut matalan kynnyksen liikkumiseen. Toiminta tuotti tulosta – osa ryhmätoimintaan osallistuneista eläkeläisistä sai uusia sosiaalisia kontakteja, vahvistusta psyykkiselle toimintakyvylle sekä lisättyä aktiivisuutta arjessaan. 

 

Virkeyttä ja vireyttä -kotikulmilla hanke (2018–2019) toteutti hankkeen aikana seitsemän ryhmää, joihin osallistui yhteensä 35 itsenäisesti asuvaa eläkeläistä, joista kaksi oli miehiä. Ensimmäinen ryhmä oli pilottiryhmä, jonka kokemusten perusteella ryhmien sisältöä muokattiin osallistujien toiveiden ja hankkeen tavoitteiden suuntaisesti. Varsinaisiin ryhmiin osallistui 30 eläkeläistä. Ryhmätoiminnan tulokset esitellään näiden 30 osallistujan mittaustulosten perusteella.

 

Osallistujien odotukset ryhmätoiminnalta olivat moninaiset. Syitä osallistua olivat; tuki ja uudet ajatukset eläkeläisen arkeen, sosiaalisten kontaktien saaminen sekä arjen fyysinen aktivoituminen. Tulosten perusteella näyttää siltä, että tavoitimme juuri sen kohderyhmän, jota tarkoitimmekin, eli vähän liikkuvat ja yksinäisyyden kokemuksia omaavat eläkeläiset.

Odotan… Tutustuvani vastaaviin ystäviin, jumppaseuraa, kahviseuraa, kävelyseuraa, positiivisuutta.

 

Yksinäisyyden kokemukset lieventyivät 23% ryhmiin osallistuneista eläkeläisistä. Kahdessa ryhmässä osallistujat jatkavat tapaamisia ryhmän päättymisen jälkeen. He ovat käyneet yhdessä kahvilla, lounaalla ja elokuvissa. Tapaamisten lisäksi he soittelevat toisilleen. Heidän kohdallaan sosiaalinen elinpiiri on laajentunut ja yksinäisyys on lieventynyt. Ryhmä toi heille sosiaalisia kontakteja, vinkkejä eläkeläisen arkeen sekä uusia arkirutiineja.

Tulin ryhmään, toivoin löytäväni ystävän. Löysin.

 

Tutustuimme jokaisessa ryhmässä Pikku Huopalahden alueen ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksiin sekä erilaisiin toimijoihin, mikä laajensi osallistujien elinpiiriä. Vaikka moni oli asunut Pikku Huopalahdessa vuosikausia, olivat Taavetinpuisto, Wilhelmiina, Pikku Huopalahden Asukastalo, Meilahden yläaste ja Munkkivuoren minigolf osalle uusia paikkoja. Tutustuminen lähialueen toimintamahdollisuuksiin auttoi osaa löytämään mielekästä tekemistä kotikulmilla.

 

Yhtenä ryhmätoiminnan tavoitteena oli lisätä osallistujien psyykkisiä voimavaroja. Osallistujista 33 % koki, että näin kävi. Pohdimme syitä voimavarojen lisääntymiselle ja tulimme siihen tulokseen, että vertaisuuden kokemukset, uudet näkökulmat ja ideat sekä ryhmien luottamuksellinen ilmapiiri edesauttoivat psyykkisten voimavarojen lisääntymistä.

Koen, että virkistysryhmä on antanut toivoa elämäntielle jatkossa.
Aiheet oli tosi hyviä, pisti ajattelemaan ja pohtimaan elämää ja itseä.
En olisi näin hyvässä tilanteessa ilman tätä ryhmää.

 

Matalan kynnyksen liikkumisella ja arkiliikuntaan kannustamisella saimme lisättyä fyysistä arkiaktiivisuutta 33% osallistujista. Lisäksi puristusvoimatestissä 46% ja tuoliltanousutestissä 30% tulokset paranivat alkumittaukseen verrattuna. Nämä ovat merkittäviä tuloksia, koska fyysisen aktiivisuuden lisääntyminen ja lihaskunnon paraneminen edesauttavat toimintakyvyn säilymistä ja vaikuttavat myös osaltaan psyykkiseen hyvinvointiin. Tasapainon osalta mittaustuloksissa ei tapahtunut muutoksia. Pelkällä ryhmätoiminnalla nämä tulokset eivät syntyneet, vaan se vaati myös osallistujilta omaehtoista aktivoitumista ja liikunnan lisäämistä arkeen.

