Vuoden alusta alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät ja järjestämisvastuu siirtyivät kunnilta hyvinvointialueille sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen mukaisesti. Osassa Suomen kunnista sosiaali- ja terveyspalvelut olivat jo ennestään järjestetty yhteistyössä naapureiden kanssa, kun taas osalle muutos aiempaan on ollut merkittävä. Yhtenä sote-uudistuksen ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteena on siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painotusta raskaista palveluista ennaltaehkäisevään ja ennakoivaan toimintaan. Järjestöillä on ketterinä toimijoina ja ennaltaehkäisevän toiminnan asiantuntijoina paljonkin annettavaa hyvinvointialueille.

 

Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeessa yhteistyö hyvinvointialueiden (aiemmin sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien) kanssa on otettu huomioon alusta asti. Hankkeen alkaessa kartoitettiin hyvinvointialueiden organisaatioista tärkeimmät ja sopivimmat yhteistyötahot, joiden kanssa yhteistyötä on tehty muun muassa asiakasohjauksen, viestinnän sekä ryhmätilojen tiimoilta. Ryhmätoiminnan suosion myötä yhteistyötä on tiivistetty entisestään. Ensimmäinen yhteinen Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeen ja Kymenlaakson hyvinvointialueen ikämiesryhmä alkoi 4.4.23 Valkealassa. Ryhmässä hanketyöntekijän ohjaajaparina toimii Kymenlaakson hyvinvointialueen ennaltaehkäisevien palveluiden palveluohjaaja ja tarkoituksena on itse vertaisryhmätoiminnan lisäksi perehdyttää hyvinvointialueen ammattilaisia hyväksi todetun miesryhmätoimintamallin käyttäjiksi. Jo lyhyellä yhteistyöjaksolla on havaittu olevan molemminpuolisia hyötyjä. Ryhmätoiminnan myötä on muun muassa pystytty esittelemään ikämiehille hyvinvointialueen muuta palvelutarjontaa ja kertomaan tarkemmin palveluihin ja toimintaan hakeutumisesta. Tavoitteena onkin, että jo yli 100 ikämiestä Kaakkois-Suomen alueella kerännyt ryhmätoiminta jatkuisi hankkeen päättymisen jälkeen myös osana hyvinvointialueiden palvelutarjontaa.

 

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen HYTE-tiimin kanssa on tiivistetty hankeyhteistyötä vapaaehtoistoiminnan saralla. Ensi syksyllä tullaan aloittamaan Lemillä uusi ikämiesryhmä, jonka toisena ohjaajana toimii hyvinvointialueen vapaaehtoistoiminnassa jo ennestään mukana oleva mies. Lisäksi Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmistä on löytynyt muutamia uusia innokkaita miesvapaaehtoisia toimimaan paikkakunnan muissa järjestöjen sekä hyvinvointialueen tarjoamissa vapaaehtoistehtävissä. Edellä mainitun lisäksi myös Etelä-Karjalassa pyritään turvaamaan hyvin alkaneen miesryhmätoiminnan jatkuvuus hankkeen päättymisen jälkeen. Yhteisissä keskusteluissa on piirretty suuntaviivoja pysyvälle ryhmätoiminnalle. Yhtenä vaihtoehtona on, että hyvinvointialue ottaisi myös Etelä-Karjalassa miesryhmätoimintaa omien siipiensä suojaan. Tästä saamme tarkempaa tietoa vielä alkukesän aikana.

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen myötä järjestöjen rooli ennaltaehkäisevien toimintojen tuottajina on kasvanut entisestään. Erityisesti uudistuksen alkuvaiheen myllerryksessä on tärkeää, että yhteistyötä pystyttäisiin tekemään kokeneiden ja asiantuntevien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa mahdollisimman tiiviisti – oli kyseessä sitten ikämiesten vertaisryhmätoiminta, omaishoitajien tukeminen tai kehitysvammaisten kanssa tehtävä työ.

 

Voimaa ikämiesten arkeen -hanke on Miina Sillanpään Säätiön ja Socomin yhteishanke (2021–2024). Hanketta tukee Sosiaali- ja terveysministeriö.