Sain lisättyä kotona liikkumista telkkarin katsomisen yhteydessä. En makaa paikallani enää niin paljon.
Ostin kuntosalikortin ryhmän ansioista ja käyn siellä.

 

Viidessä ryhmässä olimme kaksi tapaamiskertaa yhdessä Meilahden yläasteen 7. luokkalaisten kanssa joko liikunnan, kotitalouden tai taideaineiden parissa. Yhteiskertojen tavoitteena oli ylisukupolvisen kanssakäymisen ja sukupolvien välisen ymmärryksen lisääminen. Eläkeläisten, oppilaiden ja opettajien palautteen mukaan kohtaamiset olivat positiivisia, antoisia ja virkistäviä sekä vähensivät ennakkoluuloja sukupolvien välillä.

Heiltä oppii paljon uusia asioita ja maailmanmenoa.
Toi valtavasti intoa ja energiaa itselle.

 

Palautteen mukaan tärkeimmät syyt osallistua ryhmätoimintaan olivat muiden seura, vertaisten tuki, yhdessä tekeminen ja itsestä huolehtiminen. Alku- ja loppuarvioinnin yhteenvedon pohjalta voidaan todeta, että ryhmään osallistuminen lisäsi monella hyvinvointia. Osallistujien mielestä oli hedelmällistä yhdistää mielen hyvinvointiin liittyvistä asioista keskustelu liikkumisen kanssa. Näin jokainen sai monipuolisesti fyysistä ja henkistä hyvinvointia sekä tutustuminen toisiin tapahtui luontevammin.

Oon muillekin sanonut et tää on mahtava, kun eka tunti höpötellään ja sit tunti liikutaan!

 

Kehittämisehdotuksena toivottiin pidempää ryhmien kestoa. On totta, että kerran viikossa kokoontuva 10–12 viikon ryhmä, voi osalle olla liian lyhyt aika omaan elämään liittyvien muutosten alullepanijana. Ryhmän tarkoitus oli toimia katalysaattorina arkimuutoksille. Pyrimme jokaisessa ryhmässä luomaan jatkoväyliä uusien tapojen mahdollistamiseksi ohjaamalla osallistujia muihin alueen palveluihin ja harrastuksiin. Lisäksi jaoimme osallistujille toistensa puhelinnumerot, jotta he pitäisivät jatkossa yhteyttä ryhmässä saatuihin uusiin tuttavuuksiin.

 

Ryhmätoiminnan lisäksi järjestimme osallistujille kolme yhteistä juhlaa Pikku Huopalahden Asukastalolla, koska halusimme tutustuttaa eläkeläisiä toisiinsa ja mahdollistaa uusien sosiaalisten kontaktien löytymisen. Juhlat olivat lämminhenkisiä ja rentoja. Lisäksi juhlien kautta Asukastalo, eli Pikku Huopalahden alueen oma olohuone tuli tutummaksi. Ohjaajan työstään saama positiivinen palaute kertoi, että ryhmän teemat ja sisältö olivat perusteltuja ja osallistujille hyödyllisiä. ”Haluan kiittää kaikkia ryhmiin osallistuneita eläkeläisiä rikastuttavasta matkasta kanssanne. Vaikka ryhmän tavoite oli lisätä ryhmäläisten hyvinvointia ja voimavaroja, sai ohjaajakin niitä teidän kauttanne omaan elämäänsä”, toteaa kehittäjä Tuija Tuormaa hankkeen päättyessä.

 

Lisätietoja Virkeyttä ja vireyttä kotikulmilla -hankkeesta.

 

Tää on ollut yksi parhaista ryhmistä, missä olen koskaan ollut mukana – ja olen ollut monissa.
Onneksi tuli lähdettyä mukaan, tästä sai niin paljon hyvää ja vinkkejä omaan arkeen.